วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม กทจ.ประจำเดือน

รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (กทจ.นราธิวาส)

รายงานการประชุมประจำปี ๒๕๕๗

-แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (ด่วนที่สุด ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๒๓๒๗) 
- แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ที่ นธ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๔๗) 
- แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
- แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๗๙๔)
- แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๑)


รายงานการประชุมประจำปี ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำปี ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
-รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
- รายงานกาประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมประจำปี ๒๕๕๔
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
-รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
-รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
-รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อ   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
-รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
-รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายงานการประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ .
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลตันหยงมัส
--------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
นายอุทาร พิชญาภรณ์
นายอัมรันท์ บากา
นายสมเกียรติ จันหนู
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
นายคำทิพย์ โปติบุตร
นายนาวา ยีดิง
นายธีรวุฒิ แวยูโซ๊ะ
นายนพพล ถ้ำเจริญ
นายประพฤกษ์ นิลโมทย์
นายสาโรช จันทโรจวงศ์
นายพินิจ นัคเร
นายบัณฑิต พุฒวัจน์
นายมณี ยงประเดิม
นายอุดม แก้วเลี่ยม
นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม
นายวิสูตร เปี่ยมสุวรรณ
นายอุสมาน นาคสง่า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
(แทน) ปลัดจังหวัด
(แทน) หน.สนง.จว.นธ.
โยธาธิการและผังเมือง จ.นธ.
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
ประธานสภา ทม.นธ.
ประธานสภา ทม.ตากใบ
ปลัด ทม.สุไหงโก-ลก
ปลัด ทต.ยี่งอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชก.
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชก.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ ก...นธ.
ผช.เลขานุการ ก...นธ.
ผช.เลขานุการ ก...นธ.
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
นายวันอัลวี วันยะฟาร์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ติดราชการ
นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ติดราชการ
นายสมนึก เนื้อน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ
นายแพทย์สาธารณสุข จ.นธ. ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอุทาร พิชญาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
แก้ไขชื่อสกุลผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ ๕ นายสุลัยมาน มะโก๊ะ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็น นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คือการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๒ ฝ่าย และกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ ฝ่าย ดังนี้
๓.๑ กำหนดฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
๓.๒ กำหนดฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
๓.๓ กำหนดฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
โดย ก.ท.จ.นราธิวาส ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการเดิมและโครงสร้างของส่วนราชการที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ว่าสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่นั้น
เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้รายงานผลการพิจารณาทบทวนถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของฝ่าย (๓ ฝ่าย) ที่ขอจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้ ก.ท.จ.นราธิวาส พิจารณาต่อไป
ระเบียบ/กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
กำหนดฝ่ายตาม มติ ก.ท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ๑. เทศบาลนำเสนอรายละเอียดข้อมูลให้ ก.ท.จ. พิจารณา ดังนี้
(๑) เหตุผลความจำเป็น
(๒) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเดิม
(๓) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายที่ขอจัดตั้ง
(๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่แตกต่างไป
จากเดิม
(๕) กรอบโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเดิม และภายหลังจัดตั้งฝ่าย
(๖) ร่างประกาศกำหนดส่วนราชการ
๒. ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
๓. กรณีได้รับความเห็นชอบ ให้เทศบาลประกาศกำหนดส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดฝ่าย จำนวน ๓ ฝ่าย และเมื่อได้ประกาศกำหนด
โครงสร้างแล้วให้แจ้ง ก.ท.จ.นราธิวาส ทราบด้วย
๓.๔ ตามที่ ก.ท.จ.นราธิวาส ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการปรับขนาดเทศบาลตำบลต้นไทรจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอให้ ก.ท.จ.นราธิวาส พิจารณาในวาระถัดไป
๓.๕ ตามที่ ก.ท.จ.นราธิวาส แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินกำหนดส่วนราชการระดับกอง (กองสวัสดิการสังคม) ของเทศบาลตำบลต้นไทร และเทศบาลตำบลมะรือโบตก ขณะนี้ได้รับการประสานจากเทศบาลว่าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้ประสานนัดวันตรวจประเมิน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๙ เรื่อง
๔.๑ เทศบาลรายงานพนักงานจ้างทั่วไป พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๔ ราย
เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน ๒ ราย.
