วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3 /2558

(ไม่ใช่รายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ)
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 3 /2558
วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ 1        เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
               
ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่          2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)

มติที่ประชุม            รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
 1. ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปรับปรุงตำแหน่ง (ปรับขยายตำแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                    (นักบริหารงานการคลัง 7) ไปแล้ว นั้น แต่เนื่องจาก กรอบตำแหน่งงานที่ขออนุมัติยุบเลิก (เอกสารหมายเลข 3) เทศบาลได้แสดงอัตราตำแหน่งในกองคลังในฝ่ายบริหารงานคลัง ซึ่งมิได้แสดงอัตรากำลังทั้งหมด จึงให้เทศบาลจัดทำกรอบตำแหน่งของงานที่ขออนุมัติยุบเลิก (เอกสารหมายเลข 3) โดยให้ระบุอัตราตำแหน่งทุกตำแหน่งในกองคลัง และให้ตรวจสอบบัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง (เอกสารหมายเลข 5) ซึ่งตามแบบเทศบาลได้กำหนดเวลาทั้งหมด  139,245 นาที แต่เมื่อคิดคำนวณแล้วระยะเวลาที่เทศบาลได้ปฏิบัติงานจริงทั้งปีเพียง 115,005 นาที จึงให้เทศบาลตรวจสอบจำนวนปริมาณงาน กับเวลาทั้งหมดต่อปี (นาที)                     ให้ถูกต้องตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง (ทั้งปี) แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบในการประชุมครั้งต่อไป
บัดนี้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไข เอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 5 มาเพื่อรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบ แล้ว (เอกสารแนบท้าย 1)

มติที่ประชุม            รับทราบ

    2. ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลสุคิริน ปรับปรุงตำแหน่ง (ปรับขยายตำแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                            (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) ไปแล้ว นั้น แต่เนื่องจาก (เอกสารหมายเลข 3) กรอบตำแหน่งของงานที่ขออนุมัติในฝ่ายอำนวยการ                               สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลมิได้ระบุโครงสร้างของงานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันบรรเทา                        สาธารณภัย ไว้ในสำนักปลัด จึงให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องแล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบในการประชุมครั้งต่อไป
                บัดนี้ เทศบาลตำบลสุคิริน ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 3  มาเพื่อ
              รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบ แล้ว  (เอกสารแนบท้าย 2)

มติที่ประชุม            รับทราบ
                                       
ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องเพื่อทราบ จำนวน  6 เรื่อง
        4.1 สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ได้แจ้งแนวทางมาตรฐานชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (เอกสารหน้า 15)
        4.2 สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ได้แจ้งการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (เอกสารหน้า 16)

มติที่ประชุม            รับทราบ

 4.3 เทศบาลรายงานผลการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ซึ่งดำเนินการ        สรรหาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
        กรณีคัดเลือก
1. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข 8) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายอัณณัส ขุนกาเซ๊ะ (เอกสารหน้า 17)
1.2 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน            ทั่วไป 8) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายแวอัดนัง สะนุง (เอกสารหน้า 18)
                        1.3 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายวาเหะ อับดุลราซิ (เอกสารหน้า 19)
    2. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายฉัตรชนก รักขพันธ์ (เอกสารหน้า 20 - 21)
          กรณีสอบคัดเลือก
    1. เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน 2 ตำแหน่ง
        1.1 ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายสวรรค์  สาและ (เอกสารหน้า 22)
        1.2 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง 6)                       ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสุดาพร  เด่นสุมิตร (เอกสารหน้า 23)
    2. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางวัลยา กิตติชัย (เอกสารหน้า 24)
    3. เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง                          รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวภัทรียา-                   พัววิริยะพันธุ์  (เอกสารหน้า 25)

มติที่ประชุม            รับทราบ

4.4 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา คือ นายภาคภูมิ หารูมู ตำแหน่งคนงานทั่วไป  อัตราค่าจ้าง  9,000 บาท งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายบริหารงานช่าง กองช่าง เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา                 จ้างตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558                

