วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุม กทจ.นราธิวาส ครั้งที่ 2/2558


(ไม่ใช่รายงานการประชุม)

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ 2 /2558

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

----------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1                   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรองสิทธิชัย ศักดา  รับผิดชอบงาน กทจ.

ระเบียบวาระที่ 2                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)

มติที่ประชุม                         รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3                   เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

          ตามระเบียบวาระที่ 5.2 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) ของนางสุนิตตา ปักษีรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้มีมติครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้แล้ว นั้น แต่เนื่องจากเทศบาลได้เสนอขอความเห็นชอบในการเลื่อนระดับล่าช้า ทั้งที่คณะกรรมการประเมินผลงานได้ผ่านการประเมินเมื่อวันที่  18 กันยายน 2557  จึงขอให้เทศบาลชี้แจงเหตุผลถึงสาเหตุความล่าช้า กรณีดังกล่าว แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบในการประชุมครั้งต่อไป

          บัดนี้ เทศบาลได้รายงานเหตุผลความล่าช้ากรณีดังกล่าวแล้วว่า เนื่องจากเอกสารการประเมินฯ เกิดความเสียหายจนไม่สามารถจัดส่งได้ทันตามห้วงเวลา ผู้ขอรับการประเมินจึงต้องทำการรวบรวมและจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่  (เอกสารหน้า 15) 

มติที่ประชุม                         รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน  3 เรื่อง

                                      4.1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานตำแหน่งนักบริหารว่าง จำนวน 9 อัตรา      (เอกสารหน้า 16)

มติที่ประชุม                         รับทราบ

 4.2 เทศบาลตำบลบาเจาะ รายงานการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารจะ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7)

มติที่ประชุม                         รับทราบ

4.3 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รายงานพนักงานเทศบาลเสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายเจ๊ะรอนิง มะเซ็ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เลขที่ตำแหน่ง 05-0104-001 อัตราเงินเดือน 25,470 บาท  กองช่าง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558  (เอกสารหน้า 17 - 19)         

มติที่ประชุม                         รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5                   เรื่องพิจารณา  จำนวน  16  เรื่อง

                                      5.1 เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน 1 ราย คือ นายทิพย์พเนตร นิลโอภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 ขอเลื่อนเป็นระดับ 4 (เอกสารหน้า 20)

                                      ระเบียบ/กฎหมาย

                                      ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

                                      ข้อ 180 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือก

(1)    เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูงได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ

เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้

                             ฯลฯ

                   (ข) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น

                             ฯลฯ

                   (5) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์                  ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล   พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

                                      5.2 เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

                             นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน  3   เทศบาล   3   ราย  

                1) เทศบาลตำบลปาเสมัส คือ นางสาวจารุรัตน์ รุจวาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 21)              

                 2) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ นางสาวฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ระดับ 5  ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 22)

                 3) เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา คือ นายอาหะมะ มะยูโซ๊ะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 ขอเลื่อนเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 23)

ระเบียบ /กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

ข้อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3

 (5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้สามารถดำเนินการได้ดังนี้

          (ก) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 ว ของสายงานนั้น

(6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมินดังนี้

          (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

          (ข) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งดังนี้

คุณวุฒิ                                                       
เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง

                                                                ระดับ 6                    ระดับ 7
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                   6 ปี                          7 ปี        

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า                   4 ปี                          5 ปี          


คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
                  2 ปี                          3 ปี                      
 
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้

เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3 (11,310 บาท)

เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 6 ขั้น 3 (13,910 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6)

1.       มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงิน

และบัญชี 4   ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า    4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า   1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นักพัฒนาชุมชน ระดับ 6)

2.       มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน 4 

ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 หรือนักพัฒนาชุมชน 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

          5.3  ขอความเห็นชอบรับโอน จำนวน 2 เทศบาล 2 ราย 

                     1. เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอรับโอน นางสาวคอซีตี เจ๊ะมุ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 836  อัตราเงินเดือน 19,100 บาท หน่วยงาน หอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 5  เลขที่ตำแหน่ง  06 – 0406 - 001 อัตราเงินเดือน 18,950 บาท สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองตากใบ  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว เหตุผลการโอนต้องการกลับภูมิลำเนา และดูแลบิดามารดาซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารหน้า  24)