(๑) นายมะลี กะดะแซ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองการประปาขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
(๒) นายซาอูดี สาแล ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองการประปา
ขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน ๑ ราย
- นางสาวยูนัยนะห์ มะเย็ง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๑ ราย
- นายสุภณเดช ณ สงขลา ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
๔.๒ เทศบาลรายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง
จำนวน ๗ ราย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(๑) นายสมมาตร แห้วม้าหมุ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ จ้างตั้งแต่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๒) นายรูท มะสมัน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการสาธารณสุขฯ จ้างตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๓) นายหมัดยาหมิน แนะนวน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการสาธารณสุขฯ จ้างตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๔) นายสิทธิชัย พุ่มชัย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ จ้างตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๕) นางสาววัชรี วงศ์ดารารัตน์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน จ้างตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๖) นายอรัญ ทองแดง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล จ้างตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๗) นายณรงค์ จินดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองการศึกษา จ้างตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
แนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้นำแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕ โดย ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
หลักการให้ อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง
(๒) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก
(๓) การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมซึ่งผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๔) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
๔.๓ รายงานพนักงานเทศบาลพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๔ ราย
๑. นายอาหะมะ มะยูโซะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ สังกัด ทต.บูเก๊ะตา พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. นางสาวฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ สังกัด ทม.สุไหงโก-ลก พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
๓. นายนภดล หิมมา ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ สังกัด ทต.ศรีสาคร พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๔. นางกัณฐิกา สนธิสิงห์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ สังกัด ทม.นราธิวาส พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙)
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือนแต่ไม่เกิน ๙ เดือน ฯลฯ
ข้อ ๑๓๔ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ ๑๓๓ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานไปยัง ก.ท.จ. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันประกาศ
ข้อ ๑๓๖ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
๔.๔ เทศบาลประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๕ เทศบาล
(๑) เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมัลวาซี อาแซ
(๒) เทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมนูญ กลั่นศิริ
(๓) เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมนัส สาและ
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสุพิศ จันทร์วิชัย
๓. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเนติกร อินน้อย
๔. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นางจำนงจิตต์ บุญวัน
(๔) เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๘)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นางเกศสุดา ชูชื่น
(๕) เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเรวัต จันทร
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือก นางอุไร เงินมาก
๔.๕ เทศบาลประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้
ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร จำนวน ๘ เทศบาล
(๑) เทศบาลตำบลมะรือโบตก จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการ ศึกษา ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์
(๒) เทศบาลบาลตำบลบูเก๊ะตา จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายฉัตรชนก รักขพันธ์
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางนภา รักษ์ชนม์
(๓) เทศบาลบาลตำบลรือเสาะ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางสาวศศิยา พิมานแมน
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ
(๔) เทศบาลตำบลยี่งอ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ
(๕) เทศบาลตำบลศรีสาคร จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายอาสมี มะอาลี
๒. ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายซานูซี ดีนามอ
(๖) เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ๗)
ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก
๒. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ๗)
ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก
๓. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารการ
ศึกษา ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางปิยะรัตน์ บัวศรี
(๗) เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงาน
การคลัง ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางสุนีย์ แป้นเชียร
(๘) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๒ ตำแหน่ง
(๑) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางวาสนา น้อยดำ
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางจุรี จันติ
๔.๖ เทศบาลเมืองนราธิวาส ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางอุษามาศ เรืองธนู
๔.๗ เทศบาลเมืองนราธิวาส ประสอบผลการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
(๑) ตำแหน่งบุคลากร ผู้สอบคัดเลือกได้ นางอังคณา เรณุมาศ
(๒) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ผู้สอบคัดเลือกได้
นายจักรสุริยา สุวรรณลี