มติที่ประชุม            รับทราบ

4.5 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 อัตรา คือ
                1. นายปันดี  ยะปา ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท                     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จ้างตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 –           30 กันยายน 2558
             2. น.ส.เกษสุคนธ์ บุญส่ง ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กอง             วิชาการและแผนงาน จ้างตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
                 3. นายปฏิภาน ทวีรัตน์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองคลัง จ้างตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
      4. นางพงศธร  ติ้นหนู ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองช่าง
จ้างตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
              5. นายดนัยธร  แก้วสว่าง  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  อัตราค่าจ้าง  9,000  บาท        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จ้างตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 –     30 กันยายน 2558

มติที่ประชุม            รับทราบ

4.6 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานพนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ  จำนวน 1 ราย คือ นายสุเทพ เปรมประมูล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

มติที่ประชุม            รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องพิจารณา  จำนวน  16 เรื่อง
5.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่ผ่านการสรรหาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
       กรณีคัดเลือก  จำนวน  4 ตำแหน่ง คือ
                          1. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง
                              1.1 แต่งตั้ง  นายแวอัดนัง   สะนุง  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและ    
 แผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน                    (นักบริหารงานทั่วไป 8)  (เอกสารหน้า 26)
                  1.2 แต่งตั้ง นายอัณณัส ขุนกาเซ๊ะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)  (เอกสารหน้า 26)
           1.3 แต่งตั้ง นายวาเหะ อับดุลราซิ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ              (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7)              (เอกสารหน้า 26)
       2. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา แต่งตั้ง นายฉัตรชนก รักขพันธ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) (เอกสารหน้า 27) 
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสำนักงาน ก.ท.ที่ มท 0809.2/ว 111  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
    แนวทางการแต่งตั้งการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้
    1. วันที่แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
    2. วันที่ออกคำสั่งต้องไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย                           
    3. วันที่แต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นซึ่งเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริง
4. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกต้องไม่หมดอายุ                   
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
             มาตรา 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม            เห็นชอบ

                     5.2 เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
             นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน  2  เทศบาล  3  ราย   
    1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 2 ราย คือ
        1. นางสาวสุดา คงศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 28)
            2. นายเหม  กิตติชัย ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 6ว ขอเลื่อนเป็นระดับ 7ว              
(เอกสารหน้า 29)
        2. เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 1 ราย คือ นายมาหะมะเซ็ง อูมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็นระดับ 5 (เอกสารหน้า 30)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม            เห็นชอบ

    5.3 ขอความเห็นชอบรับโอน จำนวน 2 เทศบาล 2 ราย 
                 1. เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอรับโอน นางสาวต้องจิต สุวรรณพงษ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 13,570 บาท เลขที่ตำแหน่ง 21-0212-024    กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เลขที่ตำแหน่ง  08-0212-002 อัตราเงินเดือน 13,570 บาท สังกัดกองกองการศึกษา เทศบาลตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว เหตุผลการโอนต้องการกลับภูมิลำเนา และดูแลบิดามารดาซึ่งแก่ชราและมีโรคประจำตัว (โรคไขมันในเส้นเลือด ความดันสูง)   ไม่มีผู้ดูแล (เอกสารหน้า 31)
          2. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอรับโอนนายดนัย สะดีละ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 อัตราเงินเดือน 20,360 บาท เลขที่ตำแหน่ง  05-0104-001 สังกัดส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ 6) อัตราเงินเดือน 20,360 บาท เลขที่ตำแหน่ง 05-0104-002 สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอน เหตุผลการโอนกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลครอบครัว หาประสบการณ์ อยู่พื้นที่นาน (เอกสารหน้า 32)   
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2545
ข้อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง
หรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2550
    ข้อ 139 ในกรณีที่เทศบาลมีตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือตำแหน่งเนื่องจากการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ ให้เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีตำแหน่งว่าง และให้เทศบาลดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
    ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
    (1) รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน
                ฯลฯ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม                   เห็นชอบ

