วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม ก.ท.จ. นราธิวาส ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๐๙.๓๐  .
ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
       --------------------------------------------------------------
         
รายชื่อผู้มาประชุม
  ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗


นายอุทาร  พิชญาภรณ์
นายแวสะมะแอ  สาและ
นายสมเกียรติ  จันหนู
นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา
นายอุดมชัย  ขุนทองเพชร
นายธีรวุฒิ   แวยูโซ๊ะ
นายนพพล  ถ้ำเจริญ
นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ 
นายสาโรช จันทโรจวงศ์
นายบัณฑิต  พุฒวัจน์
นายพินิจ  นัคเร
นายมณี  ยงประเดิม
นายอุดม  แก้วเลี่ยม
นายสมนึก  เนื้อน้อย
นายอิสระ  ละอองสกุล
นายวิสูตร  เปี่ยมสุวรรณ
นายอุสมาน  นาคสง่า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
(แทน) ปลัดจังหวัด
 (แทน) หน.สนง.จว.นธ.
 โยธาธิการและผังเมือง จ.นธ.
 ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
ประธานสภา ทม.ตากใบ
ปลัด ทม.สุไหงโก-ลก
ปลัด ทต.ยี่งอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช.ก.
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช.ก.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ ก...นธ.
ผช.เลขานุการ ก...นธ.
ผช.เลขานุการ ก...นธ.
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
นายนาวา  ยีดิง                     ประธานสภา ทม.นราธิวาส         ติดภารกิจ                                    
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร                                              ติดราชการ
นายแพทย์สาธารณสุข  จ.นธ.                                             ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  .                         

ระเบียบวาระที่ ๑                    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                      ๑. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ได้มีคนร้ายบุกเข้าไป
ณ ที่ทำการ อบต.เชิงคีรี ได้ยิงนายธนศร  เกื้อสุข  ปลัด อบต.เชิงคีรี  เสียชีวิตและขโมยอาวุธปืนพร้อมรถยนต์ของ ปลัด อบต. ไป
          ๒. ในระยะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยครั้งจึงขอให้ อปท. ได้หามาตรการในการป้องกันเหตุโดยร่วมมือกับผู้ประกอบร้านค้าประชุมหาแนวทางช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่           ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม                         รับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่           ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓                   เรื่องติดตามการประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๒   กันยายน  ๒๕๕๔
มติที่ประชุม                         ไม่มี    
ระเบียบวาระที่ ๔                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน   ๗  เรื่อง
๔.๑ เทศบาลรายงานพนักงานจ้างทั่วไป  พ้นจากตำแหน่ง   จำนวน ๓  ราย
เทศบาลเมืองนราธิวาส  จำนวน  ๒ ราย.
  (๑) นายสุข  ศรีสวัสดิ์  ตำแหน่งคนงาน  สำนักการช่าง  ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี
  (๒) นายสุนทร  เนื่องนำ ตำแหน่งคนงานกวาดขยะ  กองสาธารณสุขฯตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี
  เทศบาลตำบลสุคิริน  จำนวน ๑ ราย
   - นางสง่า  ถาทอง  ตำแหน่งคนงานทั่วไป   กองสาธารณสุขฯ             ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี
                                                เทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน ๑ ราย
-          นางรุจิรา  บือราเฮง ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทภารกิจ                 
กองการศึกษา ครบอายุ ๖๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๔
 
                                      ๔.๒ เทศบาลเมืองตากใบ รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่ง              
ที่ว่าง จำนวน  ๑  ราย คือนายปัตหาดดิน  ยะปา    ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง                 สำนักปลัด   จ้างตั้งแต่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕
แนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕ 
ลงวันที่ ณ วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๗
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้นำแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.ท.    และ ก.อบต.  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕ โดย ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
หลักการให้ อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง
(๒) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก
(๓) การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมซึ่งผ่านการ
      ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๔) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
                                      