๔.๘ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งแนวทางปฏิบัติการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔.๙ ทม.สุไหงโก-ลก รายงานการดำเนินการทางวินัย นางวธูเนตร ใจพินิจ ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ๖ว กรณีจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา โดยที่ไม่ได้เรียกหลักประกันแก่ผู้รับเหมา (ฝ่ายลขาฯ ได้ส่งเรื่องให้อนุวินัยฯ ดำเนินการต่อไปแล้ว)
มติที่ประชุม รับทราบ สำหรับเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งบริหาร
แล้วแต่ไม่มีผู้มาสมัครก็ขอให้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารตามแนวทางแห่งประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา จำนวน ๑๕ เรื่อง
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล กำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจาก
ตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
๕.๑ ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาล/ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น/พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๓ ราย
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีที่เทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล และเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ฯลฯ
(๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ ๑๖๗
ฯลฯ
(๑) ทม.เมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบรับโอน นางเกศสุดา ชูชื่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา( นักบริหารการศึกษา ๗) สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๘)
(๒) ทม.ตากใบ ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวปฤษณา แวยูโซ๊ะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๓
(๓) ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาววรารักษ์ ชูเจริญ ตำแหน่งครู คศ.๑ ร.ร.บ้านร้านตัดผม สังกัด สพท.ชุมพร เขต ๑ มาดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ ร.ร.ท.๓
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๓ ราย
๕.๒ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ในระดับควบ จำนวน ๒ ราย
๑๐
(๑) นางชลัยพร เบ็ญจุฬามาศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๔ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปะลุรู ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑ ก.. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๗๐ บาท
(๒) นางสาวจิตติกาญจน์ นะวงศ์ ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ๔ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรือเสาะ ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๗ ก.. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๙๐ บาท
หลักเกณฑ์
๑. การเลื่อนระดับควบขั้นต้น จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๓ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. การเลื่อนระดับควบขั้นสูง จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๔ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อน
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๘๐ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๒ ราย
๕.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน ๕ ราย
(๑) นางรัตนา กีลีมอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๔
สังกัด ทต.บูเก๊ะตา ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๙๐ บาท
(๒) นายณรงค์ เรืองศรี ตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ ๕
สังกัด ทม.นราธิวาส ขอเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๒๓,๙๙๐ บาท
(๓) นายมะต้า รอนิง ตำแหน่ง จนท.ป้องกันฯ ๓ สังกัด ทม.ตากใบ ขอเลื่อนจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๘,๓๒๐ บาท
(๔) นางสุรีย์ วงค์ประชุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ๔ สังกัด ทต.รือเสาะ ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๙ ม.. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๙๐ บาท
๑๑
(๕) นางสาวรอฮีม๊ะ ลานง ตำแหน่ง จนท.การเงินและบัญชี ๓ สังกัด ทต.มะรือโบตก ขอเลื่อนจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ อัตราเงินเดือน ๘,๙๙๐ บาท
หลักเกณฑ์
๑. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ (ระดับ ๓ เป็นระดับ ๔) จะต้องดำรงระดับ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่
ต่ำกว่า ๗,๕๖๐ บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๗,๑๗๐ บาท
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕) จะต้อง
ดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี (๗ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๓๐ บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๘,๗๗๐ บาท
๒. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว) จะต้องดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี (๙ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๓๕๐ บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๓๕๐ บาท
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ (ระดับ ๖ว เป็นระดับ ๗ว) จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (๑๑ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือน ในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๓,๙๖๐ บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๓,๙๖๐ บาท
๓. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว) จะต้อง
ดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี (๔ ปี สำหรับวุฒิ ป.โท , ๒ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๓๕๐ บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๓๕๐ บาท
๑๒
๔. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (ระดับ ๖ว เป็นระดับ ๗ว) จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี (๕ ปี สำหรับวุฒิ ป.โท , ๓ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๓,๙๖๐ บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๓,๙๖๐ บาท
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ให้ นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๕ ราย
๕.๔ ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาลจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๒ ราย
(๑) ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบย้าย นางอังคณา เรณุมาศ ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ๖ว ไปดำรงตำแหน่ง บุคลากร ๕
(๒) ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบย้าย นายจักรสุริยา สุวรรณลี ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน ๔ ไปดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๔๔ กรณีการย้ายพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ และบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ยังไม่ถูกยกเลิก
