วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม กทจ.นราธิวาส ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔


     รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

      ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
            เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๔.๓๐  .
           ณ  ห้องประชุมบังสูรย์ โรงแรมเก็นติ้ง  อำเภอสุไหงโก-ลก
       --------------------------------------------------------------
         
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘


นายอุทาร  พิชญาภรณ์
นายแวสะมะแอ  สาและ
นายสมเกียรติ  จันหนู
นายมาหามะ  สุยี
นายสุลัยมาน  มะโซ๊ะ
นายคำทิพย์  โปติบุตร
นายธีรวุฒิ   แวยูโซ๊ะ
นายนพพล  ถ้ำเจริญ
นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ 
นายสาโรช จันทโรจวงศ์
นายพินิจ  นัคเร
นายมณี  ยงประเดิม
นายบัณฑิต  พุฒวัจน์
นายอุดม  แก้วเลี่ยม
นายสมนึก  เนื้อน้อย
นายอิสระ  ละอองสกุล
นายวิสูตร  เปี่ยมสุวรรณ

นายอุสมาน  นาคสง่า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
(แทน) ปลัดจังหวัด
(แทน) หน.สนง.จว.นธ.
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง จ.นธ.
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุข  จ.นธ.
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
ประธานสภา ทม.ตากใบ
ปลัด ทม.สุไหงโก-ลก
ปลัด ทต.ยี่งอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ ก...นธ.           ผช.เลขานุการ ก...นธ.

ผช.เลขานุการ ก...นธ.
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม    
นายอาทิตย์  เบญจมาพร           นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร       ติดราชการ
นายนาวา  ยีดิง                     ประธานสภา ทม.นราธิวาส         ติดภารกิจ
  
ระเบียบวาระที่ ๑                    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่           ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม                         รับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่           ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
ระเบียบวาระที่ ๓                   เรื่องติดตามการประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
          ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน  ๗  เรื่อง
๔.๑ เทศบาลเมืองนราธิวาส รายงานพนักงานจ้างทั่วไป  พ้นจากตำแหน่ง จำนวน  ๑ ราย
  - นางสี  อินปาว  ตำแหน่งคนงานกวาดขยะ  กองสาธารณสุขฯ  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
 
                                      ๔.๒  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง  จำนวน ๕ ราย
(๑)    นายภิธาน  โกสีปาน ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
(๒)    นายมะยากี  ปุโรง ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
(๓)    นายเดชยดา  สะมะแอ ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
(๔)    นายโกเมศ  บุญศิริ  ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองช่าง งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
(๕)    นายสุรินทร์  หวันชิตนาย  ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองช่างงานวิศวกรรม
จ้างตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕
แนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕ 
ลงวันที่ ณ วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๗
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้นำแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.ท.    และ ก.อบต.  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕ โดย ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
หลักการให้ อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
                                                   (๑) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง
(๒) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก
(๓) การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมซึ่งผ่านการ
      ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๔) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
                                      
๔.๓ เทศบาลประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  จำนวน  ๓  เทศบาล
                   (๑) เทศบาลเมืองตากใบ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  
                                                              - ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 
                                                      ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประสิทธิ์  ดาบเงิน          
                   (๒) เทศบาลตำบลปะลุรู  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
                   ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวอนุชฎา  สาเฮาะ
                   (๓) เทศบาลตำบลมะรือโบตก  จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗)
                                                ผู้ได้รับการคัดเลือก  นางกรรณิการ์ มีจันทร์                   