๔.๓ เทศบาลรายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล                      จำนวน ๑๒  เทศบาล
          (๑) เทศบาลเมืองนราธิวาส
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๑๗๘ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๒๐๙ ราย
          (๒) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก               
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๒๗๙ ราย
          (๓) เทศบาลเมืองตากใบ
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๑๔ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๙๕ ราย
          (๔) เทศบาลตำบลตันหยงมัส
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๒๕ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๖๐ ราย
          (๕) เทศบาลตำบลปะลุรู           
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๓๑ ราย
          (๖) เทศบาลตำบลต้นไทร
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๒๒ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๓๓ ราย
          (๗) เทศบาลตำบลบาเจาะ                  
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๔๗ ราย
          (๘) เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๓ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๒๑ ราย
          (๙) เทศบาลตำบลแว้ง
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๒๓ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๒๕ ราย
          (๑๐) เทศบาลตำบลสุคิริน                  
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๑๙ ราย
          (๑๑) เทศบาลตำบลศรีสาคร
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๒๑ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๒๐ ราย
          (๑๒) เทศบาลตำบลรือเสาะ   
                   -  ประเภทจ้างตามภารกิจ  ๔๐ ราย
                   ประเภทจ้างทั่วไป  ๖๔  ราย   
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                      ประกาศ   ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗
ข้อ ๔๔ กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้าง  ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  จะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี  ไม่ต่ำกว่าระดับดี  ทั้งนี้  การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งจ้างต่อไป
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน จึงทำสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทำสัญญา
จ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้

๔.๔  เทศบาลประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  จำนวน  ๔  เทศบาล
                   (๑) เทศบาลตำบลยี่งอ  จำนวน ๒ ตำแหน่ง
                             ๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
          ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗) 
                   (๒) เทศบาลตำบลมะรือโบตก  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
                             - ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ๗)
           
                   (๓) เทศบาลตำบลปะลุรู  จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ                       (นักบริหารงานทั่วไป ๗)

                   (๔) เทศบาลเมืองตากใบ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘)

                                      ๔.๕ เทศบาลประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้
ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร  จำนวน  ๓  เทศบาล 
(๑) เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ๖)  
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กองการศึกษา  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)  

 (๒) เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน ๒ ตำแหน่ง
          ๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
          ๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการ            ศึกษา ๖) 
(๓) เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
          - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการ            ศึกษา ๖) 

๔.๖ เทศบาลเมืองนราธิวาส รายงานการดำเนินการทางวินัยลูกจ้าง                   
จำนวน ๑ ราย คือ นายวิชาญ  ทองจันทร์  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ                        กองสาธารณสุขฯ   กรณีขาดงานบ่อยครั้งโดยไม่ได้มีการลา  โดยเทศบาลเสนอให้ลงโทษ ตัดค่าจ้าง ๕%  เป็นเวลา ๑ เดือน

          ๔.๗  ก.กลาง แจ้งแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีพระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนข้าราชการฉบับที่ ๔ มีผลใช้บังคับ (ปรับ ๕%)

มติที่ประชุม                         รับทราบ         
ระเบียบวาระที่ ๕                   เรื่องพิจารณา   จำนวน  ๑๘   เรื่อง
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และ   มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
๕.๑  ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน  ๒  ราย                 
 (๑) นางสาวเกษศิรินทร์  ชูพันธ์   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ สังกัด ทต.สุคิริน  ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒  สังกัด เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา   
(๒) นายอภิชัย  ช่วยทุกข์  ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  สังกัด ทต.สุคิริน  ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  สังกัด อบต.ช้างให้ตก  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕   
          ข้อ ๑๖๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๒ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจโอน     สับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งเดียวกันได้  โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้เทศบาลที่เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก... เมื่อ ก...ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ  ณ วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๐
          ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
          (๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ ๑๖๗ ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๒  ราย
๕.๒ ขอความเห็นชอบรับโอน พนักงานเทศบาล/ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น/พนักงานครูเทศบาล  จำนวน  ๒   ราย                   
(๑) ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบรับโอน  นายวรพจน์   สาลัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔ สังกัด อบต.ร่มไทร  จังหวัดนราธิวาส  มาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๔
 (๒)  ทต.แว้ง  ขอความเห็นชอบรับโอน  นางสาวมาลี  ทองนพคุณ ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  สังกัด ทต.คอกช้าง  จังหวัดยะลา มาดำรงตำแหน่ง  จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔                  
ระเบียบ/กฎหมาย
 ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
          ข้อ ๑๗๒ ในกรณีที่เทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล และเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๐
          ข้อ ๑๕๒  การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
          (๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ ๑๖๗ ฯลฯ               
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ   จำนวน  ๒  ราย       

