วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 8 /2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557(ไม่ใช่รายงานการประชุม)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 8 /2557
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ 1                   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานครูที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 3 ราย และสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจำนวน 16 ราย รวม จำนวน 19 ราย

ระเบียบวาระที่ 2                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)
มติที่ประชุม                         รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3                   เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557                    
1. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง
             ตามข้อ 5.6 ในการประชุม ก.ท.จ.นธ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลต้นไทรขอความเห็นชอบปรับขยายตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 – 4/5  เลขที่ตำแหน่ง 04-0313-001      กองคลัง เทศบาลตำบลต้นไทร  เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง         04-0313-001  กองคลัง เทศบาลตำบลต้นไทร  จำนวน 1 ตำแหน่ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.นธ.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 6) การแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่าง เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุให้แก่ประชาชน ก่อน 3 ปี 180 ก่อน 2 ปี 60 ก่อน 1 ปี 60  หรืองานตรวจสอบหลักฐานหรืองานเก็บเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ก่อน 3 ปี 13,800 ก่อน 2 ปี 14,400 ก่อน 1 ปี 15,000 ปี เป็นต้น และอีกหลายๆ เรื่อง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง  จึงให้เทศบาลนำกลับไปทบทวน แล้วส่งให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
บัดนี้เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว  (เอกสารแนบท้าย 1) 
มติที่ประชุม                         เอกสารยังผิดพลาดในสาระสำคัญหลายประเด็นให้นำกลับไปแก้ไขใหม่

 ระเบียบวาระที่ 4                  เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง
                                      4.1. เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างและมีความประสงค์รับโอน จำนวน 3 เทศบาล ดังนี้
    1.1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์จะรับโอน    นักบริหารงานว่าง จำนวน 8 อัตรา (เอกสารหน้า 11 - 12)
    1.2 เทศบาลตำบลบาเจาะ รายงานตำแหน่งว่างและมีความประสงค์จะรับโอนสายงานบริหารจำนวน 6 อัตรา และสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 12 อัตรา (เอกสารหน้า 13  – 14)
                                                     1.3 เทศบาลตำบลรือเสาะ รายงานตำแหน่งว่าง สายงานบริหาร จำนวน 9 อัตรา และสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 11 อัตรา (เอกสารหน้า 15)
มติที่ประชุม                         รับทราบ

4.2 เทศบาลตำบลรือเสาะ รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ราย คือ นางสาวนวน แสงนิล  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 5,340 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรือเสาะ ทั้งนี้จ้างได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557
มติที่ประชุม                         รับทราบ

4.3 เทศบาลเมืองตากใบ รายงานพนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากราชการ จำนวน         2 ราย คือ
     1. นายสาเฮะอาบีเด็น สาเฮะอามะ พนักงาจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองช่าง  เทศบาลเมืองตากใบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 18  กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
     2. นายมาหะมะนอ ยูโซ๊ะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งยาม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม                         รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5                   เรื่องพิจารณา จำนวน  10 เรื่อง
          5.1 เทศบาล ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน 3 ราย 3 เทศบาล     
              1.เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน  1 ราย คือ นายสมศักดิ์ ขจรวีระธรรม  ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 16)
              2. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน  1 ราย คือ นางสนานี ดือเระ ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็น  ระดับ 5  (เอกสารหน้า  17)           
    3.เทศบาลเมืองตากใบ  จำนวน  1 ราย คือ นายจารุศิริ  นิจศักดิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 เป็นระดับ 4 (เอกสารหน้า  18)
    4.เทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ชลทิรา  เทพพรหม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5 เป็นระดับ 6
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

5.2 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย)  จำนวน    1  ราย คือ  นางสาวฮายาตี เวาะและ พนักงานเทศบาล  ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 5 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขอโอนไปดำรงตำแหน่งบุคลากร ระดับ 5 เทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  (เอกสารหน้า 19)
ระเบียบ/กฎหมาย
           ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
         ข้อ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีดังนี้
                                                ฯลฯ
          (2) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ว่าง
                                                ฯลฯ
ข้อ 159 ภายใต้บังคับข้อ 139 และ ข้อ152 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และเทศบาลที่ได้รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

5.3 ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลจำนวน 1 ราย
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอความเห็นชอบรับโอน นายอนุชิต เซะ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ระดับ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง                อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส   มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ระดับ 5 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ   อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (เอกสารหน้า 20)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช้ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่                
ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ
5.4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน  1  ตำแหน่ง (เอกสารหน้า  21)              
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

5.5 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 ราย
รายนางวรารักษ์ สิวายะวิโรจน์ เป็น ครูชำนาญการ

ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550
1. การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
          1.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขำรับการประเมิน ดังนี้
                1) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีผู้ปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่น
                 2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขันต่ำอันดับ คศ.2
                 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
          1.2 ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอรับการประเมินตามห้วงระยะเวลาดังนี้
                   1) ระหว่างวันที่ 1 30 เมษายน ของทุกปี
                   2) ระหว่างวันที่ 1 31 ตุลาคม  ของทุกปี

