วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7 /2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557.(ไม่ใช่เอกสารรายงานการประชุม)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 7 /2557
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ 1               ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                                ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2                           เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)
มติที่ประชุม                                 รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3                           เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนาย 2557                     
1. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง
    เทศบาลตำบลตันหยงมัส ขอปรับขยายตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6)  เลขที่ตำแหน่ง 08-0108-002  กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยงมัส  เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7)  เลขที่ตำแหน่ง 08-0108-002               กองการศึกษา  เทศบาลตำบลตันหยงมัส
   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาด้านปริมาณงาน และด้านภาระค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปี 2557 ของเทศบาลตำบลตันหยงมัส แล้ว เห็นว่าด้านปริมาณงานสำหรับตำแหน่งที่ขอปรับขยายมีความเหมาะสมที่จะปรับขยายตำแหน่งได้ ทั้ง 2 ตำแหน่ง จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบล ตันหยงมัส  ปรับขยายตำแหน่งได้ แต่สำหรับด้านภาระค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนฯ เทศบาลที่มีภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 39.86 ซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิน 40 % ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับในอนาคต จะมีค่าใช้จ่ายการปรับขยายเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (บัญชี 3 ) และประโยชน์ต่อแทนอื่น (โบนัส) เพิ่มขึ้น จึงให้เทศบาลควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย แต่เนื่องจากเทศบาลได้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับขยายในแบบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปี 2557 (เอกสารหมายเลข 2) ไม่ชัดเจน จึงให้เทศบาลเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับขยายตำแหน่งดังกล่าวทั้ง 2 ตำแหน่ง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอปรับขยายแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส มาเพื่อทราบแล้ว
                                                คณะกรรมการฯ รับทราบ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้จัดทำเอกสารชี้แจงค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลจึงให้เทศบาลตำบลตันหยงมัส จัดทำเอกสารชี้แจงค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ แล้ว (เอกสารหน้า 8)
มติที่ประชุม                                 รับทราบ
                                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ 4               เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง
4.1  รายงานพนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ จำนวน 4 เทศบาล 4 ราย คือ
1. น.ส.นิรอซีลา รอสารี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท สังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2. นายซาการียา มามะสะ พนักงานจ้างไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรือเสาะ โดยขอลาออกไปประกอบอาชีพอื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
3. นายอิบนูฟารีส ยูโซ๊ะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยี่งอ โดยขอลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป                               
4.น.ส.มารียะ วาจิ พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าจ้าง 5,340 บาท สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปาเสมัส โดยขอลาออกไปประกอบอาชีพอื่นตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557                         
มติที่ประชุม                                รับทราบ

4.2 เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างและจะดำเนินการสรรหา ในวันที่ 29  สิงหาคม 2557 จำนวน  6  เทศบาล จำนวน  9  ตำแหน่ง
          สอบคัดเลือก  จำนวน  5   เทศบาล  7  ตำแหน่ง
           1. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังการคลัง 6)
        2. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  6)
         3. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
                   1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 6)
                   2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง 6)
                   3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6)
4. เทศบาลตำบลมะรือโบตก  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
            5.เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
            คัดเลือก จำนวน 2  เทศบาล   3  ตำแหน่ง คือ
           1. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง    (นักบริหารงานการคลัง 8)
2. เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา 7)
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)
มติที่ประชุม                                รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5               เรื่องพิจารณา จำนวน  12 เรื่อง
5.1 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน 1 ราย
 เทศบาลเมืองนราธิวาส  จำนวน 1 ราย คือ นางธิดากร บุญเพิ่ม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 4 ขอเลื่อน เป็น ระดับ 5  (เอกสารหน้า 9 )
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

            5.2 เทศบาล ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน 2  ราย 2 เทศบาล
1. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  คือ น.ส.หฤทัย อุดมวัฒนเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 10)
2. เทศบาลตำบลศรีสาคร คือ นางนูร์ไรมา  อับดุลลาเต๊ะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 4 ขอเลื่อนเป็น ระดับ 5 (เอกสารหน้า 11) 
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

5.3 ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ไพริน กล่อมเกลี้ยง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 6ว  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขอโอน มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 6ว กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  (เอกสารหน้า 12)       
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช้ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน
มติที่ประชุม                                เห็นชอบ

            5.4 ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จากบัญชีสอบแข่งขันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 3 ราย คือ
            1. นายสุขโข จันทมณี ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 5   ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา  บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 อัตราเงินเดือน 9,330 บาท กองช่าง เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
            2. น.ส.ฟาทียะ สาอะ ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 10  ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 อัตราเงินเดือน 7,640 บาท กองคลัง เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
            3. นายอัฎฮา สมัยบารมี ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 5 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 11,860 บาท สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
            โดยบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

            5.5 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิติการ  จำนวน 2 ราย คือ
            1. นายหิรัญ ชูดำ ตำแหน่งนิติกร ระดับ 7ว เป็นระดับ 8 ว  เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ผ่านการประเมินผลงานความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญ จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาของรัฐ ส่วนราชการและองค์กรวิชาชีพ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้ยื่นผลงาน (วันที่ 30 กันยายน 2556) (เอกสารหน้า 13 - 14)
            2. นายชูชัย แวสุหลง ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับ 6ว เป็นระดับ 7ว เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานเทศบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่วันผ่านการประเมินผลงาน (วันที่ 18 มิถุนายน 2557) (เอกสารหน้า 15 - 19)
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

