วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6 /2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557

(ไม่ใช่เอกสารรายงานการประชุม)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 6 /2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ 1                   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-          ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (เอกสารแนบท้าย)
มติที่ประชุม                         - รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3                   เรื่องติดตามการประชุม
                                      เรื่องพิจารณา  จำนวน 3 เรื่อง
1. ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) เป็นผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 8) เทศบาลตำบลบาเจาะ ไปแล้วนั้น
เลขานุการฯ ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลบาเจาะว่า เทศบาลไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานเทศบาล 8) ได้ เทศบาลจึงขอยกเลิกการประเมินการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวไปก่อน
มติที่ประชุม                         - เห็นชอบให้ยกเลิก
2. ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้เทศบาลตำบลมะรือโบตก แก้ไขเอกสารแบบสรุปรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนระดับควบ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวซูไฮนีย์  แมเราะ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็น ระดับ 5 เทศบาลตำบลมะรือโบตก เนื่องจาก คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแบบสรุปรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนระดับควบ ในช่อง วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง จากวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 – 4 กรกฎาคม 2557 รวม 2 ปี และวันทวีคูณ 4 กรกฎาคม 2555 –  4 กรกฎาคม 2557 รวม 2 ปี ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา และช่องเลื่อนระดับได้ไม่ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ก็ไม่ถูกต้อง จึงให้เทศบาลตำบลมะรือโบตกตรวจสอบและแก้ไข แล้วส่งให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
บัดนี้ เทศบาลตำบลมะรือโบตก ได้แก้ไขเอกสารดังกล่าวแล้วตาม  (เอกสารหน้า16)
                             จึงได้โปรดพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม                         - เห็นชอบ
                                                                                               
3. ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เห็นว่าการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นคิดเป็นร้อยละ 13.06% น่าจะไม่ถูกต้อง จึงให้ถอนเรื่องและให้เทศบาลตรวจสอบข้อมูลใหม่แล้วนำเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปพร้อมทั้งให้ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงเหตุผลด้วย
    เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว  (เอกสารแนบท้าย 1 - 3) 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงและตัดโอนตำแหน่งพนักงานจ้างจากพนักงานจ้างทั่วไป เป็นตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ตำแหน่งดังกล่าวมีผู้ครองตำแหน่งอยู่ ดังนั้น จึงให้เทศบาลดำเนินการโดยวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทั้ง 3 ตำแหน่งขึ้นมาใหม่ แล้วเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป และสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป หากไม่มีปริมาณงานและความจำเป็นกับองค์กรก็ให้ยุบเลิกตำแหน่ง
บัดนี้ เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตาม (เอกสารแนบท้าย 1) โปรดพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม                         - เห็นชอบ
                                      เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง
1. ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลตันหยงมัส ขอปรับขยายตำแหน่งหัวหน้าส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6)  เลขที่ตำแหน่ง 08-0108-002  กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยงมัส  เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7)  เลขที่ตำแหน่ง 08-0108-002 กองการศึกษา   เทศบาลตำบลตันหยงมัส
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาด้านปริมาณงาน และด้านภาระค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปี 2557 ของเทศบาลตำบลตันหยงมัสแล้ว เห็นว่าด้านปริมาณงานสำหรับตำแหน่งที่ขอปรับขยายมีความเหมาะสมที่จะปรับขยายตำแหน่งได้ ทั้ง 2 ตำแหน่ง จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลตันหยงมัสปรับขยายตำแหน่งได้ แต่สำหรับด้านภาระค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนฯ เทศบาลที่มีภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 39.86 ซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงจะเกิน 40 % ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับต่อไปจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับขยายเงินเดือนพนักงานเทศบาล                (บัญชี 3 ) และประโยชน์ต่อแทนอื่น (โบนัส) เพิ่มเข้ามา จึงให้เทศบาลควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย แต่เนื่องจากเทศบาลได้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับขยายในแบบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจำปี 2557 (เอกสารหมายเลข 2) ไม่ชัดเจน จึงให้เทศบาลเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับขยายตำแหน่งดังกล่าวทั้ง 2 ตำแหน่ง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอปรับขยายแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุม            ครั้งต่อไป
บัดนี้ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส มาเพื่อทราบแล้ว (เอกสารหน้า 17 - 20)
มติที่ประชุม                -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง
4.1 รายงานผลการสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน             นักบริหาร ซึ่งได้ดำเนินการสรรหา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
คัดเลือก  จำนวน 5  เทศบาล   9  ตำแหน่ง 
1.เทศบาลตำบลรือเสาะ  จำนวน 2 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 21)  