๕.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น            ในระดับควบ จำนวน  ๔  ราย     
(๑) นายรณยศ  สุขสุชีพ  ตำแหน่ง บุคลากร ๓   สังกัด  ทต.ศรีสาคร   ขอเลื่อนจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๓ ต.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๘,๗๔๐ บาท
(๒) นางมัลลิกา  ชูรักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๔  สังกัด   ทม.ตากใบ   ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๕  ต.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๐๐๐ บาท
 (๓) นายณัฐพนธ์  ฤทธิ์บรรเจิด  ตำแหน่ง บุคลากร ๔ สังกัด  ทต.สุคิริน   ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๖  ต.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๐๐๐ บาท
(๔)  นายนพดล  หิมมา  ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด  ทต.ศรีสาคร   ขอเลื่อนจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๕  ส.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๘,๗๔๐ บาท
หลักเกณฑ์
๑. การเลื่อนระดับควบขั้นต้น จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๓ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. การเลื่อนระดับควบขั้นสูง  จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่                 น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๔ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อน
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๑๘๐ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๔  ราย                 
๕.๔  ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น         นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน   ๘  ราย  
 (๑) นางกรรธิมา  ศรีรุ่งเรือง  ตำแหน่ง สันทนาการ  ระดับ ๕   สังกัด  ทต.ตันหยงมัส  ขอเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๑๔  ต.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๓,๑๖๐ บาท
(๒) นายเขมรัฐ   สินุธก  ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ  ระดับ ๕  สังกัด                ทต.ตันหยงมัส  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๔  ต.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๓) นายสุพัฒน์   สุวรรณมณี  ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน ระดับ ๕ สังกัด ทต.ตันหยงมัส  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๔  ต.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๔) นายมะสีดิ  ซอเฮาะ  ตำแหน่ง สันทนาการ  ระดับ ๕  สังกัด                ทต.แว้ง  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓ ต.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๕) นายวิชัย   ทองดำ  ตำแหน่งบุคลากร  ระดับ ๕  สังกัด ทต.แว้ง  ขอเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓ ต.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๖) นางกัทลี   เอียดเต็ม  ตำแหน่ง จพง.ธุรการ  ระดับ ๕  สังกัด                ทม.นราธิวาส  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๒๔  ส.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๒๒,๔๙๐ บาท
 (๗) นางสุภัทร  ไชยสิท  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๕ สังกัด              ทม.นราธิวาส  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๖  ก.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๙๑๐ บาท
(๘) นายอับดุลเลาะห์  ดอเลาะตาเฮ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ ๕  สังกัด ทต.มะรือโบตก  ขอเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๙ ก.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท
หลักเกณฑ์
                                      ๑. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล) 
-  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   (ระดับ ๓ เป็นระดับ ๔)   จะต้องดำรงระดับ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า๗,๙๔๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๗,๕๓๐ บาท
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี (๙ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า  ๙,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๑๐ บาท
                                      ๒. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า  ๙,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๑๐ บาท                           
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว) จะต้องดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี (๙ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท 
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๖ว  เป็นระดับ ๗ว)  จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐  ปี (๑๑ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือน ในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท 
๓.  การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล) 
                                                - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   (๔ ปี สำหรับวุฒิ  ป.โท , ๒ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท
๔.  การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล) 
                                                - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  (ระดับ ๖ว เป็นระดับ ๗ว)  จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี  (๕ ปี สำหรับวุฒิ  ป.โท , ๓ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท 
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ให้ นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๘  ราย
                  
๕.๕ ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๑ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน  ๒  ราย 
(๑) ทต.บูเกะตา  ขอความเห็นชอบย้าย นางธัญวรรณ  ยามาเจริญ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๒ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒
(๒) ทม.สุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบย้าย นายสุชาติ  บั้นบูรณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ๕  ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ๕
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๔๓  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้

 () กรณีการย้ายสับเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ไปเป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ที่ ก.ทกำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๒  ราย                 

๕.๖ ทม.นราธิวาส  ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล   จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๙๐ บาท เป็นตำแหน่ง  ครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๐,๗๗๐ บาท  เลขที่ตำแหน่ง ๒๘๑๕๔-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ         

๕.๗  ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน   ๑  ราย   
- นายโชคชัย  รัตนเกษร  สาขาวิชาเอกดนตรีสากล  ร.ร.ท.๑ อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐  บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
ข้อ ๑๐๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะต้องเรียกบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                               ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา  ๒  ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ         