                                      ๔.๔ เทศบาลประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้
ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร  จำนวน  ๓  เทศบาล 
(๑) เทศบาลตำบลแว้ง จำนวน ๒ ตำแหน่ง  
          ๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายวิชัย  ทองคำ
          ๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้  นายมะสีดิ  ซอเฮาะ
(๒) เทศบาลบาลเมืองตากใบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
          -. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายวสันต์  ดาตูมะดา
(๓) เทศบาลบาลตำบลตันหยงมัส  จำนวน ๔ ตำแหน่ง
          ๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
                                                               ผู้สอบคัดเลือกได้ นายเขมรัฐ  สินุธก  
          ๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายวิทยา  กัลยาศิริ
          ๓. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นางกรรธิมา  ศรีรุ่งเรือง
          ๔. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)
ผู้สอบคัดเลือกได้ นายสุพัฒน์  สุวรรณมณี
 ๔.๕  เทศบาลตำบลรือเสาะประกาศผลการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ผ่านการคัดเลือก
๑.      นางนูรอัยนี  มะสะอาว
๒.      นางปริญญา  อ่อนแก้ว
๓.      นางสาวอามีเนาะ  ปูโยะ

๔.๖  กระทรวงการคลังประกาศให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานใน
พื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ  อำเภอเทพา  อำเภอนาทวี  อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

          ๔.๗ เทศบาลตำบลบาเจาะรายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานจ้างของเทศบาล รายนายอ๊ะสะอารี  เจะเลาะ  ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน ๗ วัน  ซึ่งเทศบาลเสนอให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

มติที่ประชุม                          รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕                   เรื่องพิจารณา   จำนวน   ๒๐  เรื่อง
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และ   มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
๕.๑  ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน  ๓  ราย  
 (๑) นางอัจฉรา  สมัครกิจ   ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒  สังกัด                    ร.ร.เทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ทม.สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขอโอนไปดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.๒  สังกัด ร.ร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   
(๒) นางสาวมูณาย์  มามุ  ตำแหน่ง ครู คศ.๑   สังกัด เทศบาล               เมืองนราธิวาส  ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ครู คศ.๑  ร.ร.บ้านมะนังปันยัง  อำเภอรือเสาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
(๓) นางสาวปราณี  เจริญสุข   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(นักบริหารงานการคลัง ๗)  สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  ขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๕ จังหวัดนราธิวาส   
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕   
          ข้อ ๑๖๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๒ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจโอน     สับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งเดียวกันได้  โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้เทศบาลที่เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก... เมื่อ ก...ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ  ณ วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๐
          ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ

