วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการประชุม กทจ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗       สรุปผลการประชุม กทจ. (ไม่ใช่รายงานการประชุม)
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ ๑                   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                      ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่        ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)
มติที่ประชุม                         รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓                   เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
                                      ๑ เรื่องเพื่อทราบ
   ๑. เทศบาลเมืองตากใบ  
        ตามที่เทศบาลเมืองตากใบ ขอปรับขยายตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๕  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑  กองคลัง เทศบาลเมืองตากใบ เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๖ว   เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ กองคลัง   เทศบาลเมืองตากใบ 
        คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบปริมาณงานการขอปรับขยายตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว แล้ว มีความเหมาะสม แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ระบุความยุ่งยากของงานที่ปฏิบัติ จึงเห็นควรให้เทศบาลอธิบายการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากถึงขนาดจะต้องปรับขยายตำแหน่งดังกล่าวแล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบในการประชุมครั้งต่อไป
       บัดนี้ เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการอธิบายความยุ่งยากของงานที่ขอปรับขยายเพื่อรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล้ว (เอกสารแนบท้าย ๑)
มติที่ประชุม                         รับทราบ
                                      . เรื่องเพื่อพิจารณา
    ตามที่เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอความเห็นชอบปรับขยายตำแหน่งผู้บริหาร จากระดับ ๗ เป็น ระดับ ๘ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ
          ๑. ขอปรับขยายตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๑๐๒-๐๐๔ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบาเจาะ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘)  เลขที่ตำแหน่ง        ๐๘-๐๑๐๒-๐๐๔ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบาเจาะ
          ๒. ขอปรับขยายตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบาเจาะ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๘) เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาเจาะ       
                                            ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่                    ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  มีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบปริมาณงานและความยุ่งยากของงาน ประกอบด้วย
๑. นายสมนึก  เนื้อน้อย                   ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นธ.     ประธานกรรมการ
๒. นายบัณฑิต  พุฒวัจน์                  ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นธ.     กรรมการ
๓. นายธารินทร์ พลายด้วง                ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นธ.     กรรมการ
๔. ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน                               กรรมการ
๕. ประพฤกษ์  นิลโมทย์                   ปลัดเทศบาลรือเสาะ           กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส               เลขานุการ ก.ท.จ.นธ.           กรรมการ/เลขานุการ
๗. นายวิสูตร  เปี่ยมสุวรรณ               ผช.เลขานุการ ก.ท.จ.นธ.       ผช.เลขานุการ
๘. นางพัชรี  รอดพล                       ผช.เลขานุการ ก.ท.จ.นธ.       ผช.เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณงานและความยุ่งยากของงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการตรวจปริมาณงานและความยุ่งยากของงานทั้งสองตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗                 ณ เทศบาลตำบลบาเจาะ มีความเห็นว่าทั้งสองตำแหน่งมีปริมาณงานและความยุ่งยากของงานเหมาะสมที่จะปรับขยายตำแหน่งเป็นระดับ ๘  ประกอบกับเทศบาลมีรายได้ไม่ร่วมเงินอุดหนุน จำนวน ๕๒,๒๖๓,๖๓๑.๑๓ บาท และสำหรับภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ เทศบาลใช้จ่ายไป   ๓๖.๔๘ %  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.กำหนด จึงเห็นควรให้ปรับขยายตำแหน่งทั้ง                      ๒ ตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย ๒,๓)
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน    เรื่อง
๔.๑ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รายงานผลการสรรหาพนักงานเทศบาลกรณีสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖) (เอกสารหน้า ๑๓)
มติที่ประชุม                         ทราบ
๔.๒ เทศบาลรายงานตำแหน่งว่าง จำนวน ๔ เทศบาล จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง
      ๑. เทศบาลตำบลต้นไทร      จำนวน ๑ ตำแหน่ง        (เอกสารหน้า ๑๔)          
      ๒. เทศบาลตำบลตันหยงมัส  จำนวน ๑ ตำแหน่ง        (เอกสารหน้า ๑๕)         
      ๓. เทศบาลตำบลปาเสมัส     จำนวน ๖ ตำแหน่ง        (เอกสารหน้า ๑๖)
      ๔. เทศบาลเมืองตากใบ       จำนวน ๕ ตำแหน่ง        (เอกสารหน้า ๑๗)
มติที่ประชุม                         ทราบ
๔.๓  เทศบาลรายงานจะดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวน    เทศบาล ๕ ตำแหน่ง
      กรณีคัดเลือก จำนวน ๓ เทศบาล ๔ ตำแหน่ง
       ๑. เทศบาลตำบลตันหยงมัส  จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือตำแหน่งรองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ๘)
       ๒. เทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗)
                                                          /. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก...