๕.๘  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง  ครู คศ.๑  จำนวน  ๑  ราย
- ว่าที่ร้อยตรีนภดล  จินตประสาท  ครูผู้ช่วย ร.ร.ท.๓ ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑  ตั้งแต่วันที่  ๑ ต.ค.๒๕๕๒
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา  ๒  ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                  

๕.๙  ขอความเห็นชอบจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล                          จำนวน  ๔๒  ราย  
 (๑) นางซีตีอาเฟเราะห์   แวปา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  ทม.ตากใบ  อัตราจ้าง ๘,๓๔๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 (๒) นายมูฮำหมัดตอเฮร์  ยะแนสะแม  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง      กองสำนักปลัด  ทต.บูเก๊ะตา  อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑  พ.ย.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 (๓) นายนุมาน  ยะโกะ  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  สำนักปลัด  ทต. บูเก๊ะตา  อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
(๔) นายสักขวัญ  ยะแนสะแม  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  สำนักปลัด ทต. บูเก๊ะตา  อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 (๕) นายอับดุลฮามิ   เต๊ะ  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  สำนักปลัด   ทต. บูเก๊ะตา  อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
(๖) นายอัศมิง   แปะอิง  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  สำนักปลัด           ทต. บูเก๊ะตา  อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
(๗) ทต.ปะลุรู  จำนวน  ๓๖ ราย (เอกสารแนบท้าย)
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน จึงทำสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๔๒  ราย                

๕.๑๐ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน  ๓  เทศบาล 
          ทม.สุไหงโก-ลก  ๑ ตำแหน่ง
- ขอปรับขยายระดับตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ๖ว  เป็น ๗ว 
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                  
ทต.แว้ง  จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ขอขยายระดับตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ๕ เป็น ๖ว
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ         
ทต.บูเก๊ะตา  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  
- ขอขยายระดับตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ๕ เป็น ๖ว
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                   
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ประกาศ ณ  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
 ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว          ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
๕.๑๑  ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
จำนวน ๒ เทศบาล 
(๑) ทม.ตากใบ  ขอยุบเลิกตำแหน่ง ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ (จ้างทั่วไป) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                  
(๒) ทต.มะรือโบตก ขอยุบเลิกตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ (จ้างทั่วไป)
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                  
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบประกาศ ก.ท. เป็นประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส                  จำนวน ๒ ประกาศ
(๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
 (๒) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒)  
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน  ๒  ประกาศ    

๕.๑๓ เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนิติการ ตำแหน่ง นิติกร ๗ว เป็น ๘ว
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๐   ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ข้อ ๓ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
ในตำแหน่งสายงานผู้มีประสบการณ์ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำเนินการดังนี้
๓.๒ การปรับปรุงตำแหน่งที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ ๙ชช ให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อ
๓.๒.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว
๓.๒.๒ ลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากกว่าปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)กำหนด
๓.๒.๓ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ประกอบด้วย
                                (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ.คัดเลือก 1 คน                 เป็นประธานกรรมการ
                                (๒) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๒ คน เป็นกรรมการ
                                (๓) ปลัดเทศบาล                                                         เป็นกรรมการ
                                (๔) ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ๑ คน
                                      ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน                           เป็นกรรมการ
                                (๕) ท้องถิ่นจังหวัด                                               เป็นกรรมการ/เลขานุการ
                                    เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
๓.๒.๔ ให้เทศบาล เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งนั้น เป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ  ๙ชช  ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาทำความเห็นเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

(๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ  ๙ชช 
(๒) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตำแหน่งรับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง
                                   (๓) เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่ง
  (๔) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว
                                   (๕) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๓ ปี
๓.๒.๕ กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)              ให้สามารถปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นเป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ  ๙ชช  ได้แล้วให้เทศบาลดำเนินการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสาถาบันการศึกษา หรือส่วนราชการหรือองค์กรวิชาชีพที่ ก.ท. คัดเลือก จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญ
 ๓.๒.๖ เมื่อเป็นผู้ประเมินได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนดแล้ว ให้นำเสนอผลการประเมินของผู้นั้นให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ
๓.๒.๗ เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้รับทราบผลการประเมินแล้วให้เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นดำรงตำแหน่งระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ  ๙ชช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้ยื่นผลงาน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น          
นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔
          ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน ๓..๔ และ ๓.๒.๕ ของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน     
          ..๔   ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง เป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช ระดับ ๙วช หรือ ๙ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบ ในระดับ ๙วช หรือ ๙ชช ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณาเห็นชอบก่อนโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
          ๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช หรือ ๙วช หรือ ๙ชช
                                      ๒) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตำแหน่งรับผิดชอบ
          ๓) เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่ง
          ๔) ภารกิจค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว
                                      ๕) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๓ ปี     
           “..๕ เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งเป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช หรือ ๙วช หรือ ๙ชช ให้เทศบาลดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือส่วนราชการหรือองค์กรวิชาชีพ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคัดเลือก จำนวน ๓ คน  เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญ

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                  

๕.๑๔ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ  จำนวน ๒ ราย
          (๑) นางระเบียบ  ชอบเอียด  พยาบาลวิชาชีพ ๖ว เป็น ๗วช  สังกัด    ทม.นราธิวาส
ตั้งแต่วันที่  ๒๗  ก.ย.๒๕๕๔
          (๒) นางยุพา  ขานโบ  พยาบาลวิชาชีพ ๖ว เป็น ๗วช  สังกัด  ทม.นราธิวาส
ตั้งแต่วันที่  ๒๗  ก.ย.๒๕๕๔
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๐   ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๓.๑.๕ กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ให้สามารถปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นเป็นระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช ได้แล้วให้เทศบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย
                             (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมินซึ่งมีระดับสูงกว่า
                                   ผู้ขอประเมิน ๑ ระดับ ที่ ก.ท.จ.คัดเลือก                   เป็นประธานกรรมการ
                             (๒) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๒ คน   เป็นกรรมการ
                             (๓) ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ๑ คน
                                   ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน                    เป็นกรรมการ
                             (๔) ท้องถิ่นจังหวัด                                               เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ทำหน้าที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรู้ความชำนาญงาน ของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ ๗ว หรือ ๗วช
๓.๑.๖ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงาน ของผู้นั้นแล้วให้เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ว หรือ ๗วช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
แนวทางการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.  ที่   มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๒๗๖               ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘
การเลื่อนในระดับ ๗ว และ ๗วช  ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงาน

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ            จำนวน ๒ ราย

๕.๑๕  ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน ๒ อัตรา เนื่องจากได้รับการจัดสรรตำแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและขอให้แต่งตั้งผู้ทรงวุฒิใน ก.ท.จ.นราธิวาส ๑ ท่าน เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน    
  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
                           สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
                                      เป็นพนักงานครูเทศบาล                                        
                             ข้อ ๒.๕ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
                             ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ประกอบด้วย
                                  ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จำนวนหนึ่งคน                  เป็นประธาน
 กรรมการ
                                  ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ
                                        การสอนในสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
                    จำนวนสองคน                                                   เป็นกรรมการ
               ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา จำนวนหนึ่งคน               เป็นกรรมการ
               ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวนสองคน                             เป็นกรรมการ
               ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของสำนัก/                 
                   กองการศึกษา จำนวนหนึ่งคน                                   เป็นเลขานุการ
                             ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กำหนด  กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตามที่กำหนดได้ ให้เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ          และแต่งตั้ง นายสมนึก  เนื้อน้อย เป็นประธานฯ    

๕.๑๖ ขอความเห็นชอบดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง จำนวน ๗ ราย
          (๑) นางวธูเนตร ใจพินิจ  ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ๖ว   ทม.สุไหงโก-ลก
กรณีเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่ได้เรียกหลักประกันตามระเบียบ
       อนุวินัยฯ เสนอให้ตัดเงินเดือน ๕เป็นเวลา ๓ เดือน
มติที่ประชุม                         เห็นตามที่อนุวินัยฯ เสนอ  แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้บอกกล่าวกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นถึงเงื่อนไขของการจ่ายเงินแล้ว แต่ด้วยความไว้วางใจผู้บังบัญชาจึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และเมื่อทราบเรื่องว่าถูก สตง.ทักท้วงแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้เพิกเฉย ได้เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้ทราบ   และได้ทำหนังสือเร่งรัดทวงถามให้ผู้รับจ้างนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้ามาวาง และมีการหักเงินจ้างผู้รับจ้างแล้ว   ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเกิดผลดีแก่ราชการเรื่อยมา และไม่เคยมีประวัติให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการ  ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน และโครงการดังกล่าวก็แล้วเสร็จตามงบประมาณเดิมโดยผู้รับจ้างรายใหม่ก็ตาม จึงมีเหตุให้ลดหย่อนโทษเป็นภาคทัณฑ์ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์