5.4 เทศบาลขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนสายงานเนื่องจากเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 3 เทศบาล  4  ราย
     1. เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน 2 ราย คือ
        1. ย้ายเปลี่ยนสายงาน นางสุดาพร เด่นสุมิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6) ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง 6) (เอกสารหน้า 33)
        2. ย้ายเปลี่ยนสายงาน นายสวรรค์ สาและ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)   (เอกสารหน้า 34)
      2. เทศบาลตำบลปาเสมัส ย้ายเปลี่ยนสายงาน นางวัลยา กิตติชัย บุคลากร 6ว ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) (เอกสารหน้า 35)
      3. เทศบาลตำบลตันหยงมัส ย้ายเปลี่ยนสายงาน นางสาวภัทรียา พัววิริยะพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง               รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)  (เอกสารหน้า 36) 
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อ 141 การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจำเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 146 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งบริหารของเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกับตำแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ และต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ โดยให้ดำเนินการสอบคัดเลือก

 มติที่ประชุม        เห็นชอบ
                   
    5.5 ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย คือ   นายพิสัณห์ ขันเงิน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) เลขที่ตำแหน่ง                 00-0101-001 อัตราเงินเดือน 51,520 บาท สังกัดเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ (เอกสารหน้า 37 - 38)                       
    ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

  มติที่ประชุม                   เห็นชอบ

5.6 เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (กรณีปรับขยายตำแหน่ง) เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)  (เอกสารแนบท้าย 3) 
    ระเบียบ/กฎหมาย
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
    ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล      ให้ดำเนินการดังนี้      
        (ข) ปรับขยายตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม
                    ฯลฯ
        3) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้วหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันข้อเสนอนั้นให้เสนอผ่านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ข้อ 4 การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ของเทศบาลขนาดกลาง มีดังต่อไปนี้
(1)    ระดับ 8 ได้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า
ข้อ 5 การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขนาดกลาง ให้กำหนดดังนี้
(1)    กรณีการปรับเทศบาลขนาดกลางตามมาตรฐานทั่วไปนี้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า โดยกำหนดระดับ 8 ได้ตามเงื่อนที่กำหนดดังนี้
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ระดับ 8 มี
เงื่อนไขดังนี้           
    1. เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 40
ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมเงินกู้)
    2. ปริมาณงานและคุณภาพงานของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จนถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ 8 ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑ์การ    ยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม        เห็นชอบ

    5.7 เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 วช เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 วช  จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 4)
    ระเบียบ/กฎหมาย
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557
    ข้อ 7  การปรับปรุงตำแหน่ง ระดับ 8 ว หรือ วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช ให้ดำเนินการดังนี้
        7.1 ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน คุณสมบัติระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
      7.2 ในกรณีเป็นตำแหน่งว่าง จะปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช   
ได้ก็ต่อเมื่อเลขที่ตำแหน่งนั้นเดิมเป็นตำแหน่งระดับ 8 หรือ 8 วช มาก่อนแล้วและปริมาณงานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
        7.3 การขอปรับปรุงตำแหน่งให้ดำเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย

            (1) ปลัดเทศบาล                    เป็นประธานกรรมการ
            (2) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
                 ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 1 คน        เป็นกรรมการ
            (3) ผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง ต้นสังกัด            เป็นกรรมการ                
            (4) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานส่วนบุคคล
                                              เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานเลขที่ตำแหน่งโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นโดยมติข้างมาก ก็ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเห็นชอบ
        7.4 ให้เทศบาล เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งนั้น เป็นระดับ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบในระดับ 9 วช หรือ 9 ชช ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาเห็นชอบก่อน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย
                 1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9  ชช
                2) ระบุภารกิจที่มอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตำแหน่งรับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง
                3) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากำลังในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว
                4) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน และความเห็นของนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม        ให้จัดทำเอกสารเพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