       ๓. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ
           (๑) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗)
           (๒) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)   
       กรณีสอบคัดเลือก จำนวน ๑ เทศบาล ๑ ตำแหน่ง คือ เทศบาลตำบลปาเสมัส  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ๖)
มติที่ประชุม                         ทราบ
๔.๔ เทศบาลตำบลสุคิรินรายงานพนักงานจ้างทั่วไป ขอลาออกจากราชการ จำนวน                   ๑ ราย คือ นายมูฮเซ็น ยะโกะ ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลสุคิริน                 ขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม                         ทราบ
          ๔.๕ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘
          หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙                                 “ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการ
บริหารจัดการที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณที่แล้วมาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการพร้อมกำหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอใช้ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) เพื่อรับทราบการประเมิน และเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะปรับปรุงกระบวนงานการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามมติการประเมินและตัวชี้วัดในมิติที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม  ให้ ก.จังหวัดทราบด้วย”
          มีเทศบาลในพื้นที่ได้ส่งโครงการมาเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบแล้ว จำนวน ๑๓ เทศบาล คือ
          ๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส ส่งโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          ๒. เทศบาลเมืองตากใบ ส่งโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          ๓. เทศบาลตำบลสุคิริน ส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการประชาชน ด้านงานทะเบียน
          ๔. เทศบาลตำบลบาเจาะ ส่งโครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบาเจาะ
          ๕. เทศบาลตำบลมะรือโบตก ส่งโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
          ๖. เทศบาลตำบลรือเสาะ ส่งโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบล  รือเสาะ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
          ๗. เทศบาลตำบลตันหยงมัส ส่งโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
          ๘. เทศบาลตำบลศรีสาคร ส่งโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเพื่อบริการประชาชน
          ๙. เทศบาลตำบลปาเสมัส ส่งโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          ๑๐. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ส่งโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          ๑๑. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส่งโครงการลดขั้นตอนทางธุรการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
          ๑๒. เทศบาลตำบลแว้ง  ส่งโครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ งานคลัง งานทะเบียนราษฎร และงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแว้ง
          ๑๓. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ส่งโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
มติที่ประชุม                         ทราบ
.๖ สำนักงาน ก.ท. แจ้งการหารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘  (เอกสารหน้า ๑๘๑๙)
๔.๗ สำนักงาน ก.ท. แจ้งการจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท.กำหนด (เอกสารหน้า ๒๐ ๒๑)
๔.๘ สำนักงาน ก.ท. แจ้งแนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล (เอกสารหน้า ๒๒)
๔.๙ สำนักงาน ก.ท. แจ้งการเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง       เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ (เอกสารหน้า ๒๓ – ๒๔)
มติที่ประชุม                         ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕                   เรื่องพิจารณา   จำนวน  ๑๗ เรื่อง
                                      ๕.๑ เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
                             นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน ๒ เทศบาล ๓ ราย   
                ๑) เทศบาลตำบลมะรือโบตก จำนวน  ๒ ราย  คือ
                    ๑. นางซารีนา อิสหัส ตำแหน่งสันทนาการ ระดับ ๕  ขอเลื่อนเป็น ระดับ ๖ว (เอกสารหน้า ๒๕)          
