วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายงานการประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


     รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
            เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๓๐  .
             ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
       --------------------------------------------------------------
         
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘


นายสาโรช จันทโรจวงศ์
นายแวสะมะแอ  สาและ
นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา
นายสุลัยมาน  มาโซ๊ะ
นายนิมะ  มะกาเจ
นายอุดมชัย  ขุนทองเพชร
นายสมนึก  จิตมงคล
นายอาทิตย์  เบญจมาพร
นายนพพล  ถ้ำเจริญ
นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ 
นายพินิจ  นัคเร
นายมณี  ยงประเดิม
นายบัณฑิต  พุฒวัจน์
นายอุดม  แก้วเลี่ยม
นายสมนึก  เนื้อน้อย
นายอิสระ  ละอองสกุล
นายวิสูตร  เปี่ยมสุวรรณ

นายอุสมาน  นาคสง่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(แทน) ปลัดจังหวัด
โยธาธิการและผังเมือง จ.นธ.
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุข  .นธ.
(แทน) หน.สนง.จว.นธ.
ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
นายก ทต.ตันหยงมัส
นายก ทต.ต้นไทร
ปลัด ทม.สุไหงโก-ลก
ปลัด ทต.ยี่งอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

ทำหน้าที่ประธานการประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ ก...นธ.           ผช.เลขานุการ ก...นธ.

ผช.เลขานุการ ก...นธ.
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม    
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส       ประธาน ก.ท.จ.นราธิวาส           ติดราชการ
นายนาวา  ยีดิง                     ประธานสภา ทม.นราธิวาส         ติดภารกิจ
นายธีรวุฒิ  แวยูโซ๊ะ                ประธานสภา ทม. ตากใบ                    ติดภารกิจ
   
 
                                      เนื่องด้วยประธาน ก.ท.จ.นราธิวาส  ติดราชการเร่งด่วนฝ่ายเลขาฯ จึงขอให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการ ๑ ท่านเพื่อทำหน้าที่ประธานในการประชุมฯ
มติที่ประชุม                         เลือกนายสาโรช  จันทโรจวงศ์  ผู้ทรงวุฒิใน ก.ท.จ.นราธิวาส ทำหน้าที่ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๑                    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕    
ระเบียบวาระที่ ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่           ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม                         รับรองรายงานการประชุม ก...นราธิวาส ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่           ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ระเบียบวาระที่ ๓                   เรื่องติดตามการประชุม ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
          ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔                   เรื่องเพื่อทราบ จำนวน    เรื่อง
๔.๑ รายงานพนักงานจ้างทั่วไป  พ้นจากตำแหน่ง  จำนวน  ๕ ราย
ทม.นราธิวาส จำนวน ๓ ราย
   (๑) นายปรีชา  แซ่หลี  ตำแหน่งคนงาน  สำนักการช่าง เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี ตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๕๕
   (๒) นางจำรัส  ประดิษฐ์  ตำแหน่งคนงานกวาดขยะ  กองสาธารณสุขฯ  เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี   ตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๕๕
   (๓) นายสุรินทร์  ประดิษฐ์ ตำแหน่งคนงานกวาดขยะ  กองสาธารณสุขฯ  เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี   ตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๕๕
ทม.สุไหงโก-ลก จำนวน ๒ ราย
  (๑)  นายอาทิตย์ เบญจสาร  ตำแหน่งคนงาน  กองช่าง  ขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
  (๒)  นายสุธน  ลอยลิบ  ตำแหน่งคนงาน  กองช่าง  ขอลาออกเพื่อไปบรรจุรับราชการ  ตั้งแต่วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
แนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕ 
ลงวันที่ ณ วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๗
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้นำแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.ท. และ ก.อบต.  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕ โดย ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหลักการให้ อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง
(๒) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก
(๓) การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๔) การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
                                      
๔.๒ เทศบาลตำบลยี่งอประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  จำนวน    ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)       

          ๔.๓ เทศบาลเมืองนราธิวาส ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยน สายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ   จำนวน    อัตรา 

          ๔.๔ เทศบาลประกาศสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เทศบาล
ทม.นราธิวาส จำนวน ๒ ตำแหน่ง
                   ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๓  จำนวน ๑ อัตรา
                   ๒. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๑  จำนวน ๑ อัตรา
                   ทต.สุคิริน จำนวน ๑ ตำแหน่ง
                   - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

          ๔.๕ เทศบาลตำบลบาเจาะรายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานจ้างของเทศบาล รายนายมะรอซี  ดอเลาะ  ตำแหน่งพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานถูกตำรวจจับกุมในข้อหามียาเสพติดประเภท๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครอง เทศบาลเสนอให้ลงโทษตัดค่าตอบแทน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน แต่มีเหตุให้ลดหย่อนโทษจึงลงโทษภาคทัณฑ์