                                                (๒) นายธนานนท์  ชูด้วง  ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘)                   
ทม.สุไหงโก-ลก  สตง.ตรวจพบกรณีตรวจรับงานข้ามงวดและตรวจรับงาน            งวดที่ ๔ โดยรับรองเอกสารเท็จ โดยที่ผู้รับจ้างยังส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญา คือ ไม่มีคู่มือ ไม่มีการอบรมพนักงาน ๓๐ ชั่วโมงตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้ (GIS)
          อนุวินัยฯ เสนอให้ตัดเงินเดือน ๕เป็นเวลา ๑ เดือน
มติที่ประชุม                         เห็นตามที่อนุวินัยฯ เสนอ แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ได้
ดำเนินการตรวจรับงานโดยเชื่อถือเอกสารจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งเสนอมาว่างานแล้วเสร็จตามงวด จึงได้ลงนามรับรองในใบตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบกับสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกกล่าวหาได้พบเห็นเอกสารรายการงวดงานในสำเนาจากผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำคู่มือเอกสาร  และจะต้องอบรมพนักงานด้วย ผู้ถูกกล่าวหาจึงได้แจ้งด้วยวาจาให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมได้แจ้งปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อน  คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน จึงได้บันทึกเสนอนายกเทศมนตรีเพื่ออนุมัติแก้ไขงวดงานก่อนที่จะให้คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานตรวจรับงานอีกครั้ง แต่มาทราบภายหลังว่าไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวมาแนบเรื่องและเจ้าหน้าที่ได้เบิกเงินไปตามเอกสารที่รับงานในครั้งแรกก่อนที่จะทักท้วง  ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเกิดผลดีแก่ราชการเรื่อยมา และไม่เคยมีประวัติให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการ  ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน จึงมีเหตุให้ลดหย่อนโทษเป็นภาคทัณฑ์ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์

                                                (๓) นายวิทยา  กัลยาศิริ  ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ๖ว ทต.ตันหยงมัส
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ กรณีรับบุคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
          อนุวินัยฯ เสนอให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบตามที่อนุวินัยฯ เสนอ

                                                (๔) นายสมบูรณ์  จินดาพลาย  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                   
ทม.นราธิวาส กรณีขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและแสดงกิริยาก้าวร้าว
อนุวินัยฯ เสนอให้ตัดค่าตอบแทน ๕เป็นเวลา ๑ เดือน
มติที่ประชุม                         เห็นชอบตามที่อนุวินัยฯ เสนอ
                  
(๕) นายมะดาโอะ  เจะโด  ตำแหน่งนักการ  ทต.บาเจาะ 
กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน ๗ วัน
อนุวินัยฯ เสนอให้ส่งเรื่องคืนเทศบาลดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบตามที่อนุวินัยฯ เสนอ               

(๖) นายอาหะมะ  บือราเฮง  ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  ทต.บาเจาะ 
กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน ๗ วัน
อนุวินัยฯ เสนอให้ส่งเรื่องคืนเทศบาลดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบตามที่อนุวินัยฯ เสนอ

(๗) นายมูฮัมมัดฮัสบูเล๊าะ  ลามะทา  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง              ทต.บาเจาะ  กรณีมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง
อนุวินัยฯ เสนอให้ส่งเรื่องคืนเทศบาลดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบตามที่อนุวินัยฯ เสนอ
                  
ประกาศ  ก.ท.จ.นธ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน             การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕
ข้อ ๘๑ วรรคห้า เมื่อนายกเทศมนตรีได้ดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๓                 วรรคสอง และสั่งลงโทษตามข้อ ๖๙  หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้
พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลซึ่งผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยู่ แล้วให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๗๐ วรรคสี่ พิจารณาทำความเห็นแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใดให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
          ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ประกาศ  ก.ท.จ.นธ.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ   ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗  หมวด ๗ วินัย และการรักษาวินัย
ข้อ ๕๐ เมื่อกรณีมีพนักงานจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานจ้างชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ฯลฯ
ให้นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น  
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานจ้างกระทำความผิดไม่ร้ายแรง  ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ ฯลฯ