                    ๒. ส.ต.ต.ฮาเซ็ง  มะเซ็ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๕ ขอเลื่อนเป็น   ระดับ ๖ว (เอกสารหน้า ๒๕)
                 ๒) เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.มาลี  ทองนพคุณ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ ๕ ขอเลื่อนเป็นระดับ ๖ว (เอกสารหน้า ๒๖)
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม               เห็นชอบ
 ๕.๒ ขอความเห็นชอบให้พนักงานครู/พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน ๔ เทศบาล  ๔ ราย         
      ๑. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ         จำนวน ๑ ราย             (นายสุริยา บูรณกสิกรกุล เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ ว ทม.นราธิวาส โอนไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ ทต.กะลุวดเหนือ)         
      ๒. เทศบาลตำบลศรีสาคร               จำนวน ๑ ราย             (นายสถาพร เสนอ จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ทต.ศรีสาคร โอนไปดำรงตำแหน่ง บุคลากร อบต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน)        
      ๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส              จำนวน ๑ ราย    (นางศิวพร ยืนชนม์ รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภอรมย์)ทม.นราธิวาส โอนไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ทน.ยะลา)         
      . เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก            จำนวน ๑ ราย    (นางณลิดา ยูโซะ ครู โรงเรียนเทสบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ทม.สุไหงโก-ลก โอนไปดำรงตำแหน่งเดิมที่ โรงเรียนเทศบาล ๖ (บ้านบางตาหยาด) ทต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) 
ระเบียบ/กฎหมาย
             ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
            ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีดังนี้
                                                ฯลฯ
          (๒) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ว่าง
                                                ฯลฯ
ข้อ ๑๕๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๙ และ ข้อ๑๕๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลนั้น โดยนายก
เทศมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และเทศบาลที่ได้รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง                     เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
                              ๕.๓ เทศบาลเมืองนราธิวาสขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล  จำนวน ๒ ราย  (นางสมาพร อาจหาญ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร รับโอนมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาและฮิลา) ทม.นราธิวาส   นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ครู โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ มาดำรงตำแหน่งเดิม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ทม.นราธิวาส)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช้ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ
          .๔ ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลขอลาออกและพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓ เทศบาล ๓ ราย
      ๑. นางมารีแย  นราพิทักษ์กุล  พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ตำแหน่งเลขที่ ๐๔๑๕๒-๒ อัตราเงินเดือนขั้น ๔๐,๘๖๐ บาท โรงเรียนเทศบาล ๒                 (บ้านบาเละฮิเล) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗               เป็นต้นไป  (เอกสารหน้า ๓๓)
      . นายสมชาติ ฤทธิรุตม์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๙) เทศบาลเมืองตากใบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (เอกสารหน้า ๓๔)
                ๓. นายพร้อมพงศ์  พูลพิพัฒน์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) เทศบาลตำบลรือเสาะ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (เอกสารหน้า ๓๕)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ
.๕ เทศบาลเมืองตากใบขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน   ราย (น.ส.ปฤษณา แวยูโซ๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ ๕  เป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๕ กองคลัง ทม.ตากใบ)         
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

                                                                                    /ข้อ ๑๔๐ ...