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ข้อ ๔ การบรรจุและแต่งตั้งโดยการย้ายหรือโอน สามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและกูลกัน
๑๓
ตามที่ ก.ท. กำหนด ส่วนการบรรจุแต่งตั้งโดยการย้ายหรือโอนจากการสอบคัดเลือกได้ให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เท่านั้น โดยให้นับอายุราชการต่อเนื่อง
แนวทางตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ว่าง และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งระดับ ๓-๕ ได้ขึ้นบัญชีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัดอื่น
ในตำแหน่งเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน กรณีนี้สามารถย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ ณ ที่แห่งอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่ต้องเรียงลำดับที่ และให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม โดยให้ประสานเจ้าของบัญชีรับรองว่าเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ไม่ต้องห้ามในเงื่อนไขการขอใช้บัญชีข้ามจังหวัด
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๒ ราย
๕.๕ ขอความเห็นชอบปรับปรุง/กำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง
ทม.สุไหงโก-ลก จำนวน ๙ ตำแหน่ง
(๑) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๘,๖๔๐ บาท เป็นตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๐๙๐-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
(๒) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๘,๙๙๐ บาท เป็นตำแหน่ง ครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๐๙๒-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
(๓) ตำแหน่งครู คศ.๒ อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐ บาท เป็นตำแหน่ง ครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๕๙-๒ โรงเรียนเทศบาล ๑
(๔) ตำแหน่งครู คศ.๒ อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๔๗-๒ โรงเรียนเทศบาล ๑
(๕) ตำแหน่งครู คศ.๒ อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐ ๗,๙๔๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๕๕-๒ โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๔
(๖) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๑,๖๕๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๖๑๐๒-๒ โรงเรียนเทศบาล ๔
(๗) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๖๐๙๖-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
(๘) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๖๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๖๑๐๔-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
(๙) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๖,๒๘๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๘๘๗-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
ทม.นราธิวาส จำนวน ๕ ตำแหน่ง
(๑) ตำแหน่งครู คศ.๒ อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๐๖-๒ โรงเรียนเทศบาล ๑
(๒) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๙๖-๒ โรงเรียนเทศบาล ๒
(๓) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๗๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๔๑-๒ โรงเรียนเทศบาล ๒
(๔) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๐,๗๗๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๘๖-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
(๕) ตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๖๐ บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๙๕-๒ โรงเรียนเทศบาล ๔
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑๕
ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ ขอเพิ่มเติม ๑ ตำแหน่ง คือตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู คศ.๔ อัตราเงินเดือน ๕๐,๕๕๐ บาท เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู คศ.๓ อัตราเงินเดือน ๓๘,๖๒๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๑๕-๑ โรงเรียนเทศบาล ๑
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง
๕.๖ ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๗ ราย
ทม.นราธิวาส จำนวน ๘ ราย
(๑) นางสาวรอดียา สาลี สาขาวิชาเอกภาษาไทย ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๒) นางสาวรุสมา ปานาบากา สาขาวิชาเอกภาษาไทย ร.ร.ท.๒ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๓) นางสาวรุสนานี มะเกะ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ร.ร.ท.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๔) นางสาวแวนะ กาเซ็ง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ร.ร.ท.๒ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๕) นางสาวซารานี เจะแม สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ร.ร.ท.๒ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๖) นางสาวสาธนี ไกรราษฎร์ สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๗) นางสาวซูฮายมี สาแล สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๑๖
(๘) นางสาวสากีย๊ะ เลาะเส็น สาขาวิชาประถมศึกษา ร.ร.ท.๔ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ทม.สุไหงโก-ลก จำนวน ๙ ราย
(๑) นางสาวมูร๊ะ รอเกตุ สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๒) นางอรอุมา ธรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๓) นายสาโรจ แก้วมณี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ร.ร.ท.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๔) นางสาวฮายาตี ยะลา สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ร.ร.ท.๑ อัตราเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๕) นางสาววันดี จันทรทิตย์ สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ร.ร.ท.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๖) นางสาวฮานูนี ดือราซอ สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ร.ร.ท.๔ อัตราเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๗) นางมารีน่า สะนี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๘) นางสาวสุชาดา เครือโชติ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๙) นายคณาพจน์ กำเหนิดอุทัย สาขาวิชาเอกดนตรีสากล ร.ร.ท.๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๑๗
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ข้อ ๑๐๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะต้องเรียกบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๗ ราย
๕.๗ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จำนวน ๑ ราย