5.8  เทศบาล ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 เทศบาล  6  ตำแหน่ง 
       1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 5 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 39)
       2. เทศบาลเมืองนราธิวาส    จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 40)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
    ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ให้ดำเนินการดังนี้      
                 ฯลฯ
    (ข) ปรับขายระดับตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม

ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป

มติที่ประชุม            เห็นชอบ

5.9  เทศบาลขอความเห็นชอบให้พนักงานครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน                          2 เทศบาล 6 ราย 
      1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน  5  ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า 41)
    - นายยุทธนา วังเพ็ชร์ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3
    - นางธีรวรรณ ไชยพิชิต ครู โรงเรียนเทศบาล 3
    - นางซูฮานา หะยีปะจู ครู โรงเรียนเทศบาล 4
    - นางทองระ สุขสันต์ ครู โรงเรียนเทศบาล 4
    - นางสีตีคอดีย๊ะ มิงมะชา ครู โรงเรียนเทศบาล 4
      2. เทศบาลเมืองนราธิวาส   จำนวน  1  ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า 42)
    - นางสาวิตรี ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนเทศบาล 4
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550                   
        การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน มีดังนี้
1)     ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.
เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2)     ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3
 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                 ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
 2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
    1) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
    2) สมรรถนะประจำสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน         
3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
    1) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                    2) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70           
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอก
ฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการทางวิชาการ และคะแนนรวม
ให้สำนักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการ
ประเมินและดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กำหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนำส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กำหนดการแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผ่านการประเมินโดยมีหรือเลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

มติที่ประชุม        เห็นชอบ

    5.10 เทศบาลตำบลบาเจาะขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน                      2  ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า 43)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
    ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ให้ดำเนินการดังนี้      
                 ฯลฯ

    (ข) ปรับขยายระดับตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป

มติที่ประชุม            เห็นชอบ

    5.11 เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน  2  ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า 44)
    - นางมีซ๊ะ มาหะหม๊ะ ครูผู้ดูแลเด็ก
    - น.ส.มายูรี สาและ ครูผู้ดูแลเด็ก
    ระเบียบ/กฎหมาย
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่ให้ดำรงตำแหน่ง
1. ให้ผู้ไดรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
2. การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกาศ วันที่ 15 ตุลาคม 2555
    ข้อ 5/1 กรณีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูและเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน

มติที่ประชุม            เห็นชอบ

5.12 เทศบาลขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 เทศบาล 11 ตำแหน่ง ดังนี้
       1. เทศบาลเมืองตากใบ  จำนวน  1  ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง (เอกสารแนบท้าย 5)
       2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 13 อัตรา คือ ตำแหน่งภารโรง ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เอกสารหน้า 45)
       3. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 12 อัตรา คือ ตำแหน่งภารโรง ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เอกสารหน้า 46)                

มติที่ประชุม    เห็นชอบ

    5.13 เทศบาลขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน   2 เทศบาล 5 อัตรา 
                  1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  4 อัตรา (เอกสารหน้า 47)
        - น.ส.โนรีแซ แซอะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
        - น.ส.นอร์รีฮีน บินสาหะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
        - น.ส.ฮาซานะห์ วาสารี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
        - น.ส.ไหมแก้ว ญาณรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล
            2. เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา (เอกสารหน้า 48)
        - นายอัสรี ดือรอนิง คนงานทั่วไป กองช่าง
    ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15  และมาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี              ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   

มติที่ประชุม            เห็นชอบ

            5.14 ขอความเห็นชอบลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย
            ตามเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดำเนินการทางวินัยกับนายบุญเหลือ เก้าเอี้ยน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7               นายสุชาติ เพชรพรรณ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานงานช่าง) ระดับ 7 และนางสาวนารีดา ยา พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว สังกัด สำนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 35 (2) เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการและฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ            โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน        แก่บุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการทำความเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พิจารณานั้น
    บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ                ได้พิจารณาและทำความเห็นการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 รายแล้ว (เอกสารหน้า 49 - 57)