          (๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล                        ตามข้อ ๑๖๗ ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน ๓ ราย
๕.๒ ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล              
จำนวน ๕ ราย  
(๑) ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบรับโอน  นายกูสมาน กูหลง  ตำแหน่ง สันทนาการ ๖ว  สังกัด เทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล  มาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.๑  สังกัด เทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)
(๒) ทม.สุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบรับโอน  นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  ตำแหน่ง ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๘) สังกัด เทศบาลนครยะลา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๘)  
(๓) ทม.ตากใบ ขอความเห็นชอบรับโอน  นายประสิทธิ์  ดาบเงิน  ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗)  สังกัด ทต.ปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘)
(๔) ทต.สุคิริน ขอความเห็นชอบรับโอน  นางสาวอุษณีย์  ขีปนานนท์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓ สังกัด ส่วนการลัง อบต.ริโก๋ จังหวัดนราธิวาส มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓     
(๕) ทม.สุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบรับโอน จ.อ.วัชระ  จันทบดี    สังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑  กรมสารวัตรทหารเรือ  มาดำรงตำแหน่งเทศกิจ ๓ 
ระเบียบ/กฎหมาย
 ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
          ข้อ ๑๗๒ ในกรณีที่เทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล และเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๐
          ข้อ ๑๕๒  การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
                                        (๒) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง
          (๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ ๑๖๗ ฯลฯ      
หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๐๓  ลว. ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครู ของ อปท.
๑. กรณีที่ อปท. มีอัตราครูผู้ช่วย/ครู ว่าง  ให้ อปท. พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามวิธีการต่างๆ ดังนี้
          ๑.๔ การย้ายผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและมีใบประกอบวิชาชีพครู             มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม หรือหากอัตราเงินเดือนเดิมไม่มีก็ให้ได้รับอัตราเงินเดือนที่ใกล้เคียงและสูงขึ้น และให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง สันทนาการ  นักวิชาการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม  และบรรณารักษ์ ที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖-๗ ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ และอัตราเงินเดือนเดิมได้
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๕  ราย
๕.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น            ในระดับควบ จำนวน  ๒  ราย   
 (๑) นางสนานี  ดือแระ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัด ทต.บาเจาะ   ขอเลื่อนจากระดับ ๒ เป็นระดับ ๓
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๑๗  ต.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๘,๑๓๐ บาท
(๒) นายจารุศิริ  นิจศักดิ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๑  สังกัด  เทศบาลเมืองตากใบ   ขอเลื่อนจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๑๐  พ.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๖,๔๗๐ บาท
หลักเกณฑ์
๑. การเลื่อนระดับควบขั้นต้น จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๓ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. การเลื่อนระดับควบขั้นสูง  จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่                 น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๔ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อน
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๑๘๐ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๒  ราย
๕.๔  ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น         นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน   ๖  ราย    
 (๑) นางสาวฐานิกา  ชูแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๔   สังกัด  ทต.ปะลุรู  ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๘  พ.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๐,๗๐๐ บาท
 (๒) นางสาวเนตรทราย  บุญเครือ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๔   สังกัด  ทต.ปะลุรู  ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๘  พ.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๐,๗๐๐ บาท
(๓) นางสาวสุทิษา  ทองไกร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๔   สังกัด  ทต.ปะลุรู  ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๘  พ.. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๐,๗๐๐ บาท
(๔) นางสุดาพร  เด่นสุมิตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด เทศบาลตำบลแว้ง  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๘  พ.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๕) นางนูรอัยณี  เศรษฐเอกพันธ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ สังกัด เทศบาลตำบลรือเสาะ  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๘  ต.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๖) นางพิชย์สิณี  พงษ์สถิตย์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๔ สังกัด เทศบาลเมืองตากใบ  ขอเลื่อนจากระดับ ๔  เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๔  พ.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๐,๗๐๐ บาท
หลักเกณฑ์
                                      ๑. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล) 
-  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   (ระดับ ๓ เป็นระดับ ๔)   จะต้องดำรงระดับ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า๗,๙๔๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๗,๕๓๐ บาท
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี (๙ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า  ๙,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๑๐ บาท
                                      ๒. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า  ๙,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๑๐ บาท                                                       
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว)  จะต้องดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี (๙ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท 
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๖ว  เป็นระดับ ๗ว)  จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐  ปี (๑๑ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือน ในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท 
๓.  การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล) 
                                                - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   (๔ ปี สำหรับวุฒิ  ป.โท , ๒ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท
๔.  การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล) 
                                                - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  (ระดับ ๖ว เป็นระดับ ๗ว)  จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี  (๕ ปี สำหรับวุฒิ  ป.โท , ๓ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท 
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ให้ นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๖  ราย
๕.๕  ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน  ๑  ราย   
 - ทต.ศรีสาคร  ขอความเห็นชอบย้าย นางนัศราย์  เซ็ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ระดับ ๒  ไปดำรงตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒            
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๔๓  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้
() กรณีการย้ายสับเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ไปเป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ที่ ก.ท.กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
          ๕.๖  ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล  จำนวน ๑ ราย  
- เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอความเห็นชอบย้าย นางกมลรัตน์  ยูโซะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๑๔๒  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดิมทั้งสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหาร ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๗  ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน   ๓  ราย   
(๑) ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง  นายชนกพล  เพชรยศ   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ร.ร.เทศบาล ๔  บ้านทรายทอง อัตราเงินเดือน  ๘,๓๔๐ บาท
(๒) ทต.บูเก๊ะตา ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวฮายาตี  เวาะและ ตำแหน่งบุคลากร  ระดับ ๓   อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐  บาท
(๓) ทต.ศรีสาคร ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายสถาพร  เสนา ตำแหน่งจนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร  ระดับ ๓   อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐  บาท
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.นราธิวาส มีมติเห็นชอบ
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
ข้อ ๑๐๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะต้องเรียกบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
ข้อ ๑๐๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะต้องเรียกบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา  ๒  ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๓ ราย
๕.๘  ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๓ ตำแหน่ง 
          ทม.นราธิวาส  จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 (๑) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  คศ.๒  อัตราเงินเดือน ๓๗,๘๓๐ บาท  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  คศ.๓  อัตราเงินเดือน ๓๗,๙๐๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๗๗-๑ โรงเรียนเทศบาล ๔
(๒) ตำแหน่งครู  คศ.๒  อัตราเงินเดือน ๒๑,๑๑๐ บาท  เป็นตำแหน่ง ครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๔,๒๒๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๑๔๓-๒ โรงเรียนเทศบาล ๖
ทม.สุไหงโก-ลก  จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๙,๔๔๐ บาท เป็นตำแหน่ง ครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๖๙-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว          ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๓ ตำแหน่ง