เมื่อได้มีการสั่งลงโทษหรือทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่อง ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติตามมตินั้น
ข้อ ๕๒ การพิจารณาเกี่ยวกับการรายงานตามข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ และการสั่งลงโทษ แบบคำสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน   การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม


๕.๑๗ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  จำนวน ๓ คณะ
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่  ๗  เมษายน ๒๕๔๙ 
ข้อ ๒.๒ ให้ ก.ท.จ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
(๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด ๑ คน         ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้แทน อปท. ใน ก.จังหวัด ๑ คน       อนุกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการ ๑ คน                          อนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ๒ คน                    อนุกรรมการ
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้แทน ๑ คน                      อนุกรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามมิติตัวชี้วัด ฯลฯ
         
คณะที่ ๑ รับผิดชอบ  ทม.สุไหงโก-ลก, ทต.แว้ง, ทต.บูเก๊ะตา, ทต.สุคิริน และ ทต.ปะลุรู

มติที่ประชุม                       (๑) นายสาโรช     จันทโรจวงศ์                       ประธานอนุกรรมการ
                                      (๒) ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก                      อนุกรรมการ
                                      (๓) ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส                     อนุกรรมการ
                                      (๕) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส                อนุกรรมการ
                                      (๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาตันหยง                  อนุกรรมการ
                                      (๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์            อนุกรรมการ    
                                      (๘) นายอุสมาน  นาคสง่า                             อนุกรรมการและเลขานุการ

                                      คณะที่ ๒ รับผิดชอบ  ทม.ตากใบ, ทม.นราธิวาส, ทต.ตันหยงมัส และ                   
ทต.ศรีสาคร     
มติที่ประชุม                       (๑) นายสมนึก   เนื้อน้อย                             ประธานอนุกรรมการ
                                      (๒) ปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ                           อนุกรรมการ
                                      (๓) นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร                      อนุกรรมการ
                                      (๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส           อนุกรรมการ
                                      (๕) ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส                    อนุกรรมการ
                                      (๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย                อนุกรรมการ    
                                      (๗) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส                            อนุกรรมการและเลขานุการ
                                      คณะที่ ๓ รับผิดชอบ  ทต.ยี่งอ, ทต.บาเจาะ, ทต.มะรือโบตก, ทต.รือเสาะ และ
ทต.ต้นไทร
มติที่ประชุม                       (๑) นายบัณฑิต             พุฒวัจน์                   ประธานอนุกรรมการ
                                      (๒) ประธานสภา ทม.ตากใบ                           อนุกรรมการ
                                      (๓) ประธานสภา ทม.นราธิวาส                        อนุกรรมการ
                                      (๔)  ปลัดจังหวัด                                        อนุกรรมการ
                                      (๕) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส           อนุกรรมการ
                                      (๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ ทม.นราธิวาส   อนุกรรมการ    
                                      (๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ทม.นราธิวาส   อนุกรรมการ    
                                      (๘)  นายวิสูตร    เปี่ยมสุวรรณ                        อนุกรรมการและเลขานุการ

                                      ๕.๑๘  ทต.ปะลุรู ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกเพื่อไป
ประกอบอาชีพอื่น  จำนวน ๓๕ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ (เอกสารแนบท้าย)
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน ๓๕ ราย                                     

ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ
          ๑. ด้วยได้มีเทศบาลหลายแห่งได้มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ใกล้สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จึงขอให้เทศบาลทุกแห่งได้หามาตรการปรับลดรายจ่าย โดยอาจดำเนินการได้ดังนี้
          (๑) จ้างเหมาบริการกิจการบางประเภท เช่น การรักษาความสะอาดสถานที่            การรักษาความปลอดภัย (ยาม) การเก็บขยะมูลฝอย
          (๒) ยุบเลิกอัตราพนักงานจ้างที่อายุครบ ๖๐ ปี หรือลาออกจากราชการ โดยอาจพิจารณาจ้างเหมากิจการบางประเภทตาม (๑)
          (๓) เกลี่ยอัตรากำลังคนพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ให้เหมาะสมกับงาน
          ทั้งนี้ขอให้เทศบาลทุกแห่งได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มาก

๒. ขอให้เทศบาลจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรอรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ให้พร้อม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.                                     
ลงชื่อ                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นายอุสมาน   นาคสง่า)                                      (นายอิสระ  ละอองสกุล)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ                        ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส                                 เลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น