1.ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก                    นางสาวศศิยา พิมานแมน
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ
2.เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง
         1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก    นายเขมรัฐ สินุธก  (เอกสารหน้า 22)   
         3. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 4 ราย
         1. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) ผู้อได้รับการคัดเลือกคือนายไพสิฐ นรารักษ์ (เอกสารหน้า 23)
         2. ตำแหน่งผู้อำนวยการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)  ผู้ได้รับการ คัดเลือกคือ นางสาวรัตนรัตน์ ศรีสวัสดิ์  (เอกสารหน้า 24)   
         3. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวสารภี สุขใน (เอกสารหน้า 25)
4. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)                 ผู้ได้รับการคัดเลือก คือนายฮาซัน  ลูโล๊ะ (เอกสารหน้า  26)     
4. เทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 1 ราย
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางกูฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์ (เอกสารหน้า 27)
5. เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน 1 ราย
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายวิชัย ทองคำ (เอกสารหน้า 28)
สอบคัดเลือก  จำนวน   5  เทศบาล   9   ตำแหน่ง
1. เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 3 ตำแหน่ง
              1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) ผู้สอบคัดเลือกได้ คือนางดุษฎี  แก้วเมฆ (เอกสารหน้า 29)
                2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6) ผู้สอบคัดเลือกได้คือ นายอุดม ทองอร่าม   (เอกสารหน้า 30)        
               3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)  ผู้สอบคัดเลือกได้ คือ นางศิริรัตน์ สุขไชย (เอกสารหน้า 31)                                
2. เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง
              1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) ผู้สอบคัดเลือกได้คือนางวันดี  ประยูรวงศ์ (เอกสารหน้า  32)    
3. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) ผู้สอบคัดเลือกได้ นายทวีเดช  เจริญพานิช  (เอกสารหน้า 33)    
4. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6) ผู้สอบคัดเลือกได้    นายจันทร์ เพ็ชร์รัตน์ (เอกสารหน้า  34)   
                             5. เทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 35)
              1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารสาธารณสุข 7) ผู้สอบได้คือนายกฤษฎา เพชรพันธ์
              2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) ผู้สอบคัดเลือกได้คือนางสุภาพร พ้นภัย
              3. ตำแหน่งหัวฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) ผู้สอบคัดเลือกได้คือนางนูรอัยณี เศรษฐเอกพันธ์
มติที่ประชุม                         -รับทราบ
4.2 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง                            จำนวน 3 อัตรา คือ
      1. นางสาวสุทธิศา ฉัตรเงิน  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท จ้างตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน  2556 –  30 กันยายน 2557
     2. นางสาวนิ่มนวน ศักดิ์สูง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท จ้างตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน  2556 –  30 กันยายน 2557
     3. นายมะกอเซ็ง สือแม พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท จ้างตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน  2556 –  30 กันยายน 2557
4.3 เทศบาลรายงานพนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย คือนางอัลชุลี    บัวโรย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท งานธุรการ กองคลัง  เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว
ระเบียบ/กฎหมาย
           แนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 105 ลงวันที่ 13  ธันวาคม  2547                  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้นำแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.ท. และ ก.อบต. โดย ก.จังหวัด อาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหลักการให้เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้าง ทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
                             ฯลฯ
 (4) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม                         - รับทราบ
4.3 เทศบาลรายงานตำแหน่งว่าง จำนวน 2 เทศบาล
    1.เทศบาลตำบลตันหยงมัส รายงานตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อจะดำเนินการสรรหา (เอกสารหน้า 36)
    2. เทศบาลตำบลปาเสมัส รายงานตำแหน่งว่า จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อจะดำเนินการสรรหา (เอกสารหน้า 37)
มติที่ประชุม                         -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5                   เรื่องพิจารณา จำนวน  16 เรื่อง
5.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ที่ได้ผ่านการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  จำนวน  5 เทศบาล  9 ตำแหน่ง 
1. เทศบาลตำบลรือเสาะ  จำนวน 2 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 38 )      
1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) คือ นางสาวศศิยา พิมานแมน
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)        คือ นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ
2. เทศบาลตำบลตันหยงมัส   จำนวน 1 ตำแหน่ง
         1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 7) นายเขมรัฐ สินุธก  (เอกสารหน้า 39)   
         3. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 4 ราย  (เอกสารหน้า 40)
         1. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) คือนายไพสิฐ นรารักษ์
         2. ตำแหน่งผู้อำนวยการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) คือ นางสาวรัตนรัตน์     ศรีสวัสดิ์ 
         3. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7)  คือ นางสาวสารภี สุขใน
4. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)                 คือนายฮาซัน  ลูโล๊ะ
4. เทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 1 ราย
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) คือ นางกูฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์ (เอกสารหน้า 41)
5. เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน 1 ราย
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) คือ นายวิชัย ทองคำ (เอกสารหน้า 42)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15  และมาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 189 การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เลื่อนและแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
หนังสือสำนักงาน ก.ท.ที่ มท 0809.2/ว 111  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
            แนวทางการแต่งตั้งการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้
            1. วันที่แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
            2. วันที่ออกคำสั่งต้องไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
            3. วันที่แต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นซึ่งเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริง
4. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกต้องไม่หมดอายุ
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่ผ่านการสรรหาโดยวิธีสอบคัดเลือก จำนวน 4 เทศบาล 8 ราย
สอบคัดเลือก  จำนวน 4 เทศบาล 8 ตำแหน่ง
1. เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 3 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า  43) 
              1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) คือนางดุษฎี     แก้วเมฆ
                2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6) คือ นายอุดม ทองอร่าม   
               3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)                 คือ นางศิริรัตน์  สุขไชย                                              
2. เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง
              1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6)  คือนางวันดี  ประยูรวงศ์ (เอกสารหน้า 44)
3. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) นายทวีเดช  เจริญพานิช  (เอกสารหน้า 45)    
                             4. เทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 46)
              1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารสาธารณสุข 7) คือนายกฤษฎา เพชรพันธ์
              2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) ได้คือ     นางสุภาพร พ้นภัย
              3. ตำแหน่งหัวฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) ได้คือ นางนูรอัยณี เศรษฐเอกพันธ์
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15  และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
 การร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                    -เห็นชอบ
5.3 เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน 5 เทศบาล 6  ราย 
     1. เทศบาลตำบลยี่งอ  จำนวน 1 ราย คือ
        1. นางสาวฉัตรนียา เจ๊ะมะ ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็นระดับ 5  (เอกสารหน้า 47)
     2. เทศบาลเมืองนราธิวาส  จำนวน 2 ราย  (เอกสารหน้า 48 – 49)
        1. นางภรณรา  คงนวล  ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็นระดับ 5
        2. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 4       
            ขอเลื่อนเป็นระดับ 5
     3. เทศบาลตำบลมะรือโบตก  จำนวน  1 ราย คือนายอะห์มาดิลลาห์        หะยีดือเระ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็นระดับ 5  (เอกสารหน้า 50)
     4. เทศบาลตำบลสุคิริน  จำนวน  2 ราย (เอกสารหน้า 51)
        1. นางกัญจนพรณ์ คงพันวัตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 ขอเลื่อนเป็นระดับ 4
        2. นางสาวละมัย ลอยจิ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็นระดับ 4
     5. เทศบาลตำบลต้นไทร  จำนวน  1 ราย คือ นางสาวดูไอนี บินสาและ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ขอเลื่อนเป็นระดับ 2 (เอกสารหน้า 52)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก ราชการ  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
            5.4  เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล)  จำนวน 4 เทศบาล 5 ราย
       1. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา       จำนวน  1  ราย คือ นางนิกัสมา สถาวรรณ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 53)    
       2. เทศบาลตำบลตากใบ         จำนวน  1  ราย จ่างเอกวีระพงศ์ ทองคณารักษา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 54)
       3. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จำนวน  2  ราย (เอกสารหน้า 55 – 56)
           1. นางสาวนิภาภรณ์ กวยสกุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็น
ระดับ 6ว
                        2. นางสาวพรพรรณ สว่างกิจวัฒนา ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 6ว ขอ
เลื่อนเป็นระดับ 7ว
       4. เทศบาลตำบลตันหยงมัส    จำนวน  1  ราย คือนางสาวเจนจิรา ยากะบิล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็นระดับ 5 (เอกสารหน้า  57)        
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                    -เห็นชอบ
5.5 เทศบาลขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลโอน  จำนวน 4  ราย
      1. เทศบาลเมืองนราธิวาส         จำนวน 2 ราย  (เอกสารหน้า  58 -59)
       -นายวารดี แลหะ ครู ค.ศ.2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) โอนไป โรงเรียนสุไหงโก-ลก
       - นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอาแซ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) เทศบาลเมืองเบตง โอนมาโรงเรียนเทศบาล6 (ถนนโคกเคียน)     
      2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      จำนวน 1 ราย  (เอกสารหน้า  60)   
      - นายจันทร์ เพ็ชรรัตน์ นายช่างโยธา 7ว โอนไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง6) เทศบาลตำบลปาเสมัส    