๕.๙ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย
- นางเกษศินี  อารยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔  ครู คศ.๒  สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๔  อัตราเงินเดือน ๓๗,๘๓๐ บาท ขอเลื่อนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คศ.๓  อัตราเงินเดือน ๓๗,๙๐๐ บาท   ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
ระเบียบ/กฎหมาย
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน     
๓  ด้าน  ดังนี้
๑. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
๑) การมีวินัย
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓) การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
                                                         ๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ                                                                                                                      
 ๒. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
๑) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
๒)  สมรรถนะประจำสายงาน
                                                      - การออกแบบการเรียนรู้
                                                      - การพัฒนาผู้เรียน
                                                      -  การบริหารจัดการชั้นเรียน
๓. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนโดย
พิจารณาจาก                                                    
                                                ๑) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                                                ๒) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง
๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐
การแต่งตั้ง
ให้ ก.ท. หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย  ดำเนินการพัฒนาผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กำหนดผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน ๕ ปี               นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง  ครู คศ.๑  จำนวน  ๑  ราย
- นางสาวซากีน๊ะ กูโน  ครูผู้ช่วย ร.ร.ท.๓ ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐  บาท ตั้งแต่วันที่  ๒ พ.ย. ๒๕๕๔  
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา  ๒  ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน ๗ ราย
(๑) ทต.ตันหยงมัส ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางกรรธิมา  ศรีรุ่งเรือง  ตำแหน่ง สันทนาการ ระดับ ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๒) ทต.ตันหยงมัส  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายสุพัฒน์  สุวรรณมณี   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับ ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๓) ทต.ตันหยงมัส ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิทยา  กัลยาศิริ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ  ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) กองการศึกษา อัตราเงินเดือน ๒๒,๔๙๐ บาท
 (๔) ทต.ตันหยงมัส  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายเขมรัฐ  สินุธก   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ระดับ ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับ ๖) สำนักปลัด อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
 (๕) ทม.ตากใบ  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวสันต์  ดาตูมะดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖) อัตราเงินเดือน ๑๔,๓๐๐ บาท
(๖) ทต.แว้ง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิชัย  ทองคำ ตำแหน่ง บุคลากร  ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๗) ทต.แว้ง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นายมะสีดิ  ซอเฮาะ ตำแหน่ง สันทนาการ  ๖ว  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖) อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๗๙ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
การออกคำสั่งให้เทียบเคียงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส                         ที่ นธ  ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๖   ลงวันที่  ๓ ก.ค.๒๕๕๒  โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๗  ราย