- นายสันติ ทองนพคุณ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ทม.นราธิวาส ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้
ลาออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๘ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล จำนวน ๑๓ ราย
(๑) ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางปิยะรัตน์ บัวศรี ตำแหน่งสันทนาการ ๖ว ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารการศึกษา ๖) อัตราเงินเดือน ๑๒,๘๘๐ บาท
๑๘
(๒) ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางจุรี จันติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖)
(๓) ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางวาสนา น้อยดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป) ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงาน ทั่วไป ๖)
(๔) ทต.บูเก๊ะตา ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายฉัตรชนก รักขพันธ์ ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท
(๕) ทต.บูเก๊ะตา ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางนภา รักษ์ชนม์ ตำแหน่ง บุคลากร ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท
(๖) ทต.มะรือโบตก ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท
(๗) ทต.รือเสาะ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวศศิยา พิมานแมน ตำหน่ง บุคลากร ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๖๑๐ บาท
(๘) ทต.รือเสาะ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๙๖๐ บาท
(๙) ทต.ศรีสาคร ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายซานูซี ดีนามอ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) อัตราเงินเดือน ๑๒,๘๘๐ บาท
(๑๐) ทต.ศรีสาคร ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายอาสมี มะอาลี ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท
(๑๑) ทต.ยี่งอ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายขจรศักดิ์ จันทร์โคบุตร ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๒๔๐ บาท
(๑๒) ทต.ยี่งอ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ตำหน่ง นายช่างโยธา ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหาร งานช่าง ๖) อัตราเงินเดือน ๑๖,๘๔๐ บาท
๑๙
(๑๓) ทต.ปะลุรู ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสุนีย์ แป้นเชียร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๖ว ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖) อัตราเงินเดือน ๑๙,๐๑๐ บาท
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๙ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๓ ราย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
และการออกคำสั่งให้เทียบเคียงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๖ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด
๕.๙ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๘ ราย
(๑) ทต.รือเสาะ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายมนูญ กลั่นศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘) อัตราเงินเดือน ๓๖,๐๒๐ บาท
(๒) ทม.ตากใบ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายมัลวาซี อาแซ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข๖) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) อัตราเงินเดือน ๒๔,๗๓๐ บาท
(๓) ทต.ปะลุรู ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายมนัส สาและ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๔๐ บาท
(๔) ทต.ปะลุรู ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสุพิศ จันทร์วิชัย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๙๐ บาท
(๕) ทต.ปะลุรู ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายเนติกร อินน้อย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๗) อัตราเงินเดือน ๑๖,๒๘๐ บาท
(๖) ทต. ปะลุรู ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางจำนงจิตต์ บุญวัน
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖) ให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) อัตราเงินเดือน
๑๖,๗๒๐ บาท
๒๐
(๗) ทต.ตันหยงมัส ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายเรวัต จันทร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข๖) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) อัตราเงินเดือน ๒๖,๒๘๐ บาท
(๘) ทต.ตันหยงมัส ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางอุไร เงินมาก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗)
อัตราเงินเดือน ๒๙,๓๒๐ บาท
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๘๙ การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เลื่อนและแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๘ ราย และการออกคำสั่งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๖ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ราย
- ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางอุษามาศ เรืองธนู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.๓ ร.ร.ท.๑ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.๓ ร.ร.ท.๑ อัตราเงินเดือน ๓๘,๖๒๐ บาท
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๐๕ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา จากผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และการออกคำสั่งให้เทียบเคียงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๖ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบปรับขนาดเทศบาลตำบลต้นไทร เป็นเทศบาล ขนาดกลาง
๒๑
ทต.ต้นไทร
เกณฑ์ตัวชี้วัด
คะแนน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ
เกณฑ์รายได้
๑๐๐
๗๐
๗๕.๖๗
เกณฑ์ปริมาณงาน
๑๐๐
๗๒
เกณฑ์ประสิทธิภาพ
๑๐๐
๘๕
รวม
๓๐๐
๒๒๗
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ข้อ ๖ เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง จำนวน ๓ เกณฑ์
คือ เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพ โดยเทศบาลจะต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
ฯลฯ
ข้อ ๑๑ การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลเป็นเทศบาลขนาดกลาง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน ทั้งนี้การปรับขนาดของเทศบาลหากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งผู้บริหารให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างของเทศบาลออกจากราชการไว้ก่อน จำนวน ๑ ราย คือ นายมูฮัมมัดฮัสบูเล๊าะ ลามะทา ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัด ทต.บาเจาะ กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มูลเหตุจากถูกจับกุมคดียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) โดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๕/๒๕๕๔