ระเบียบ/กฎหมาย
           ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
           ข้อ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีดังนี้
                    (1) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
                     (2) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ว่าง
        (3) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ 167
ข้อ 167 ภายใต้บังคับข้อ 152 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งเดี่ยวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้วให้เทศบาลที่เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เมื่อ ก.ท.จ.ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
มติที่ประชุม                                - เห็นชอบ
5.6 เทศบาล ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย (เอกสารหน้า 61 – 62)     
- นางวิยะดา โสพิกุลพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 3 อบต.ภูเขาทอง โอนมาเทศบาลเมืองนราธิวาส
- นายมะวี แวกะจิ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3 โอนมาเทศบาลตำบลมะรือโบตก
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน 2545
          ข้อ 172 ในกรณีที่เทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ทาง ราชการเทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล และเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                - เห็นชอบ
5.7 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย และย้ายส่วนราชการในเทศบาลเดียวกัน จำนวน 1 ราย (เอกสารหน้า 63 – 64)
- นายนิรันดร์ โลหะจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ 6
- น.ส.พรพิมล ทองเต็มดวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว กองวิชาการและแผนงาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสำนักการศึกษา
            ระเบียบกฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2545
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และพนักงานเทศบาผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อ 141 การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจำเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 142 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในงานเดิมทั้งสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหาร ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนขั้นเดิม
ข้อ 143 การย้ายพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้
(1) กรณีเป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นในระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานอื่นนั้น ในระดับเดียวกันและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่ไม่จำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.8 เทศบาล ขอความเห็นชอบปรับขยายตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน  3  เทศบาล 4 ตำแหน่ง 
1. เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอปรับขยายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง 06-0212 003 กองช่าง เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง 06-0212-003 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส (เอกสารแนบท้าย 2)
2. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ขอปรับขยายตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตำแหน่ง 01-0102-002 เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    (นักบริหารงานทั่วไป 7) เลขที่ตำแหน่ง 01-0102-002 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล       บูเก๊ะตา (เอกสารแนบท้าย 3)                                        
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล                 ให้ดำเนินการดังนี้
           2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง จะต้องดำเนินการเฉพาะตำแหน่งว่างไม่มีคนครองตำแหน่งเท่านั้นเว้นแต่ในประกาศนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
              (ข) ปรับขยายระดับตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่นปรับขยายระดับ
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
            5.9 พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ จำนวน 2 ราย คือ
                  1. นายเหมชาติ  มิตรแอ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสารณสุขชุมชน ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง 06-0105-002 อัตราเงินเดือน 16,920 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล  ยี่งอ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. นายสุริยา  คาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง          06-0212-001 อัตราเงินเดือน 28,880 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขอลาออกราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากป่วยเส้นเลือดตีบในสมองทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.10  เทศบาลเมืองนราธิวาสขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน   12  ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 65 – 66)              
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
            5.11 เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 12 ราย (เอกสารหน้า 67 – 68)        
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550
1. การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
          1.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขำรับการประเมิน ดังนี้
                1) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีผู้ปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่น
                 2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขันต่ำอันดับ คศ.2
                 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
          1.2 ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอรับการประเมินตามห้วงระยะเวลาดังนี้
                   1) ระหว่างวันที่ 1 30 เมษายน ของทุกปี
                   2) ระหว่างวันที่ 1 31 ตุลาคม  ของทุกปี