๕.๑๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   จำนวน ๒ ราย
(๑) ทต.มะรือโบตก  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางกรรณิการ์  มีจันทร์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖)  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ๗)  อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๙๐ บาท
(๒) ทต.ปะลุรู  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวอนุชฎา  สาเฮาะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๑๘๙ การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เลื่อนและแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
การออกคำสั่งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส  ที่ นธ  ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๖   ลงวันที่  ๓ ก.ค.๒๕๕๒  โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๒ ราย

๕.๑๓  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ๑ เทศบาล จำนวน  ๒ อัตรา                 
(๑) นางสาวนูรอัยนี  มะสะอาว
          (๒) นางปริญญา  อ่อนแก้ว            
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
                           สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
                                      เป็นพนักงานครูเทศบาล
กรณีเทศบาลมีอัตราพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครูผู้ดูแลเด็ก  และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่างนอกจากการบรรจุแต่งตั้งด้วยวิธีการอื่นๆ  แล้วเทศบาลอาจบรรจุแต่งตั้งโดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  ดังนี้
๑)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
๑.๑ ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และ/หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งจัดจ้างโดย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า              ๓ ปี และ

๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และ
๑.๓ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุ
แต่งตั้ง  และ
๑.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และ
๑.๕ ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.ท.
                             กำหนดจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  ดังนี้  
                                                          ฯลฯ
                             (๒) ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ประกอบด้วย
                                    - ปลัดเทศบาล                                   เป็นประธานกรรมการ
                                    - ผอ.สำนัก/กองการศึกษา                      เป็นกรรมการ
                                    - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ
          การสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน              
          หนึ่งคน                                                 เป็นกรรมการ
                                    - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของสำนัก/กอง
                                         การศึกษาจำนวนหนึ่งคน                             เป็นเลขานุการ
๒) การดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
                             ๒.๑ การสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนสังกัดเทศบาลแห่งใด  ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกในเทศบาลแห่งนั้น


                               ๒.๒ การประกาศรับสมัคร
เทศบาลประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ก่อนวันรับสมัคร ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ          โดยระบุ
-                    ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
-                    คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
-                    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
-                    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (ระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ)
                             - วัน เวลา และสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
          - หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน  ปริญญาบัตรหรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกให้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และอื่นๆ  ที่จำเป็น
                             - วัน เวลา และสถานที่ประกาศผลการคัดเลือก
 
                             ๒.๓ คะแนนการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  ประกอบด้วย
          ๑) คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ตามแบบที่ ก.ท. กำหนด
๒) คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ       วิธีอื่นใดที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)
                             ๒.๔ เกณฑ์การตัดสิน
                             ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปนี้
- คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า                  
  ร้อยละ ๘๐
- คะแนนการทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
  ร้อยละ ๗๐
                               ๒.๕ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
                             เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ประกอบด้วย
                                  ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จำนวนหนึ่งคน                  เป็นประธาน
 กรรมการ
                                  ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ
                                        การสอนในสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
                    จำนวนสองคน                                                   เป็นกรรมการ
               ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา จำนวนหนึ่งคน               เป็นกรรมการ
               ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวนสองคน                             เป็นกรรมการ
               ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของสำนัก/                 
                   กองการศึกษา จำนวนหนึ่งคน                                   เป็นเลขานุการ
          ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเหมาะสมกับตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กำหนด  กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตามที่กำหนดได้ ให้เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
         
มติที่ประชุม                         เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔                      
อัตราเงินเดือนหลักสูตรการศึกษา ๕ ปี ๙,๑๔๐ บาท  หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี                ๘,๓๔๐ บาท

๕.๑๔ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน  ๒  เทศบาล 
                   ทม.นราธิวาส  ๑ ตำแหน่ง
- ขอปรับขยายระดับตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕  เป็น ๖ว
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
ทต.บาเจาะ   ๑  ตำแหน่ง 
- ขอปรับขยายระดับตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ๒-๔/๕  เป็น ๖ว
 