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๕๐ เมื่อกรณีมีพนักงานจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานจ้างชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ฯลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
๒๒
ข้อ ๕๒ การพิจารณาเกี่ยวกับการรายงานตามข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ และการสั่งลงโทษ แบบคำสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ข้อ ๙๔ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่หน้าไว้วางใจ ฯลฯ
(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น
(๓) ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว
(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกเทศมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรง
ข้อ ๙๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๙๔ และนายกเทศมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๐๐ เมื่อได้สั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการไว้แล้วนายกเทศมนตรีจะพิจารณาตาข้อ ๙๙ และสั่งให้ผู้นั้นพักราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน
๒๓
แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติการณ์หรือข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๗๓๓ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ข้อ ๑ กรณีพนักงานหรือลูกจ้างเสพยาเสพติด ถือว่าเป็นผู้ผิดวินัยฐาน ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๒ กรณีพนักงานหรือลูกจ้างติดยาเสพติด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ
ข้อ ๓ กรณีพนักงานหรือลูกจ้างผลิตหรือค้ายาเสพติด ให้ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วดำเนินคดีอาญา
ข้อ ๔ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างเกี่ยวข้องอย่างอื่น เช่น เป็นผู้ สนับสนุน ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วดำเนินการทางวินัยและอาญา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๑๓ ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน
๑ ตำแหน่ง
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
ข้อ ๖ วรรคสอง การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ดังต่อไป
หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลขนาดใหญ่ (ชั้น ๑ เดิม)
หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก ให้กำหนดเป็นระดับ ๙
หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ให้กำหนดเป็นระดับ ๘
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒๔
ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
(๑) ขอปรับขยายระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ไปเป็น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๘)
มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานและคุณภาพของงาน ประกอบด้วย
(๑) นายสาโรช จันทโรจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าคณะทำงาน
(๒) ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงาน
(๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
(๔) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
(๕) นายนาวา ยีดิง ประธานสภา ทม.นราธิวาส คณะทำงาน
(๖) ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คณะทำงาน
(๗) ปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ คณะทำงาน
(๘) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน/เลขาฯ
(๙) นายวิสูตร เปี่ยมสุวรรณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ คณะทำงาน/ผช.เลขาฯ
(๑๐) นายอุสมาน นาคสง่า นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ คณะทำงาน/ผช.เลขาฯ
๕.๑๔ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
จำนวน ๒ เทศบาล
ทม.สุไหงโก-ลก ๑ ตำแหน่ง
- ขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ร.ร.ท.๓ จำนวน ๑ อัตรา (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ทต.บูเก๊ะตา ๑ ตำแหน่ง
- กำหนดตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน ๕ อัตรา (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๕ อัตรา ทั้งนี้เมื่อสรรหาบุคคลมาแต่งตั้งแล้วให้เทศบาล
ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปเดิม
ทต.ศรีสาคร ๔ ตำแหน่ง
(๑) กำหนดตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ กองสาธารณสุขฯ ๑ อัตรา
๒๕
(๒) กำหนดตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ กองช่าง ๑ อัตรา
(๓) กำหนดตำแหน่ง ผช.สันทนาการ กองการศึกษา ๑ อัตรา
(๔) กำหนดตำแหน่ง ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ๑ อัตรา
มติที่ประชุม ให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการโดยการเกลี่ยอัตรากำลังที่ว่าง (ปรับปรุงและ
ตัดโอนตำแหน่ง) แทนการขอกำหนดตำแหน่งใหม่ และส่งเรื่องให้ ก.ท.จ. พิจารณา
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
๕.๑๕ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่ายในส่วนราชการ จำนวน ๑ ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
ระเบียบ/กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
กำหนดฝ่ายตาม มติ ก.ท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ๑. เทศบาลนำเสนอรายละเอียดข้อมูลให้ ก.ท.จ. พิจารณา ดังนี้
(๑) เหตุผลความจำเป็น
(๒) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเดิม
(๓) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายที่ขอจัดตั้ง
(๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่แตกต่างไป
จากเดิม
(๕) กรอบโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเดิม และภายหลังจัดตั้งฝ่าย
(๖) ร่างประกาศกำหนดส่วนราชการ
๒. ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
๓. กรณีได้รับความเห็นชอบ ให้เทศบาลประกาศกำหนดส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่
๒๖
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเมื่อได้ประกาศกำหนดโครงสร้างแล้วให้แจ้ง ก.ท.จ.นราธิวาส ทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. กำหนดประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ณ เทศบาลตำบลปะลุรู
๒. เรียนเชิญประธาน ก.ท.จ.นราธิวาส เป็นเกียรติประดับอินธนูให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ผ่านการคัดเลือกและสอบคัดเลือกได้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
๓. ให้เทศบาลใช้ตัวแบบอักษรหนังสือราชการให้ถูกต้องตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุสมาน นาคสง่า) (นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
เลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส