วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗(ไม่ไช่รายงานการประชุม)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ ๑                   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                      ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)
มติที่ประชุม                         รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓                   เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
          - ไม่มี -                     
ระเบียบวาระที่ ๔                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน   เรื่อง
๔.๑ เทศบาลเมืองตากใบ รายงานตำแหน่งว่างและมีความประสงค์จะรับโอน พนักงานเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง (เอกสารหน้า ๑๒)
มติที่ประชุม                         รับทราบ
.เทศบาลตำบลรือเสาะ รายงานตำแหน่งว่าง จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง (เอกสารหน้า ๑๓)
มติที่ประชุม                         รับทราบ
. เทศบาลตำบลบาเจาะ รายงานตำแหน่งว่างและมีความประสงค์จะรับโอน พนักงานเทศบาล จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง (เอกสารหน้า ๑๔)
มติที่ประชุม                         รับทราบ
๔.๔ รายงานพนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ จำนวน ๒ เทศบาล ๓ ราย คือ
      ๑. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๒ ราย
          ๑. นางบุษรา ศรีสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป  สำนักการศึกษา เทศบาลเมือง  สุไหงโก-ลก ขอลาออกเพื่อไปบรรจุเป็นพนักส่วนท้องถิ่น โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
          ๒. นายดนุช   ปลื้มประสงค์ พนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลเมือง    สุไหงโก-ลก ขอลาออกเพื่อไปบรรจุเป็น น.ส.ต. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
      . เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน ๑ ราย คือ นายมูฮำมัดบูกอรี  มูหะมะเย็ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗                         
มติที่ประชุม                         รับทราบ

          ๔.๕ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา (เอกสารหน้า ๑๕)
มติที่ประชุม                         รับทราบ
๔.๖ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘
          ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๕                  ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙         “ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการ
บริหารจัดการที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณที่แล้วมาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการพร้อมกำหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอใช้ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) เพื่อรับทราบการประเมิน และเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะปรับปรุงกระบวนงานการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามมติการประเมินและตัวชี้วัดในมิติที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม                      ให้ ก.จังหวัดทราบด้วย”
          มีเทศบาลในพื้นที่ได้ส่งโครงการมาเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบแล้ว จำนวน ๑ เทศบาล คือ เทศบาลตำบลยี่งอ ได้เสนอโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในงานการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม                         รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕                   เรื่องพิจารณา   จำนวน  ๑๘  เรื่อง
๕.๑ เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน ๒ เทศบาล ๒ ราย คือ
      ๑. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวสุดใจ  อันทรัศมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๔ ขอเลื่อนเป็นระดับ ๕  (เอกสารหน้า ๑๖)
      ๒. เทศบาลตำบลสุคิริน จำนวน ๑ ราย คือ นายเจนวิทย์ ด้วงสุข ตำแหน่ง   นายช่างโยธา ระดับ ๓ ขอเลื่อนเป็นระดับ ๔ (เอกสารหน้า ๑๗)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๒ เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน ๒ เทศบาล ๒ ราย   
                ๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน ๑ ราย คือ นางภานุมาศ  ศรีสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๔  ขอเลื่อนเป็น ระดับ ๕ (เอกสารหน้า ๑๘)         
                 ๒. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จำนวน ๑ ราย คือ  นางมณฑา เก้าซ้วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕ ขอเลื่อนเป็นระดับ ๖ว (เอกสารหน้า ๑๙)
                                      ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม      เห็นชอบ