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ประกาศ ณ  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว          ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป                  
๕.๑๕ ขอความเห็นกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยครูและวิทยากรสอนศาสนา (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด)                          จำนวน ๒ เทศบาล 
          ทม.นราธิวาส  จำนวน ๓๗  อัตรา  
(๑)    ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนพุทธศาสนา)  ๔ อัตรา    
(๒)    ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา)  ๒๘ อัตรา
(๓)    ตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนา  ๕ อัตรา
ทม.สุไหงโก-ลก  จำนวน ๓๓  อัตรา  
(๑)    ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนพุทธศาสนา)  ๘ อัตรา    
(๒)    ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา) ๑๗ อัตรา
(๓)    ตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนา ๘ อัตรา

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน  ๗๐  อัตรา

๕.๑๖ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จำนวน ๔ ราย  
(๑) นางสาวโสริดา  บือราเฮง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูธุรการ                   โรงเรียนเทศบาล ๓   ขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
(๒) นางสาวซีตีอาเฟเราะห์  แวปา   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                   สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ   ขอลาออกเพื่อไปบรรุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
(๓) นางสาวฉัตรนียา  เจ๊ะมะ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองตากใบ   ขอลาออกเพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด อบจ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
(๔) นางสาวธัญทิพย์  ศุภวงศ์จงรักษ์   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล  กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   ขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ประกาศ                ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗
ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้
ลาออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน  ๔ ราย

๕.๑๗  ขอความเห็นชอบให้เทศบาลจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  จำนวน  ๙  เทศบาล
(1) เทศบาลเมืองตากใบ  เกณฑ์คะแนนประเมิน 
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
15
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
25
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
16
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
20
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
20
รวมคะแนน
100
96


มติที่ประชุม                         เห็นชอบ 
 
 (2) เทศบาลตำบลปะลุรู  เกณฑ์คะแนนประเมิน 
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
14
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
23
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
15
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
20
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
20
รวมคะแนน
100
92


มติที่ประชุม                         เห็นชอบ


 (3) เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  เกณฑ์คะแนนประเมิน 
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
13
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
23
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
15
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
18
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
12
รวมคะแนน
100
83

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ


 (4) เทศบาลตำบลแว้ง  เกณฑ์คะแนนประเมิน 
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
12
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
19
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
15
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
14
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
18
รวมคะแนน
100
78

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ


 (5) เทศบาลตำบลสุคิริน  เกณฑ์คะแนนประเมิน 
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
14
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
21
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
15
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
15
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
20
รวมคะแนน
100
85

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ


(6) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เกณฑ์คะแนนประเมิน  
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
15
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
16
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
18
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
20
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 255
20
18
รวมคะแนน
100
85

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

(7) เทศบาลตำบลต้นไทร  เกณฑ์คะแนนประเมิน  
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
14
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
20
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
18
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
19
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
20
รวมคะแนน
100
91

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ


 (๘) เทศบาลตำบลมะรือโบตก  เกณฑ์คะแนนประเมิน 
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
12
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
24
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
17
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
18
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 255
20
20
รวมคะแนน
100
91

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

 (๙) เทศบาลตำบลบาเจาะ  เกณฑ์คะแนนประเมิน  
มิติที่
มิติการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.
15
15
2
ด้านคุณภาพการให้บริการ
25
21
3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
20
15
4
ด้านพัฒนาองค์กร
20
20
คะแนนประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีของปี 2553
20
20
รวมคะแนน
100
91

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
        ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส  เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  สำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๙

        ข้อ 3.1 (1) การกำหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
                   (วงเงิน 40% ที่คงเหลือ)  คูณด้วย (ผลคะแนนประเมิน)
                                                100
          ข้อ 3.1 (2) อัตราเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างได้รับต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดตามสัดส่วนผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด ดังนี้
                   (1) คะแนนประเมินตั้งแต่ 75 คะแนน  มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีไม่เกิน 3 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
                   (2) คะแนนประเมินตั้งแต่ 95 คะแนน  มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีเกินกว่า 3 เท่า แต่ไม่เกิน 5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
                   โดยให้ใช้เงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ณ  วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่ขอรับการประเมิน
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

๕.๑๘ ขอความเห็นชอบนำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓-๗  มาประกาศใช้เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับและบรรจุแต่งตั้ง                   
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๓
 หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ภายใต้การกำกับ   ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                    

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย    ควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่าง  โต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.., .. หรือ ก.. รับรองหรือทางอื่นที่  ก.. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
มติ ก.จ. กำหนดลักษณะงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ กลุ่มที่  ๑ ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. บุคลากร
มติ ก.ท.  กำหนดลักษณะงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ กลุ่มที่  ๑ ดังนี้
๑.      บุคลากร
๒.      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓.      เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
๔.      เจ้าพนักงานเทศกิจ
๕.      นักวิจัยการจราจร
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๑๙ ขอความเห็นชอบประกาศ ก.ท. เป็นประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส                  จำนวน ๑ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๒๐ ทม.สุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี  ในสายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสายงานนิติการ  ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๗ว เป็น นิติกร ระดับ ๘ว   รายนายสำเริง  สัมพันธ์ 
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๐   ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ข้อ ๓ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
ในตำแหน่งสายงานผู้มีประสบการณ์ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำเนินการดังนี้
๓.๒ การปรับปรุงตำแหน่งที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ ๙ชช ให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อ
๓.๒.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว
๓.๒.๒ ลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากกว่าปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)กำหนด
๓.๒.๓ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ประกอบด้วย
                                (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ.คัดเลือก 1 คน                 เป็นประธานกรรมการ
                                (๒) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๒ คน เป็นกรรมการ
                                (๓) ปลัดเทศบาล                                                         เป็นกรรมการ
                                (๔) ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ๑ คน
                                      ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน                           เป็นกรรมการ
                                (๕) ท้องถิ่นจังหวัด                                               เป็นกรรมการ/เลขานุการ
                                    เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
๓.๒.๔ และ ๒.๒.๕  ยกเลิกและให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔ แทน
๓.๒.๖ เมื่อเป็นผู้ประเมินได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนดแล้ว ให้นำเสนอผลการประเมินของผู้นั้นให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ
๓.๒.๗ เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้รับทราบผลการประเมินแล้วให้เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นดำรงตำแหน่งระดับ ๘ว หรือ ๘วช  ๙วช หรือ  ๙ชช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้ยื่นผลงาน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น            
นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔
          ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน ๓..๔ และ ๓.๒.๕ ของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
          ..๔   ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง เป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช ระดับ ๙วช หรือ ๙ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบ ในระดับ ๙วช หรือ ๙ชช ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณาเห็นชอบก่อนโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
          ๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช หรือ ๙วช หรือ ๙ชช
                                      ๒) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตำแหน่งรับผิดชอบ
          ๓) เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่ง
          ๔) ภารกิจค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว
                                      ๕) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๓ ปี     
           “..๕ เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งเป็นระดับ ๘ว หรือ ๘วช หรือ ๙วช หรือ ๙ชช ให้เทศบาลดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือส่วนราชการหรือองค์กรวิชาชีพ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคัดเลือก จำนวน ๓ คน  เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญ

มติที่ประชุม                         แต่งตั้งนายสาโรช  จันทโรจวงศ์  ทำหน้าที่ประธานและให้เทศบาลแต่งตั้ง               
นายบัณฑิต  พุฒวัจน์  ร่วมเป็นกรรมการ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายอุสมาน  นาคสง่า และ นายวิสูตร  เปี่ยมสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ
                                      ไม่มี    


ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.                                     

ลงชื่อ                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นายอุสมาน   นาคสง่า)                                      (นายอิสระ  ละอองสกุล)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ                        ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส                                 เลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น