            5.6 เทศบาลตำบลต้นไทรขอความเห็นชอบปรับขยายตำแหน่งพนักงานเทศบาล  จำนวน  1 ตำแหน่ง คือเทศบาลตำบลต้นไทร ขอปรับขยายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ    2 – 4/5  เลขที่ตำแหน่ง 04-0313-001  กองคลัง เทศบาลตำบลต้นไทร เป็นตำแหน่ง     เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง 04-0313-001  กองคลัง เทศบาลตำบลต้นไทร  จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 1)        
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
            2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง จะต้องดำเนินการเฉพาะตำแหน่งว่างไม่มีคนครองตำแหน่งเท่านั้นเว้นแต่ในประกาศนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
            (ข) ปรับขยายระดับตำแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม                                 เอกสารผิดพลาดให้แก้ไขเอกสารใหม่

            5.7 เทศบาลเมืองตากใบ ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ 3 -5/6ว เลขที่ตำแหน่ง 04-0310-001 กองคลัง เทศบาลเมืองตากใบ (เอกสารแนบท้าย 2)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545  ข้อ 17 (6) การกำหนดตำแหน่งใหม่
            ก. เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการกำหนดจำนวนตำแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ ให้เทศบาลคำนึ่งถึงอำนาจหน้าที่ปริมาณงานของตำแหน่งนั้น ๆ ด้วย
            ข. การกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ให้เทศบาลขอกำหนดเท่าที่จำเป็นจริง ๆ โดยจะต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ด้วย
            ค. ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
            ง. การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่ นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้วให้คำนึ่งถึงจำนวนลูกจ้างทั้งประจำและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมาดเงินอุดหนุนด้วย
            จ. การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่ให้พิจารณาถึงความสำคัญ ความเหมาะสมและความถูกต้องของกรอบตำแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ตำแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
            ฉ. ก่อนที่เทศบาลจะขออนุมัติกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ ให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการกับตำแหน่งที่ว่างและมีความจำเป็นน้อยเสียก่อน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตำแหน่ง) ไปไว้ในงานที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า
            ช. การกำหนดตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องทำการวิเคราะห์ตำแหน่งและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสนอข้อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วนกล่าวคือจะต้องรายงานข้อมูลตามแบบ 1 – 5 อย่างครบถ้วน
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

                5.8 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครู จำนวน 3  ตำแหน่ง (เอกหน้าหน้า 20)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ

                5.9 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ผ่านการประเมินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ราย (เอกสารหน้า 21 – 22)
                - นายชนกพล เพชรยศ ครูผู้ช่วย เป็น ครู
                ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2557
                - นางรสสุคนธ์ กอและ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
                - นางขวัญจิตร โชติทักษิณ ครูชำนาญการ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ
                ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556
มติที่ประชุม                                             เห็นชอบ

            5.10 ขอความเห็นชอบดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล (เอกสารหน้า 23 – 29)
            ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส กรณีนายมูฮัมหมัดรูดี วานะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 5 เทศบาลตำบลต้นไทร ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยไม่ได้มาปฏิบัติงานเป็นเวลา 11 วัน นั้น
            คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น.         ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้พิจารณาตามสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ ประกอบกับ ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการโดยไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่มีการยื่นใบลา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 รวม 11 วัน พฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัย ตามประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ     ร้องทุกข์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 13 วรรคแรก ซึ่งกำหนดว่า พนักงานเทศบาลต้อง
                                                                                                /อุทิศเวลาของตน...
อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ เห็นควรให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา เป็นประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยความผิด และจากประวัติการทำงานผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน ซึ่งเป็นเหตุอันควรลดหย่อนโทษ จึงเห็นควรให้ลงโทษตัดเงินเดือน 3% เป็นเวลา 3 เดือน
มติที่ประชุม                                             เห็นชอบ ตามที่อนุกรรมการ เสนอ

            5.11 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานจ้าง จำนวน 2 เทศบาล 6 ตำแหน่ง   (เอกสารหน้า 30 – 31)
            เทศบาลตำบลต้นไทร (1 ส.ค. – 30 ก.ย.57)
            - น.ส.นูรีซา สาและ พนักงานจ้างทั่วไป
            - น.ส.อิบตีซัน วาแปะ พนักงานจ้างทั่วไป
            เทศบาลเมืองนราธิวาส (16 ก.ค. – 30 ก.ย.57)
                                                -น.ส.นิมุชฮัฮ นิเลาะ พนักงานจ้างตามภารกิจ
                                                -นายซุลกีฟลี อาแซ พนักงานจ้างทั่วไป
                                                -น.ส.ฟารีดา มะเซ็ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครู
                                                -น.ส.ฟาตีมะฮ์ เจะยิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครู
มติที่ประชุม                                             เห็นชอบ

                5.12 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส  จำนวน 3 ประกาศ
                ด้วยสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้ส่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ประกาศ  โดยให้ ก.ท.จ.นราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง หลักเกณฑ์และวีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) (เอกสารหน้า     32 – 73)
                2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) (เอกสารหน้า 74 – 91)
                3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (เอกสารหน้า 92 – 99)
มติที่ประชุม                                             เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6               เรื่องอื่น ๆ
                                                ไม่มี

                        +++++++++++++++