ข้อ ๑๔๐ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อ ๑๔๑ การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจำเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
  มติที่ประชุม                              เห็นชอบ
๕.๖ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน  ๒ ตำแหน่ง (เอกสารหน้า ๓๗ - ๓๘)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๗ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ จำนวน ๑ ราย  (นายฟัรฮ่น เบญดาวุด โรงเรียนเทศบาล ๓)      
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
๑. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                            เห็นชอบ
                .๘ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลแต่งตั้งครูผู้แลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ จำนวน            ๒ เทศบาล ๕ ตำแหน่ง
          . เทศบาลเมืองตากใบ  จำนวน    ตำแหน่ง  (นางซาฮารา ยาลี,นางโนรริสสะ สะโอง,นางแวนรมา สะมะแอ )
          ๒. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน ๒ ตำแหน่ง  (นางรัตติมา อัลดุลเราะแม,นางจิราพร มูซอ)
            ระเบียบ/กฎหมาย
            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
            ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้
            ข้อ ๒ การนับระยะเวลาการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
            .๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูเทศบาลมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวพิไลวรรณ  เพชรรัตน์  ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๒   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ราษฎรบำรุง) ซึ่งผ่านการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว                      (เอกสารหน้า ๔๒)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                            เห็นชอบ
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในเทศบาล                  ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๙ เทศบาล ๓๐ อัตรา
. เทศบาลเมืองตากใบ             จำนวน   อัตรา
๒. เทศบาลตำบลบาเจาะ           จำนวน    อัตรา
๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส          จำนวน    อัตรา
๔. เทศบาลตำบลแว้ง               จำนวน    อัตรา
๕. เทศบาลตำบลศรีสาคร           จำนวน    อัตรา
๖. เทศบาลตำบลปาเสมัส           จำนวน    อัตรา
๗. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก        จำนวน    อัตรา
๘. เทศบาลตำบลปะลุรู             จำนวน    อัตรา
๙. เทศบาลตำบลสุคิริน             จำนวน    อัตรา
                                      โดยให้เทศบาลดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น
                                      ระเบียบ/กฎหมาย
          ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูและเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ประกาศ ณ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
          ข้อ ๒.๕ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ.คัดเลือก จำนวนหนึ่งคน                  เป็นประธาน
                                                                   ฯลฯ
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์เห็นควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นราธิวาส เป็นประธานในการสรรหาครูผู้ดูแลเด็กในเทศบาล ดังนี้
. เทศบาลเมืองตากใบ              มอบให้ นายอุดม  แก้วเลี่ยม       
๒. เทศบาลตำบลบาเจาะ           มอบให้ นายบัณฑิต  พุฒวัจน์
๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส          มอบให้ สมนึก  เนื้อน้อย
๔. เทศบาลตำบลแว้ง                มอบให้ นายอุดม  แก้วเลี่ยม
๕. เทศบาลตำบลศรีสาคร           มอบให้ นายสาโรช จันทโรจวงศ์
๖. เทศบาลตำบลปาเสมัส           มอบให้ นายพินิจ  นัคเร
๗. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก        มอบให้ นายอุดม แก้วเลี่ยม
๘. เทศบาลตำบลปะลุรู             คืนตำแหน่งเนื่องจากไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบ
๙. เทศบาลตำบลสุคิริน             มอบให้ นายธารินทร์  พลายด้วง

มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
.๑๒ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป พ้นจากตำแหน่ง จำนวน
๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.รอฮานา อูเซ็ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู  (ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสอนอิสลามศึกษา) โรงเรียนเทศบาล ๑   (ถนนภูผาภักดี) ขอลาออก เนื่องจากมีโรคประจำตัวและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (เอกสารหน้า ๔๗) 
๒. พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จำนวน ๓๑ ราย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง แยกเป็น                       
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ       จำนวน ๑๔ ราย
   - พนักงานจ้างทั่วไป              จำนวน ๑๗ ราย
(เอกสารหน้า ๔๘ - ๔๙)
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลมะรือโบตก  จำนวน  ๒๘ ราย พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (เอกสารหน้า ๕๐ – ๕๑)
มติที่ประชุม                     เห็นชอบ
          .๑๓ เทศบาลขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ เทศบาล                    ๔๘ อัตรา คือ
                  (๑) เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จำนวน  ๑๘  ราย โดยขอจ้างตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  (เอกสารหน้า ๕๒ – ๕๓)   
                 (๒) เทศบาลตำบลมะรือโบตก  จำนวน  ๓๐  ราย โดยขอจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (เอกสารหน้า ๕๔ – ๕๕)
            ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล           
มติที่ประชุม                     เห็นชอบ
          .๑๔ เทศบาลขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๙ เทศบาล
                    ๑. เทศบาลเมืองนราธิวาสขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง จำนวน ๓๔๔ ราย แยกเป็น
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   ๑๔๔ ราย
 - พนักงานจ้างทั่วไป                จำนวน   ๒๐๐ ราย
(เอกสารหน้า ๕๖๗๖)
                                                /๒. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก...