      มติที่ประชุม            เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

    5.15 เทศบาลเมืองนราธิวาส รายงานการดำเนินการทางวินัย รายนายจักรสุริยา- สุวรรณลี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เห็นควรลงโทษปลดออก รายละเอียด (เอกสารหน้า 58 - 63)
    ระเบียบ/กฎหมาย
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545
    ข้อ 70 ภายใต้บังคับวรรคสอง พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง             ให้นายกเทศมนตรีสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก
    ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ 23 วรรคสี่ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือ              ไล่ออก ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่                เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ        เพื่อพิจารณาทำความเห็น และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการ          ให้ออกจากราชการมีความเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจาณา และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใดให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
    เห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม            เห็นชอบส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พิจารณา

    5.16 ขอความเห็นชอบจัดทำประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ประกาศ
             1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล  (เอกสารหน้า 64 - 67)                   
             2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 (เอกสารหน้า 68 – 97 )
    โดยให้ ก.ท.จ. ดำเนินการดังนี้
1.    ให้ ก.ท.จ. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไป   ที่ ก.ท.กำหนด
2.    ให้ ก.ท.จ.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ให้มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ ก.ท. กำหนด
3.    หาก ก.ท.จ. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแตกต่างจาก ที่ ก.ท. กำหนดให้เสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ
4.    ให้ ก.ท.จ. ดำเนินการประกาศให้เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
มติที่ประชุม            เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6        เรื่องอื่น ๆ
                ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

+++++++++++++++

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุม กทจ.นราธิวาส ครั้งที่ 2/2558


(ไม่ใช่รายงานการประชุม)

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ 2 /2558

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

----------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1                   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรองสิทธิชัย ศักดา  รับผิดชอบงาน กทจ.

ระเบียบวาระที่ 2                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)

มติที่ประชุม                         รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3                   เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

          ตามระเบียบวาระที่ 5.2 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) ของนางสุนิตตา ปักษีรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้มีมติครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้แล้ว นั้น แต่เนื่องจากเทศบาลได้เสนอขอความเห็นชอบในการเลื่อนระดับล่าช้า ทั้งที่คณะกรรมการประเมินผลงานได้ผ่านการประเมินเมื่อวันที่  18 กันยายน 2557  จึงขอให้เทศบาลชี้แจงเหตุผลถึงสาเหตุความล่าช้า กรณีดังกล่าว แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบในการประชุมครั้งต่อไป

          บัดนี้ เทศบาลได้รายงานเหตุผลความล่าช้ากรณีดังกล่าวแล้วว่า เนื่องจากเอกสารการประเมินฯ เกิดความเสียหายจนไม่สามารถจัดส่งได้ทันตามห้วงเวลา ผู้ขอรับการประเมินจึงต้องทำการรวบรวมและจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่  (เอกสารหน้า 15) 

มติที่ประชุม                         รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน  3 เรื่อง

                                      4.1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานตำแหน่งนักบริหารว่าง จำนวน 9 อัตรา      (เอกสารหน้า 16)

มติที่ประชุม                         รับทราบ

 4.2 เทศบาลตำบลบาเจาะ รายงานการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารจะ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7)

มติที่ประชุม                         รับทราบ

4.3 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รายงานพนักงานเทศบาลเสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายเจ๊ะรอนิง มะเซ็ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เลขที่ตำแหน่ง 05-0104-001 อัตราเงินเดือน 25,470 บาท  กองช่าง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558  (เอกสารหน้า 17 - 19)         

มติที่ประชุม                         รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5                   เรื่องพิจารณา  จำนวน  16  เรื่อง

                                      5.1 เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน 1 ราย คือ นายทิพย์พเนตร นิลโอภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 ขอเลื่อนเป็นระดับ 4 (เอกสารหน้า 20)

                                      ระเบียบ/กฎหมาย

                                      ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

                                      ข้อ 180 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือก

(1)    เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูงได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ

เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้

                             ฯลฯ

                   (ข) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น

                             ฯลฯ

                   (5) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์                  ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล   พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

                                      5.2 เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

                             นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน  3   เทศบาล   3   ราย  

                1) เทศบาลตำบลปาเสมัส คือ นางสาวจารุรัตน์ รุจวาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 21)              