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครูโอน (ย้าย) จำนวน          ๓ เทศบาล ๕ ราย คือ
       ๑. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๓ ราย  (เอกสารหน้า ๒๐ - ๒๒)
๑.๑ นางมารีน่า สะนี โอนไป โรงเรียนบ้านกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
๑.๒ นางวันทกานต์ คงมานนท์ โอนไปโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง
๑.๓ นายถนอม คงเพชร โอนไป โรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสวัสดิ์) ทม.เบตง ยะลา
       ๒. เทศบาลตำบลแว้ง        จำนวน ๑ ราย   (เอกสารหน้า ๒๓)
๒.๑ นายชัยนุดดิน มะรอเซ๊ะ โอนไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
       ๓. เทศบาลตำบลยี่งอ        จำนวน ๑ ราย   (เอกสารหน้า ๒๔)
๓.๑ นางลำยอง ธรรมประนีต โอนไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ระเบียบ/กฎหมาย
             ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
            ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีดังนี้
                                                ฯลฯ
          (๒) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วันนับแต่ วันที่ว่าง
                                                ฯลฯ
ข้อ ๑๕๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๙ และ ข้อ๑๕๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และเทศบาลที่ได้รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง                     เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม      
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
                                                         
          ๕.๔ เทศบาลเมืองตากใบ ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล  จำนวน ๑ ราย  (เอกสารหน้า ๒๕)
                                              - พันจ่าตรีปฐมพงศ์ ศรีสังข์ กองบัญชาการกองทัพไทย โอนมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช้ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ
          .ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลลาออกราชการ จำนวน ๒ เทศบาล  ๒ ราย
      ๑. นางวลัย  เจนพาณิชพงศ์  พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕  กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  (เอกสารหน้า ๒๖)
      . นางศิริพร   ผดุงรักษ์ศาสตร์  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) ) เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  (เอกสารหน้า ๒๗)                                                         
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ
.๖ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานภายในเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน มาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ สังกัดกองช่าง จำนวน ๑  ราย เนื่องจากกองช่างขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เอกสารหน้า ๒๘)   
น.ส.ธนานันต์ โชตน์ชยพัทธ์ จากกองวิชาการและแผนงาน ย้ายไป กองช่าง
      
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๔๐ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อ ๑๔๑ การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจำเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
 มติที่ประชุม                               เห็นชอบ
            ๕.๗ ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (กรณีปรับขยายตำแหน่ง) เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๓ เทศบาล ๓ ตำแหน่ง 
                   ๑. เทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
ระดับ ๕ ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๖ว  (เอกสารแนบท้าย ๑)
                   ๒. เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๖ว เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๗ว (เอกสารแนบท้าย ๒)
                   ๓. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๕ เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๖ว (เอกสารแนบท้าย ๓)
             ระเบียบ/กฎหมาย
            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
            ข้อ ๒๒ การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้ดำเนินการดังนี้      
                        (ข) ปรับขยายตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม
                                                            ฯลฯ
                        ๓) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้วหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันข้อเสนอนั้นให้เสนอผ่านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม                                เห็นชอบ (ให้ปรับปรุงเหตุผลในแบบ ๒ ตามคำแนะนำ)

๕.๘ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน  ๒ เทศบาล ๖ ตำแหน่ง
      ๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส    จำนวน ๔ ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า ๒๙ - ๓๐)      
      ๒. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๒ ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า ๓๑ - ๓๒) 
ระเบียบ/กฎหมาย         
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๓ การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้
(ก)    การปรับปรุงตำแหน่งและระดับ หมายถึงการปรับปรุงตำแหน่งและระดับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม      เห็นชอบ
๕.๙ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ จำนวน ๒ เทศบาล๔ ราย 
       ๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส   จำนวน ๒ ราย   (เอกสารหน้า ๓๓)
นายดนกอเดร์ เบญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย เป็น ครู อันดับ ค.ศ.๑
นายอดุลย์ การดี ครูผู้ช่วย เป็น ครู อันดับ ค.ศ.๑
        เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๒ ราย   (เอกสารหน้า ๓๔ - ๓๕) 
นายอัฟฟันดี เจ๊ะมะ ครูผู้ช่วย เป็น ครู อันดับ ค.ศ.๑
นางสาวรอฮานา เจ๊ะเงาะ ครูผู้ช่วย เป็น ครู อันดับ ค.ศ.๑

ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
๑. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน     
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                            เห็นชอบ
                .๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ. ๑ จำนวน ๒ เทศบาล ๖ ราย คือ
                      . เทศบาลเมืองนราธิวาส  จำนวน   ราย          (เอกสารหน้า ๓๖)
น.ส.อามีนะห์ เม๊าะเซ็ง
น.ส.ฮานีซะห์ ดือราแม
                      ๒. เทศบาลตำบลต้นไทร   จำนวน   ราย          (เอกสารหน้า ๓๗)
นางซูบารียะห์ อามิง
น.ส.อาซีซ๊ะ สาและ
น.ส.พาซียะ สาลี
นางซายตม สิเดะ
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
๑. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
๒. การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน                                         
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
.๑๑ ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้แลเด็ก จำนวน  ๖ เทศบาล ๒๑ อัตรา
        . เทศบาลเมืองตากใบ      จำนวน ๑  อัตรา  (เอกสารหน้า ๓๘)
น.ส.อาตียะห์ อูมูดี
        ๒. เทศบาลตำบลแว้ง        จำนวน   อัตรา  (เอกสารหน้า ๓๙)
นางอาไอเสาะ ดาโอ๊ะ
        ๓. เทศบาลตำบลปาเสมัส    จำนวน   อัตรา  (เอกสารหน้า ๔๐ - ๔๒)
น.ส.โนรซี เจ๊ะอาแซ
น.ส.ปาดีละห์ ยูโซ๊ะ
น.ส.มาลีหะ มะ
น.ส.แวนะ ยาลาวัล
น.ส.นอรียา เจ๊ะอาลี
น.ส.อูแมกลือซง เต๊ะ
นางนูรียา กูมูดอ
นางฮาลีเมาะ มาฮามะเย็ง
น.ส.ไอนูง แซมสูดิน
        ๔. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน   อัตรา  (เอกสารหน้า ๔๓ - ๔๔)
น.ส.สุไฮลา บินรือสะ
น.ส.ไอนุง ดือราแม
น.ส.บีบีอาซีมา เบ็ญจุฬามาศ
นางจิรัชยา บั้นบูรณ์

        ๕. เทศบาลตำบลสุคิริน     จำนวน    อัตรา  (เอกสารหน้า ๔๕)
น.ส.ธฤษวรรณ เอียดมา
        ๖. เทศบาลเมืองนราธิวาส  จำนวน    อัตรา  (เอกสารหน้า ๔๖)
นางบัวทอง ประสมสินทร์
นางเปรมฤดี สุวรรณพงษ์
นางฟาซีย๊ะ ดอเลาะ
นางพรพิมล เพชรแก้ว
น.ส.สุดา พรหมแก้ว

ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในเทศบาล                  ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๐ เทศบาล ๓๔ อัตรา
. เทศบาลเมืองตากใบ                        จำนวน  อัตรา
๒. เทศบาลตำบลบาเจาะ                     จำนวน   อัตรา
๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส                    จำนวน   อัตรา
๔. เทศบาลตำบลแว้ง                          จำนวน   อัตรา
๕. เทศบาลตำบลศรีสาคร                     จำนวน   อัตรา
๖. เทศบาลตำบลปาเสมัส                     จำนวน   อัตรา
๗. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก                  จำนวน   อัตรา
๘. เทศบาลตำบลปะลุรู                        จำนวน   อัตรา
๙. เทศบาลตำบลสุคิริน                       จำนวน     อัตรา
๑๐. องค์การบริหารตำบลกะลุวอเหนือ      จำนวน    อัตรา                 
โดยให้เทศบาลดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน ไปแล้วนั้น  
          แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรครูผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ จึงทำให้ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นธ. เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการคัดเลือก ฝ่ายเลขาฯ จึงได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้แจ้งการจัดสรรผิดพลาดให้แก้ไขจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ เป็นเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก            ในเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน ๔ อัตรา และแต่งตั้งให้ นายบัณฑิต  พุฒวัจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นธ. เป็นประธานในการคัดเลือก (เอกสารหน้า ๔๗ - ๕๑)
                                      ระเบียบ/กฎหมาย
          ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ประกาศ ณ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
          ข้อ ๒.๕ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ.คัดเลือก จำนวนหนึ่งคน                  เป็นประธาน
                                                                   ฯลฯ
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
.๑๓ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓ เทศบาล ๑๔๕ ราย
          ๑. เทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน   ๒๗  ราย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก  ขอลาออก แยกเป็น                        
           - พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน  ๖ ราย
           - พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน ๒๑ ราย
(เอกสารหน้า ๕๒ - ๕๓)      
          ๒. เทศบาลตำบลยี่งอ จำนวน  ๔๒ ราย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่มีกรอบอัตราตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง แยกเป็น
           - พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน  ๒๑ ราย
 - พนักงานจ้างทั่วไป                จำนวน  ๒๑ ราย
(เอกสารหน้า ๕๔ - ๕๕)
          ๓. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน  ๗๖ ราย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่มีกรอบอัตราตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง แยกเป็น
           - พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน  ๒๕ ราย
 - พนักงานจ้างทั่วไป                จำนวน  ๕๑ ราย
(เอกสารหน้า ๕๖ - ๖๐)

มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
          .๑๔ เทศบาลขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ เทศบาล   ๒๙  ราย ดังนี้
                   ๑. เทศบาลตำบลยี่งอ ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน   ๒๑ ราย โดยขอจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘                (เอกสารหน้า ๖๑)   
                  ๒. เทศบาลตำบลต้นไทร  ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ ราย โดยขอจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เอกสารหน้า ๖๒)
                  ๓. เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน    ราย  โดยขอจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  (เอกสารหน้า ๖๓)
            ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล           
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
          .๑๕ เทศบาลขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจรายเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔ เทศบาล  ๑๙๗  ราย
                  ๑. เทศบาลตำบลต้นไทร ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง จำนวน  ๒๐ ราย แยกเป็น (เอกสารหน้า ๖๔)
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ        จำนวน  ๑๓ ราย
  - พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน    ๗ ราย
        ๒. เทศบาลตำบลศรีสาคร ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน ๓๙ ราย แยกเป็น (เอกสารหน้า ๖๕ - ๖๗)
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ        จำนวน  ๒๑ ราย
            - พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน  ๑๘ ราย
                  ๓. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง                    จำนวน ๖๕ ราย แยกเป็น (เอกสารหน้า ๖๘ - ๗๓)
            - พนักงานจ้างตามภารกิจ        จำนวน  ๖๐ ราย
            - พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน    ๕ ราย
        ๔. เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  จำนวน  ๗๓ ราย แยกเป็น (เอกสารหน้า ๗๔ - ๗๘)
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ        จำนวน  ๑๐ ราย
            - พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน  ๖๓ ราย     
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
          ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบประเมินให้ นางจำปา  นิลวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ได้ขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รอบเดือน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ –              ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  จำนวน ๑ ขั้น (เอกสารหน้า ๗๙ - ๙๘)
          ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
           ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การบริหารงานบุคคลเรื่องใดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล แล้วแต่กรณี 
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
          .๑๗ เทศบาลได้ส่งเรื่องการหารือ จำนวน ๒ เรื่อง
                 ๑. เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้หารือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  (เอกสารหน้า ๙๙ - ๑๐๐)
                 ๒. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้หารือคุณวุฒิการศึกษา กรณีวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถกำหนดเป็นคุณวุฒิในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้หรือไม่ (เอกสารหน้า ๑๐๑ - ๑๐๓)
มติที่ประชุม                                 ส่งหารือ ก.ท.
          ๕.๑๘ ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีสอบแข่งขันของ            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  จำนวน ๒ เทศบาล ๒ ราย (เอกสารหน้า ๑๐๔)
นางแวนูไอนี วาแม เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ทต.ปาเสมัส
นางปุณยาพร อ่อนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ๒  ทต.สุคิริน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๕๗
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖         เรื่องอื่น ๆ
                                      ไม่มี

+++++++++++++++