1.3 ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
      1.3.1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
     1.3.2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
                   1) สมรรถนะหลัก
-  การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
                   2) สมรรถนะประจำสายงาน
                   - การออกแบบการเรียนรู้
                   - การพัฒนาผู้เรียน
                   - การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.3.3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน                                                                     
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง
3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
การแต่งตั้ง
          ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยกำหนดวันที่มีผลดังนี้
          - ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 30 เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
          - ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 30 ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
          - กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่มีคำขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป

มติที่ประชุม                                เห็นชอบ

                   5.6 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอให้ตรวจสอบการประเมินพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย (เอกสารหน้า 23 - 30)
      1. ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์ คำกอง   ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา อับดับ คศ.2 ระดับชำนาญการ
      2. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ  ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 ระดับชำนาญการ
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550                                               
การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน มีดังนี้
1)      ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.
เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่น คำขอ
2)      ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ..3
3)      ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                                       ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       
2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
    1) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
    2) สมรรถนะประจำสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน             
3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
    1) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                                          2) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70                                                            
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอก
ฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการทางวิชาการ และคะแนนรวม
ให้สำนักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการ
ประเมินและดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กำหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนำส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กำหนดการแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้ง
พนักงานครูเทศบาลผ่านการประเมินโดยมีหรือเลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
มติที่ประชุม                         เห็นชอบให้ส่งผลงานต่อไป

5.7 ขอความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลแว้ง กำหนดฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน              1 ฝ่าย พร้อมขอปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล (เอกสารแนบท้าย 2)
ระเบียบ/กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 28 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2550
การกำหนดฝ่ายตาม มติ ก.ท. ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545         
1. เทศบาลนำเสนอรายละเอียดข้อมูลให้ ก.ท.จ. พิจารณา ดังนี้
    (1) เหตุผลความจำเป็น
    (2) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเดิม
    (3) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายที่ขอจัดตั้ง
    (4) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่แตกต่างไปจากเดิม
    (5) กรอบโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเดิม และภายหลังจัดตั้งฝ่าย
    (6) ร่างประกาศกำหนดส่วนราชการ
                             2. ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
                             3. กรณีได้รับความเห็นชอบ ให้เทศบาลประกาศกำหนดส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่
มติที่ประชุม                         ให้ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง

          5.8 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง จำนวน            4 ราย 2 เทศบาล
          เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 3 ราย คือ
1.       นางสาวนอร์รีฮิน บอนสาและ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามิน สำนักการศึกษา เทศบาลเมือง       สุไหงโก-ลก ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว 
2.       นางสาวฮาซานะห์ วาสารี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ สำนักการศึกษา เทศบาลเมือง         สุไหงโก-ลก ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว
3.       นางสาวโนรีแซ แซฮะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว
          เทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 1 ราย คือ นางระวิวรรณ ใสบริสุทธิ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลรือเสาะ ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

          5.9 เทศบาลขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 เทศบาล 7 ราย
                   เทศบาลเมืองนราธิวาส   จำนวน 4 ราย   (เอกสารหน้า 31)
                   เทศบาลตำบลต้นไทร     จำนวน  3 ราย  (เอกสารหน้า 32)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

            5.10 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 6 เทศบาล คือ
                   1. เทศบาลเมืองตากใบ
                   2. เทศบาลตำบลมะรือโบตก
                   3. เทศบาลตำบลปาเสมัส
                   4. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
                   5. เทศบาลตำบลแว้ง
                   6. เทศบาลตำบลบาเจาะ
หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ นธ 0809.3/ว 25     ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมานะดับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นยังไม่ถึงร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมิน ในเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการพร้อมกำหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอใช้ ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
ให้ ก.จังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประกอบด้วย
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด 1 คน        เป็นประธาน
2. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ก.จังหวัด 1 คน เป็นอนุกรรมการ
3. ผู้แทนส่วนราชการ 1 คน                          เป็นอนุกรรมการ
4. ผู้แทนสถาบันการศึกษา 2 คน                     เป็นอนุกรรมการ
5. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน 1 คน          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ทำหน้าตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานสรุปผลการประเมินให้ ก.จังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
จึงขอความเห็นชอบให้ ก.ท.จ.นราธิวาส แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556  ดังนี้
มติที่ประชุม                                เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด รับผิดชอบในตรวจประเมินโบนัสให้กับเทศบาลต่างๆที่ขอรับโบนัสในปี 2556 และปี 2557 ดังนี้ ชุดที่ 1 นายสมนึก เนื้อน้อย เป็นประธานฯ ชุดที่ 2 นายบัณฑิต  พุฒวัจน์ เป็นประธานฯ ชุดที่ 3 นายอุดม แก้วเลี่ยม เป็นประธานกรรมการ 
ระเบียบวาระที่ 6                   เรื่องอื่น ๆ
                                      เรื่องที่ 1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ น.ส.ธนานันต์ โชตน์ชยพันธ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และ น.ส.วรลักษณ์ ไซร์สุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
                              มติที่ประชุม  เห็นชอบ

                   +++++++++++++++