                 2) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ นางสาวฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ระดับ 5  ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 22)

                 3) เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา คือ นายอาหะมะ มะยูโซ๊ะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 23)

ระเบียบ /กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

ข้อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3

 (5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้สามารถดำเนินการได้ดังนี้

          (ก) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 ว ของสายงานนั้น

(6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมินดังนี้

          (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

          (ข) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งดังนี้

คุณวุฒิ                                                       
เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง

                                                                ระดับ 6                    ระดับ 7
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                   6 ปี                          7 ปี        

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า                   4 ปี                          5 ปี          


คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
                  2 ปี                          3 ปี                      
 
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้

เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3 (11,310 บาท)

เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 6 ขั้น 3 (13,910 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6)

1.       มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงิน

และบัญชี 4   ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า    4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า   1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นักพัฒนาชุมชน ระดับ 6)

2.       มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน 4 

ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

          5.3  ขอความเห็นชอบรับโอน จำนวน 2 เทศบาล 2 ราย 

                     1. เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอรับโอน นางสาวคอซีตี เจ๊ะมุ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 836  อัตราเงินเดือน 19,100 บาท หน่วยงาน หอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 5  เลขที่ตำแหน่ง  06 – 0406 - 001 อัตราเงินเดือน 18,950 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองตากใบ  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว เหตุผลการโอนต้องการกลับภูมิลำเนา และดูแลบิดามารดาซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารหน้า  24)

                2. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอรับโอน นางอาดีล๊ะ  ตามะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,970 บาท เลขที่ตำแหน่ง  04 – 0212 - 004 งานธุรการ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,970 บาท เลขที่ตำแหน่ง  04 – 0212 - 004 กองคลัง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอน และรับโอน เหตุผลการโอนกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุตร ที่ยังเยาว์วัย จำนวน 4 คน ซึ่งจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และปัจจุบันอยู่กับตาและยาย  (เอกสารหน้า 25)           

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2545

ข้อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

หรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม               เห็นชอบ

          5.4 ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล โอน (ย้าย) จำนวน 2 ราย คือ

                1. นายสมศักดิ์ ขจรวีระธรรม พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง 05 – 0503 - 001 อัตราเงินเดือน 16,920 บาท กองช่าง เทศบาลตำบล                  ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขอโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา              ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง  05 – 0503 - 007 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อดูแลครอบครัว และดูแลบิดามารดา ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว  (เอกสารหน้า 26)

                2. นางกิริยา  ชาสำโรง พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 16103 - 2 อัตราเงินเดือน 21,460 บาท โรงเรียนเทศบาล 4   (บ้านทรายทอง) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 00645 - 2 อัตราเงินเดือน 21,460 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามคู่สมรส    ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว  (เอกสารหน้า 27)        

ระเบียบ/กฎหมาย

           ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

         ข้อ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีดังนี้

                                                ฯลฯ

          (3) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ 167

                                                ฯลฯ

ข้อ 167 วรรคสอง การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทำได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

  มติที่ประชุม                   เห็นชอบ

5.5 ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (กรณีปรับขยายตำแหน่ง) เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 เทศบาล 5 ตำแหน่ง

       1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)  (เอกสารแนบท้าย 1)           

                   2. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว  (เอกสารแนบท้าย 2)

       3. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

                        1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 8) (เอกสารแนบท้าย 3)

                          2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) (เอกสารแนบท้าย 4)

                   4. เทศบาลตำบลสุคิริน จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ     (นักบริหารงานทั่วไป 6) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) (เอกสารแนบท้าย 5)     

            ระเบียบ/กฎหมาย

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

            ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล      ให้ดำเนินการดังนี้     

                        (ข) ปรับขยายตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม

                                                            ฯลฯ

                        3) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้วหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันข้อเสนอนั้นให้เสนอผ่านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป

ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ข้อ 4 การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ของเทศบาลขนาดกลาง มีดังต่อไปนี้