                2. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอรับโอน นางอาดีล๊ะ  ตามะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,970 บาท เลขที่ตำแหน่ง  04 – 0212 - 004 งานธุรการ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,970 บาท เลขที่ตำแหน่ง  04 – 0212 - 004 กองคลัง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอน และรับโอน เหตุผลการโอนกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุตร ที่ยังเยาว์วัย จำนวน 4 คน ซึ่งจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และปัจจุบันอยู่กับตาและยาย  (เอกสารหน้า 25)           

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2545

ข้อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

หรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลเสนอ ก.ท.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้กำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชำนาญในระดับเดียวกัน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม               เห็นชอบ

          5.4 ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล โอน (ย้าย) จำนวน 2 ราย คือ

                1. นายสมศักดิ์ ขจรวีระธรรม พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 6ว เลขที่ตำแหน่ง 05 – 0503 - 001 อัตราเงินเดือน 16,920 บาท กองช่าง เทศบาลตำบล                  ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขอโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา              ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง  05 – 0503 - 007 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อดูแลครอบครัว และดูแลบิดามารดา ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว  (เอกสารหน้า 26)

                2. นางกิริยา  ชาสำโรง พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 16103 - 2 อัตราเงินเดือน 21,460 บาท โรงเรียนเทศบาล 4   (บ้านทรายทอง) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 00645 - 2 อัตราเงินเดือน 21,460 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามคู่สมรส    ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว  (เอกสารหน้า 27)        

ระเบียบ/กฎหมาย

           ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

         ข้อ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีดังนี้

                                                ฯลฯ

          (3) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ 167

                                                ฯลฯ

ข้อ 167 วรรคสอง การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทำได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

  มติที่ประชุม                   เห็นชอบ

5.5 ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (กรณีปรับขยายตำแหน่ง) เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 เทศบาล 5 ตำแหน่ง

       1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)  (เอกสารแนบท้าย 1)           

                   2. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว  (เอกสารแนบท้าย 2)

       3. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

                        1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 8) (เอกสารแนบท้าย 3)

                          2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) (เอกสารแนบท้าย 4)

                   4. เทศบาลตำบลสุคิริน จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ     (นักบริหารงานทั่วไป 6) ขอปรับขยายเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) (เอกสารแนบท้าย 5)     

            ระเบียบ/กฎหมาย

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

            ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล      ให้ดำเนินการดังนี้     

                        (ข) ปรับขยายตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม

                                                            ฯลฯ

                        3) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้วหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันข้อเสนอนั้นให้เสนอผ่านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป

ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ข้อ 4 การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ของเทศบาลขนาดกลาง มีดังต่อไปนี้

(1)    ระดับ 8 ได้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือ

เทียบเท่า

ข้อ 5 การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขนาดกลาง ให้กำหนด

ดังนี้

(1)    กรณีการปรับเทศบาลขนาดกลางตามมาตรฐานทั่วไปนี้

หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า โดยกำหนดระดับ 8 ได้ตามเงื่อนที่กำหนดดังนี้

     การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ระดับ 8 มี

เงื่อนไขดังนี้

     1. เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 40

ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมเงินกู้)

     2. ปริมาณงานและคุณภาพงานของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

จนถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ 8 ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑ์การ    ยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อ 1,2 และ 4 ส่วนข้อ 3 ของเทศบาลตำบลปาเสมัส ให้แต่งตั้งคณะกรรมการไปประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน

            5.6 เทศบาลเมืองตากใบ ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 วช เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 วช  จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 6)

            ระเบียบ/กฎหมาย

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

            ข้อ 7  การปรับปรุงตำแหน่ง ระดับ 8 ว หรือ วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช ให้ดำเนินการดังนี้

                        7.1 ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน คุณสมบัติระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล

7.2 ในกรณีเป็นตำแหน่งว่าง จะปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช   

ได้ก็ต่อเมื่อเลขที่ตำแหน่งนั้นเดิมเป็นตำแหน่งระดับ 8 หรือ 8 วช มาก่อนแล้วและปริมาณงานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

                        7.3 การขอปรับปรุงตำแหน่งให้ดำเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย

                            (1) ปลัดเทศบาล                                                    เป็นประธานกรรมการ

                            (2) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

                                 ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 1 คน            เป็นกรรมการ

                            (3) ผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง ต้นสังกัด เป็นกรรมการ

                            (4) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานส่วนบุคคล

                                                                                            เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานเลขที่ตำแหน่งโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นโดยมติข้างมาก ก็ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเห็นชอบ

                        7.4 ให้เทศบาล เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งนั้น เป็นระดับ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบในระดับ 9 วช หรือ 9 ชช ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาเห็นชอบก่อน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

                                1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9  ชช

                                2) ระบุภารกิจที่มอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตำแหน่งรับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง

                                3) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากำลังในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว

                                4) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน และความเห็นของนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม                                ไม่เห็นชอบ

5.7 เทศบาลขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน                2 เทศบาล  14 ตำแหน่ง คือ

      1. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 5 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 28 - 29)

      2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน  9  ตำแหน่ง  (เอกสารหน้า  30 - 31)

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

            ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ให้ดำเนินการดังนี้     

                             ฯลฯ

          (ข) ปรับขายระดับตำแหน่ง หมายถึงการปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิมสังกัดงานและส่วนราชการเดิม

ข้อ 24 ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 26 เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป

มติที่ประชุม               เห็นชอบ

            5.8 เทศบาลขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งผ่านการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 9 ราย

                1. เทศบาลเมืองนราธิวาส   จำนวน 5 ราย  (เอกสารหน้า 32 - 33)

                2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 4 ราย  (เอกสารหน้า 34)

มติที่ประชุม      เห็นชอบ

            5.9  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 5 ราย  (เอกสารหน้า 35)

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2550

1. การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

          1.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขำรับการประเมิน ดังนี้

                1) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีผู้ปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่น

                 2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขันต่ำอันดับ คศ.2

                 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

          1.2 ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอรับการประเมินตาม ห้วงระยะเวลาดังนี้

                   1) ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกปี

                   2) ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม  ของทุกปี

1.3 ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

      1.3.1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     - การมีวินัย

     - การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     - การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม                           

     - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

     - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

      1.3.2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้

                       1) สมรรถนะหลัก

                         - การมุ่งผลสัมฤทธิ์

                         - การบริการที่ดี

                        - การพัฒนาตนเอง

                        - การทำงานเป็นทีม

                       2) สมรรถนะประจำสายงาน

                           - การออกแบบการเรียนรู้

                           - การพัฒนาผู้เรียน

                           - การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.3.3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก

    - การจัดการเรียนรู้

    - การพัฒนาวิชาการ

    - ผลที่เกิดกับผู้เรียน           

                                    

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง 3 คน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65

การแต่งตั้ง

          ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยกำหนดวันที่มีผลดังนี้

          - ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ

          - ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ

          - กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่มีคำขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่น    คำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป

มติที่ประชุม               เห็นชอบ

5.10 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานครูเทศบาล       ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน  7  ราย (เอกสารแนบท้าย 7)                                               

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 19 เมษายน 2550                                                                             

การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน มีดังนี้

1)   ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.

เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

2)   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3

 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                       ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- การมีวินัย

- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้

    1) สมรรถนะหลัก

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์

- การบริการที่ดี

- การพัฒนาตนเอง

- การทำงานเป็นทีม

    2) สมรรถนะประจำสายงาน

- การออกแบบการเรียนรู้

- การพัฒนาผู้เรียน

- การบริหารจัดการชั้นเรียน            

3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก

    1) ผลการปฏิบัติงาน

- การจัดการเรียนรู้

- การพัฒนาวิชาการ

- ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                          2) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพ

การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้

คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้

- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอก

ฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการทางวิชาการ และคะแนนรวม

ให้สำนักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการ

ประเมินและดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กำหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนำส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กำหนดการแต่งตั้ง

ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผ่านการประเมินโดยมีหรือเลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

มติที่ประชุม                                  เห็นชอบ

            5.11 เทศบาลตำบลแว้งขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้แลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่งครู            คศ.1 จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 36)

ระเบียบ/กฎหมาย

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549

            ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้

            ข้อ 2 การนับระยะเวลาการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

5.12 ขอความเห็นชอบยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 เทศบาล 14 อัตรา

1. เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 9 อัตรา (เอกสารหน้า 37)

2. เทศบาลตำบลศรีสาคร  จำนวน 5 อัตรา (เอกสารหน้า 38)   

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

5.13 เทศบาลตำบลบาเจาะขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย คือ นางสาวแวบีหม๊ะ แวหะมะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบาเจาะ โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ               

ระเบียบ/กฎหมาย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15  และมาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล          

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

          5.14 เทศบาลตำบลปาเสมัสขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน              21 อัตรา  (เอกสารหน้า 39 - 40)    

            ระเบียบ/กฎหมาย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15  และมาตรา 23

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ

ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี              ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล          

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ

                                  5.15 เทศบาลเมืองนราธิวาสรายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย

                  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดำเนินการทางวินัยกับนายบุญเหลือ เก้าเอี้ยน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7               นายสุชาติ เพชรพรรณ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานงานช่าง) ระดับ 7 และนางสาวนารีดา ยา พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว สังกัด สำนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 35 (2) เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการและฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ            โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน        แก่บุคคลดังกล่าว (เอกสารแนบท้าย 8)

          ระเบียบ/กฎหมาย

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545

          ข้อ 70 ภายใต้บังคับวรรคสอง พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง             ให้นายกเทศมนตรีสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

          ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ 23 วรรคสี่ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือ              ไล่ออก ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่                เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ        เพื่อพิจารณาทำความเห็น และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการ          ให้ออกจากราชการมีความเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจาณา และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใดให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

          เห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ทำความเห็นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม   ส่งอนุฯวินัยพิจารณาทำความเห็น

          5.16 ขอความเห็นชอบจัดทำประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล                 เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ประกาศ

                   1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา        (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  (เอกสารหน้า 41 – 46)

                   2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)  (เอกสารหน้า 47 – 94)

          โดยให้ ก.ท.จ. ดำเนินการดังนี้

1.       ให้ ก.ท.จ. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไป   ที่ ก.ท.กำหนด

2.       ให้ ก.ท.จ.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ให้มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ ก.ท. กำหนด

3.       หาก ก.ท.จ. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแตกต่างจาก ที่ ก.ท. กำหนดให้เสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ

4.       ให้ ก.ท.จ. ดำเนินการประกาศให้เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

มติที่ประชุม         เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องอื่น ๆ