1.3 ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
      1.3.1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       
     1.3.2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
                   1) สมรรถนะหลัก
-  การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
                   2) สมรรถนะประจำสายงาน
                   - การออกแบบการเรียนรู้
                   - การพัฒนาผู้เรียน
                   - การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.3.3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน                                                                     
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง
3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
การแต่งตั้ง
          ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยกำหนดวันที่มีผลดังนี้
          - ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 30 เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
          - ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 30 ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
          - กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่มีคำขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.12 เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอให้ตรวจสอบการประเมินพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย (เอกสารหน้า 69 – 80)
        1. นางวรนุช  บัวกิ่ง   ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ
        2. นางสาวสุธัญยาภรณ์  ติ้นจันทร์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ
        3. นางจูวิต้า  เบ็ญสนิ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550                                                         
การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน มีดังนี้
1)      ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่น คำขอ
2)      ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ..3
3)      ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                                       ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       
2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
    1) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
    2) สมรรถนะประจำสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน             
3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
    1) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                                          2) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70                                                  
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์
โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการทางวิชาการ และคะแนนรวม
ให้สำนักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน
และดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กำหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนำส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กำหนดการแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน
ครูเทศบาลผ่านการประเมินโดยมีหรือเลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.13 ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองตากใบกำหนดฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 ฝ่าย พร้อมขอกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 4)
ระเบียบ/กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 28 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2550
การกำหนดฝ่ายตาม มติ ก.ท. ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545         
1. เทศบาลนำเสนอรายละเอียดข้อมูลให้ ก.ท.จ. พิจารณา ดังนี้
    (1) เหตุผลความจำเป็น
    (2) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเดิม
    (3) ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายที่ขอจัดตั้ง
    (4) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่แตกต่างไปจากเดิม
    (5) กรอบโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเดิม และภายหลังจัดตั้งฝ่าย
    (6) ร่างประกาศกำหนดส่วนราชการ
                             2. ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
                             3. กรณีได้รับความเห็นชอบ ให้เทศบาลประกาศกำหนดส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
          5.14 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จำนวน 2 ราย
                  1. นาง 9.ฮาซานาห์ มามะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอลาออกจากราชการเนื่องจากสูงอายุ ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
                  2. นายโมฮำมัดตอลา  อาแซ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป                                                                              
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15  และมาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.15 เทศบาลตำบลยี่งอ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (เอกสารหน้า  81)        
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และมาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
5.16 ขอความเห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ประกาศ  (เอกสารหน้า 82 – 85)
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
                                        5.17 ขอรับความเห็นชอบประกาศ ก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ประกาศ
มติที่ประชุม                                -เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6                   เรื่องอื่น ๆ
-          ให้ฝ่ายเลขานุการกำชับเรื่องการอธิบายเหตุผลในการขอกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มขึ้น และการปรับขยายตำแหน่ง ซึ่งต้องอธิบายถึงความยุ่งยากซับซ้อน และความรับผิดชอบของงานที่เพิ่มขึ้น ของงานจนถึงขนาดต้องปรับขยายระดับ                   +++++++++++++++