(1)    ระดับ 8 ได้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือ

เทียบเท่า

ข้อ 5 การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขนาดกลาง ให้กำหนด

ดังนี้

(1)    กรณีการปรับเทศบาลขนาดกลางตามมาตรฐานทั่วไปนี้

หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า โดยกำหนดระดับ 8 ได้ตามเงื่อนที่กำหนดดังนี้

     การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ระดับ 8 มี

เงื่อนไขดังนี้

     1. เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 40

ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมเงินกู้)

     2. ปริมาณงานและคุณภาพงานของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

จนถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ 8 ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑ์การ    ยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อ 1,2 และ 4 ส่วนข้อ 3 ของเทศบาลตำบลปาเสมัส ให้แต่งตั้งคณะกรรมการไปประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน

            5.6 เทศบาลเมืองตากใบ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 วช เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 วช  จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 6)

            ระเบียบ/กฎหมาย

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

            ข้อ 7  การปรับปรุงตำแหน่ง ระดับ 8 ว หรือ วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช ให้ดำเนินการดังนี้

                        7.1 ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน คุณสมบัติระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล

7.2 ในกรณีเป็นตำแหน่งว่าง จะปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช   

ได้ก็ต่อเมื่อเลขที่ตำแหน่งนั้นเดิมเป็นตำแหน่งระดับ 8 หรือ 8 วช มาก่อนแล้วและปริมาณงานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

                        7.3 การขอปรับปรุงตำแหน่งให้ดำเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย

                            (1) ปลัดเทศบาล                                                    เป็นประธานกรรมการ

                            (2) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

                                 ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 1 คน            เป็นกรรมการ

                            (3) ผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง ต้นสังกัด เป็นกรรมการ

                            (4) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานส่วนบุคคล

                                                                                            เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานเลขที่ตำแหน่งโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นโดยมติข้างมาก ก็ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเห็นชอบ

                        7.4 ให้เทศบาล เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งนั้น เป็นระดับ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบในระดับ 9 วช หรือ 9 ชช ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาเห็นชอบก่อน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

                                1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9  ชช

                                2) ระบุภารกิจที่มอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตำแหน่งรับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง

                                3) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากำลังในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว

                                4) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน และความเห็นของนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม                                ไม่เห็นชอบ

5.7 เทศบาลขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน                2 เทศบาล  14 ตำแหน่ง คือ

      1. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 5 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 28 - 29)

      2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน  9  ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า  30 - 31)

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

            ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ให้ดำเนินการดังนี้     

                             ฯลฯ

          (ข) ปรับขายระดับตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม

ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป

มติที่ประชุม               เห็นชอบ

            5.8 เทศบาลขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งผ่านการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 9 ราย

                1. เทศบาลเมืองนราธิวาส   จำนวน 5 ราย  (เอกสารหน้า 32 - 33)

                2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 4 ราย  (เอกสารหน้า 34)

มติที่ประชุม      เห็นชอบ

            5.9  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 5 ราย  (เอกสารหน้า 35)

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2550

1. การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

          1.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขำรับการประเมิน ดังนี้

                1) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีผู้ปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่น

                 2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขันต่ำอันดับ คศ.2

                 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

          1.2 ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอรับการประเมินตาม ห้วงระยะเวลาดังนี้

                   1) ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกปี

                   2) ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม  ของทุกปี

1.3 ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

      1.3.1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     - การมีวินัย

     - การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     - การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม                           

     - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

     - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

      1.3.2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้

                       1) สมรรถนะหลัก

                         - การมุ่งผลสัมฤทธิ์

                         - การบริการที่ดี

                        - การพัฒนาตนเอง

                        - การทำงานเป็นทีม

                       2) สมรรถนะประจำสายงาน

                           - การออกแบบการเรียนรู้

                           - การพัฒนาผู้เรียน

                           - การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.3.3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก

    - การจัดการเรียนรู้

    - การพัฒนาวิชาการ

    - ผลที่เกิดกับผู้เรียน           

                                    

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง 3 คน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65

การแต่งตั้ง

          ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยกำหนดวันที่มีผลดังนี้

          - ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ

          - ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ

          - กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่มีคำขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่น    คำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป

มติที่ประชุม               เห็นชอบ

5.10 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานครูเทศบาล       ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน  7  ราย (เอกสารแนบท้าย 7)                                               

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550                                                                             

การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน มีดังนี้

1)   ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.

เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

2)   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3

 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                       ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- การมีวินัย

- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้

    1) สมรรถนะหลัก

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์

- การบริการที่ดี

- การพัฒนาตนเอง

- การทำงานเป็นทีม

    2) สมรรถนะประจำสายงาน

- การออกแบบการเรียนรู้

- การพัฒนาผู้เรียน

- การบริหารจัดการชั้นเรียน            

3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก

    1) ผลการปฏิบัติงาน

- การจัดการเรียนรู้

- การพัฒนาวิชาการ

- ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                          2) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพ

การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้

คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้

- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอก

ฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการทางวิชาการ และคะแนนรวม

ให้สำนักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการ

ประเมินและดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กำหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนำส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กำหนดการแต่งตั้ง

ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผ่านการประเมินโดยมีหรือเลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

มติที่ประชุม                                  เห็นชอบ

            5.11 เทศบาลตำบลแว้งขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้แลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่งครู            คศ.1 จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 36)

ระเบียบ/กฎหมาย

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549

            ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้

            ข้อ 2 การนับระยะเวลาการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

5.12 ขอความเห็นชอบยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 เทศบาล 14 อัตรา

1. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 9 อัตรา (เอกสารหน้า 37)

2. เทศบาลตำบลศรีสาคร  จำนวน 5 อัตรา (เอกสารหน้า 38)   

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

5.13 เทศบาลตำบลบาเจาะขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย คือ นางสาวแวบีหม๊ะ แวหะมะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบาเจาะ โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ               

ระเบียบ/กฎหมาย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15  และมาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล          

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

          5.14 เทศบาลตำบลปาเสมัสขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน              21 อัตรา  (เอกสารหน้า 39 - 40)    

            ระเบียบ/กฎหมาย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15  และมาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ

ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี              ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล          

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

                                  5.15 เทศบาลเมืองนราธิวาสรายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย

                  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดำเนินการทางวินัยกับนายบุญเหลือ เก้าเอี้ยน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7               นายสุชาติ เพชรพรรณ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานงานช่าง) ระดับ 7 และนางสาวนารีดา ยา พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว สังกัด สำนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 35 (2) เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการและฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ            โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน        แก่บุคคลดังกล่าว (เอกสารแนบท้าย 8)

          ระเบียบ/กฎหมาย

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545

          ข้อ 70 ภายใต้บังคับวรรคสอง พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง             ให้นายกเทศมนตรีสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

          ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ 23 วรรคสี่ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือ              ไล่ออก ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่                เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ        เพื่อพิจารณาทำความเห็น และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการ          ให้ออกจากราชการมีความเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจาณา และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใดให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

          เห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ทำความเห็นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม   ส่งอนุฯวินัยพิจารณาทำความเห็น

          5.16 ขอความเห็นชอบจัดทำประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล                 เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ประกาศ

                   1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา        (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  (เอกสารหน้า 41 – 46)

                   2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)  (เอกสารหน้า 47 – 94)

          โดยให้ ก.ท.จ. ดำเนินการดังนี้

1.       ให้ ก.ท.จ. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไป   ที่ ก.ท.กำหนด

2.       ให้ ก.ท.จ.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ให้มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ ก.ท. กำหนด

3.       หาก ก.ท.จ. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแตกต่างจาก ที่ ก.ท. กำหนดให้เสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ

4.       ให้ ก.ท.จ. ดำเนินการประกาศให้เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

มติที่ประชุม         เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องอื่น ๆ

                                      ประชุม กทจ.ครั้งต่อไปวันที่ 26 มีนาคม 2558+++++++++++++++