        ๒. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน ๒๘๘ ราย (เอกสารหน้า ๗๗ ๘๙)    
        ๓. เทศบาลเมืองตากใบขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง                จำนวน ๑๐๙ ราย แยกเป็น
          - พนักงานจ้างตามภารกิจ           จำนวน  ๑๒ ราย
          - พนักงานจ้างทั่วไป                 จำนวน  ๙๗  ราย
(เอกสารหน้า ๙๐ - ๙๕)
      ๔. เทศบาลตำบลรือเสาะขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง                จำนวน ๙๒ คน แยกเป็น
          - พนักงานจ้างตามภารกิจ           จำนวน  ๓๔  ราย
          - พนักงานจ้างทั่วไป                 จำนวน  ๕๘  ราย
(เอกสารหน้า ๙๖ - ๑๐๐)
      ๕. เทศบาลตำบลปะลุรูขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน  ๒๔  ราย (เอกสารหน้า ๑๐๑)  
      ๖. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง      ตามภารกิจ จำนวน ๑ ราย (เอกสารหน้า ๑๐๒)        
      ๗. เทศบาลตำบลปาเสมัสขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป         จำนวน ๒๗ ราย (เอกสารหน้า ๑๐๓ – ๑๐๔)  
      ๘. เทศบาลตำบลมะรือโบตกขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป      จำนวน ๑๙ ราย (เอกสารหน้า ๑๐๕ – ๑๐๖) 
      ๙. เทศบาลตำบลสุคิรินขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน ๓๔ ราย (เอกสารหน้า ๑๐๗ – ๑๐๘) 
มติที่ประชุม                     เห็นชอบ
๕.๑๕ ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ ประกาศ คือ
          . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย (เอกสารหน้า ๑๐๙ – ๑๑๓)
          ๒. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.ท.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗ (เอกสารหน้า ๑๑๔ – ๑๒๒)
มติที่ประชุม                     เห็นชอบ
          ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบให้ปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ในเรื่องการบริหารงานบุคคล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในเรื่องดังต่อไปนี้

          ๑. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
          ๒. การออกคำสั่งการย้าย การโอน การรับโอน
          ๓. การออกคำสั่งการเลื่อนระดับ
          ๔. การออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน     
๕. การดำเนินการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
          ๖. การสอบสวน
          ๗. การดำเนินการทางวินัย และการออกคำสั่งการดำเนินการทางวินัย
          . การออกคำสั่งให้ออกจากราชการ
          ๙. การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
          ๑๐. การอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เป็นอำนาจนายกเทศมนตรี
          โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสก่อน (เอกสารหน้า ๑๒๓ – ๑๒๔)
มติที่ประชุม                     เห็นชอบ
           ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  จำนวน ๕ เทศบาล ๕ ราย 
๑.น.ส.กวิสรา จันทร์เดิม เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ทต.กะลุวอเหนือ
๒.น.ส.สุชัญญา ช่อเขียว เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ทต.ตันหยงมัส
๓.นางบุษรา ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ทม.สุไหงโก-ลก
๔.น.ส.ศุลวาณี อูเซ็ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ทม.ตากใบ
๕.น.ส.เนตรสุดา ณ ปัตตานี นักพัฒนาชุมชน ๓ ทต.สุคิริน
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ
                                      ไม่มี

+++++++++++++++