                                      ประชุม กทจ.ครั้งต่อไปวันที่ 26 มีนาคม 2558+++++++++++++++

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 /2558

สรุปรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส(ไม่ใช่รายงานการประชุม)
ครั้งที่ 1 /2558
วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
----------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ 1        เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
            ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่        12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (เอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว)
เลขาฯ                ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 1/1 ลำดับที่ 1 นายณัฐภัทร  จิตนะมงคล ช่องตำแหน่งเดิม ช่องตำแหน่ง/เลขที่ตำแหน่งจากเดิม เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-001-003       
               แก้ไขเป็น 00-0101-003 และช่องตำแหน่งใหม่ ช่องตำแหน่ง/เลขที่ตำแหน่งจากเดิม เลขที่
              ตำแหน่ง 00-0101-001 แก้ไขเป็น 00-0101-002
มติที่ประชุม            รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ในระเบียบวาระที่ 5.6 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลปะลุรูปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  (กรณีปรับขยายตำแหน่ง) เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 3 ตำแหน่ง ไปแล้วนั้น คือ             
      (1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว
      (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา ระดับ 5 ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ระดับ 6ว
      (3) ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 5 ขอปรับขยายตำแหน่งเป็นตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 6ว
          แต่เนื่องจากเอกสารหมายเลข 5 และหมายเลข 6 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างโยธา เทศบาลได้แสดงปริมาณงานไม่ตรงกันซึ่งมีความคลาดเคลื่อน จึงให้เทศบาลตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบในการประชุมครั้งต่อไป และให้ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอกำหนดตำแหน่ง (ปรับขยายตำแหน่ง)              ทั้ง 3 ตำแหน่ง ในการประชุมครั้งต่อไปนั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลประลุรู ได้แก้ไขปริมาณงานทั้ง 2 ตำแหน่ง และรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสทราบแล้ว (เอกสารแนบท้าย 1 และ 2) พร้อมทั้งให้ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอกำหนดตำแหน่ง (ปรับขยายตำแหน่ง) เข้าชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอกำหนดตำแหน่ง (ปรับขยายตำแหน่ง) ทั้ง 3 ตำแหน่ง         
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน  7  เรื่อง
        4.1 เทศบาลตำบลปาเสมัส รายงานตำแหน่งนักบริหารว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 13)
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการสรรหา จำนวน 3 เทศบาล 3 ตำแหน่ง คือ
      1. เทศบาลตำบลปาเสมัส  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) (เอกสารหน้า 14)
      2. เทศบาลตำบลตันหยงมัส  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)  (เอกสารหน้า 15)
      3. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) (เอกสารหน้า 16)
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เทศบาลรายงานการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จะดำเนินการ  สรรหาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

1. กรณีคัดเลือก จำนวน 2 เทศบาล 3 ตำแหน่ง คือ

  1.1 เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8)
  2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
 
  1.2 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7)

2. กรณีสอบคัดเลือก  จำนวน 3 เทศบาล 3 ตำแหน่ง
   2.1 เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
   2.2 เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
   2.3 เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความประสงค์จะขอรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 18 ตำแหน่ง ตำแหน่งสายงานนักบริหาร จำนวน 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 13 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 17- 18)        
มติที่ประชุม รับทราบ

 4.5 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ จำนวน 2 ราย พ้นจากราชการ 2 ราย
 1. น.ส.ฉัตรฤดี เพชรอ่อน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากไปดูแลยายอายุ 93 ปี  โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558                              เป็นต้นไป
 2. น.ส.วัชรี วงศ์ดารารัตน์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม  2558     เป็นต้นไป
 3. นายมือลี  หะสนิ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้าง 9,840 บาท ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี โดยพ้นจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558                 เป็นต้นไป
 4. นายมามะ เจ๊ะอาลี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานกวาดขยะ อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี โดยพ้นจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ

 4.6 เทศบาลรายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 เทศบาล 4 ตำแหน่ง
 1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
 1.1 นางสาลือมา  อูเซ็ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยจ้างตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2558
 1.2 นายมามะ  เจ๊ะมูดา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยจ้างตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2558
 2. เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
 2.1 นายไอมาน สาโอะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองการศึกษา เทศบาลตำบลบาเจาะ โดยจ้างตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558
 2.2 นายรังสรรค์ สามะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กองช่าง เทศบาลตำบลบาเจาะ โดยจ้างตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์       2558 – 30 กันยายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

 4.7 สำนักงาน ก.ท.และ ก.อบต. แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารหน้า 19 -22)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา  จำนวน  14  เรื่อง
 5.1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน 1 ราย คือ นางวิยะดา โสพิกุลพงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 ขอเลื่อนเป็นระดับ 4 (เอกสารหน้า 23)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
 5.2 เทศบาลขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน 4 เทศบาล  5 ราย  
1) เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน  1 ราย  คือ นางสาวจารุรัตน์ รุจวาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 ขอเลื่อนระดับเป็นระดับ 6ว (เอกสารหน้า 24)
มติ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน
         
2) เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 1 ราย คือ นางกัทลี  เอียดเต็ม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6ว ขอเลื่อนระดับเป็นระดับ 7ว
 มติ เห็นชอบ

3) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 2 ราย คือ
 1. นางสุนิตตา ปักษีรักษ์  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 5 ขอเลื่อนระดับเป็นระดับ 6ว    
มติ เห็นชอบ แต่เลื่อนระดับย้อนหลังหลายเดือน ให้ชี้แจงเหตุผลที่ส่งเรื่องให้ กทจ.พิจารณาล่าช้า
  
2. น.ส.มาลีรัตน์ การุโณ  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 5 ขอเลื่อนระดับเป็นระดับ 6ว
มติ เห็นชอบ

4) เทศบาลตำบลตันหยงมัส  จำนวน 1 ราย คือ นายสุชยา  นิยมธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6ว ขอเลื่อนระดับเป็นระดับ 7ว
 มติ เห็นชอบ เอกสารผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขใหม่
ระเบียบ /พ.ร.บ.ระเบียบ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม            

5.3 เทศบาลตำบลปาเสมัส ขอความเห็นชอบรับโอน นางสาวณปภัช  ขีปนานนท์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง 04-0306-001 อัตราเงินเดือน 20,040 บาท สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง                 01-0201-001 อัตราเงินเดือน 20,040 บาท สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งยินยอมให้โอนและรับโอนแล้ว  (เอกสารหน้า 29)
ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ              ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาล           พ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.4 เทศบาลเมืองตากใบ ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวปฤษณา แวยูโซ๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง 04-0310-001 อัตราเงินเดือน 16,550 บาท งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองตากใบ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง 04-0304-001 อัตราเงินเดือนขั้น 16,550 บาท งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองตากใบ  เหตุผลการย้ายเนื่องจากยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ (เอกสารหน้า 30)       
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕   
ข้อ 140 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อ 141 การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจำเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 144 กรณีการย้ายพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไปหากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่อยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ยังไม่ถูกยกเลิกด้วย เว้นแต่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงทุนของเทศบาล หรือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิที่ ก.ท.กำหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้
  มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.5 เทศบาลขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน  2 เทศบาล 22 ตำแหน่ง คือ
      1. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 18 ตำแหน่ง แยกเป็นตำแหน่งครู อันดับ     คศ.1 ขอปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 จำนวน 15 ตำแหน่ง และตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ขอปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 จำนวน 3 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 31 – 32)
      2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 4 ตำแหน่ง  แยกเป็นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย ขอปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 จำนวน 3 ตำแหน่ง และตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 ขอปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 จำนวน 1 ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 33 - 34)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
    ข้อ 22 การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ให้ดำเนินการดังนี้     
                 ฯลฯ
(ค) ปรับลดระดับตำแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับตำแหน่งในสายงานเดิม  สังกัดเดิม  งานและส่วนราชการเดิม
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.6 เทศบาลขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย/ครูผู้แลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 จำนวน 2 เทศบาล 4 ตำแหน่ง คือ
 1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ. 1 จำนวน  3  ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 35)
 2. เทศบาลเมืองนราธิวาส ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1จำนวน  3  ตำแหน่ง (เอกสารหน้า 36)
    ระเบียบ/กฎหมาย
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549
    ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้
    ข้อ 2 การนับระยะเวลาการตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.7 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้แลเด็ก จำนวน  4 อัตรา  (เอกสารหน้า 37)
ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี                    ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.8  ขอความเห็นชอบให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
        1. เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู อันดับ คศ.1 เป็นครู วิทยฐานะชำนาญการ อันดับ คศ.2 จำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  (เอกสารหน้า 38 – 40)
        2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู อันดับ คศ.2 เป็นครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557  (เอกสารหน้า 41)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐
๑. การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
    ๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขำรับการประเมิน ดังนี้
          ๑) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี สำหรับผู้มีผู้ปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่น
           ๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขันต่ำอันดับ คศ.๒
           ๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง ๒ ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
    ๑.๒ ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอรับการประเมินตามห้วงระยะเวลาดังนี้
        ๑) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ของทุกปี
        ๒) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม  ของทุกปี
๑.๓ ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
      ๑.๓.๑. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
  ๑.๓.๒ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
            ๑) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
            ๒) สมรรถนะประจำสายงาน
        - การออกแบบการเรียนรู้
        - การพัฒนาผู้เรียน
        - การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๓.๓. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน                      
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๕
การแต่งตั้ง
    ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยกำหนดวันที่มีผลดังนี้
    - ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
    - ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นขอ
    - กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป และผู้ที่มีคำขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคำขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.9 เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานครูเทศบาล ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
1. นางสาวอภิรดา  ชาญน้ำ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2(บ้านบาเละฮิเล)  (เอกสารหน้า 42 – 45)
2. นายสมนึก ดวงศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านบาเละฮิเล) (เอกสารหน้า 46 – 49)
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐                                                       
การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2)  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3
 3)  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน
๑. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ   
๒. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
    ๑) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
    ๒) สมรรถนะประจำสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน        
๓. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
    ๑) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
  ๒) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕
- ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕
- คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐            
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอก
ฉันท์โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลการทางวิชาการ และคะแนนรวม
ให้สำนักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการ
ประเมินและดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กำหนด รวมถึงความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงาน แล้วนำส่งคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กำหนดการแต่งตั้ง
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผ่านการประเมินโดยมีหรือเลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.10 เทศบาลขอความเห็นชอบยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 เทศบาล 11 อัตรา
        1. เทศบาลเมืองนราธิวาส      จำนวน 4 อัตรา
        2. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จำนวน 4 อัตรา
        3. เทศบาลเมืองตากใบ      จำนวน 1 อัตรา
        4. เทศบาลตำบลสุคิริน      จำนวน 1 อัตรา
        5. เทศบาลตำบลแว้ง      จำนวน 1 อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตรวจสอบของ ทม.นราธิวาส เนื่องจากบรรจุ 5 ตำแหน่ง แต่ขอยุบเลิก 4 ตำแหน่ง

5.11 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ซึ่งได้รับการจัดสรรตำแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา (เอกสารหน้า  50 - 55)
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.12 เทศบาลขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 เทศบาล 9 ราย คือ       
       1. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 4 ราย
            1.1 น.ส.นูรา สามะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
            1.2 นางสารีปะ อาลี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
         1.3 น.ส.แสงรวี สาแหละ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
         1.4 นางพิกุล  กะแลแปะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นต้นไป                            
     2. เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 5 ราย
    2.1 นางพรพิมล  เพชรแก้ว  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
    2.2 นางซีย๊ะ ดอเลาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
    2.3 นางเปรมฤดี  สุวรรณพงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
    2.4 นางสายสุดา พรหมแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส  ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
    2.5 นางบัวทอง  ประสมสินทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
มติที่ประชุม เห็นชอบ

 5.13 เทศบาลขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน   1   อัตรา คือ  นายภาคภูมิ  หารูมู  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง  9,000 บาท สังกัดกองช่าง  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ขอจ้างตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558 (เอกสารหน้า 56)    
    ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย   การโอน   การรับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี                  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดแต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.14 ขอความเห็นชอบแก้ไขวันแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
        ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ในระเบียบวาระที่ 5.1 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายณัฐภัทร  จิตนะมงคล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) เทศบาลตำบลตันหยงมัส  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสให้ความเห็นชอบ (วันที่ 24 ธันวาคม 2557) ไปแล้วนั้น
         เลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความผิดพลาดในการแต่งตั้ง จึงขอความเห็นชอบแก้ไขมติดังกล่าว โดยให้บุคคลดังกล่าวแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557)
หนังสือสำนักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๑๑  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
    แนวทางการแต่งตั้งการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้
    ๑. วันที่แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
    ๒. วันที่ออกคำสั่งต้องไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
    ๓. วันที่แต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นซึ่งเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริง
๔. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกต้องไม่หมดอายุ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖        เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
+++++++++++++++