มติที่ประชุม                         รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕                   เรื่องพิจารณา   จำนวน   ๑๓  เรื่อง
ระเบียบ/กฎหมาย
...ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ มาตรา ๑๕  และ   มาตรา ๒๓
การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
           ๕.๑  ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล โอน (ย้าย) จำนวน   ราย  
 (๑) นางสาวระเบียบ  ลอยวิสุทธิ์   ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒  สังกัดร.ร.เทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ทม.สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  ขอโอนไปดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.๒  สังกัด ร.ร.เทศบาลวัดท้าวโคตร  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองฯ  .นครศรีธรรมราช
(๒) นางนัศราย์  เซ็ง   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒   สังกัดสำนักปลัด ทต.ศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒  สังกัด สำนักปลัด อบต.กาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส
(๓) นางสาวยุภาภรณ์  ศรีโภคา   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒  สังกัดกองการศึกษา  ทต.ศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑  สังกัดส่วนการคลัง อบต.บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สอบแข่งขันได้)
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ    วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕   
          ข้อ ๑๖๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๒ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจโอน     สับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งเดียวกันได้  โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้เทศบาลที่เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก... เมื่อ ก...ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิม
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ  ณ วันที่    พฤศจิกายน ๒๕๕๐
          ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
(๒) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง
          (๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ ๑๖๗ ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน    ราย  
๕.๒ ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการ/พนักงาน เทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  จำนวน   ราย  
(๑) ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบรับโอน  นายพีรวุธ  พันธ์ยานุกูล  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ๓  สังกัด อบต.สากอ อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา   สำนักการช่าง
 (๒) ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบรับโอน  นางอรุณี  สุวรรณ์รงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒  สังกัด  อบต.ปูโยะ  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๒ กองสาธารณสุขฯ
(๓) ทม.สุไหงโก-ลก  ขอความเห็นชอบรับโอน  นางวรรณา  เล็กสุภาพ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    สังกัด สังกัด  อบต.ปูโยะ  มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๕ กองการศึกษา
(๔) ทต.ศรีสาคร ขอความเห็นชอบรับโอน  นายอับดุลรอฟิด  หะยีดอเระ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุขชุมชน ๓กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบ/กฎหมาย
 ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ    วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕
          ข้อ ๑๗๒ ในกรณีที่เทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเทศบาล และเมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ    วันที่   พฤศจิกายน ๒๕๕๐

          ข้อ ๑๕๒  การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งให้โอนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
(๒) ผู้ขอโอนตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง
          (๓) ผู้ขอโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ ๑๖๗ ฯลฯ      
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน    ราย  สำหรับรายนางอรุณี  สุวรรณ์รงค์ ตำแหน่ง              
 เจ้าพนักงานพัสดุ ๒  มติ ก.อบต.นราธิวาส ไม่เห็นชอบให้โอน (ย้าย)
๕.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น            ในระดับควบ จำนวน   ราย   
 - นางสาวมลฤดี  แซ่ด่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน สังกัด  ทต.ศรีสาคร   ขอเลื่อนจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่    .. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๘,๗๔๐ บาท
หลักเกณฑ์
๑. การเลื่อนระดับควบขั้นต้น จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ปี (หรือ ๓ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. การเลื่อนระดับควบขั้นสูง  จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๒ ปี (หรือ ๔ ปี เฉพาะกรณี) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อน
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ    วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ข้อ ๑๘๐ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
๕.๔  ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น         นอกระดับควบ (เลื่อนไหล) จำนวน   ๑๐  ราย   
 (๑) นางสาวกาญจนา  รอฮิม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๕  สังกัด  ทม.ตากใบ  ขอเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๒๐  .. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๓,๑๖๐ บาท
 (๒) นางสาวพัณณ์ชิตา  เด่นนราธิวัฒน์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๔   สังกัด  ทม.ตากใบ  ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕ 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๒๐  .. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๐,๗๐๐ บาท
(๓) นายมงคล  ทองไกร  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ๕   สังกัด       ทต.ปะลุรู  ขอเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๒๙  .. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๓,๑๖๐ บาท
(๔) นางจิราพร  บินอาลี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            ระดับ ๔  สังกัด ทต.บาเจาะ  ขอเลื่อนจากระดับ ๔  เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๒๑  พ.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๐,๗๐๐ บาท
(๕) นายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๔  สังกัด  ทต.บาเจาะ  ขอเลื่อนจากระดับ ๔  เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๗  ต.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๐,๗๐๐  บาท
(๖) นางโสภิดา   ชัยทิพย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ๕ สังกัด  ทต.บูเก๊ะตา  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๒๑  พ.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๗) นางวัชรี   ขุนทอง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ๕  สังกัด  ทต.ศรีสาคร  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่    ธ.ค.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๘) นายสุริยา  หะยีดะมะ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน          และบัตร  ระดับ ๕  สังกัด  ทต.ยี่งอ  ขอเลื่อนจากระดับ ๕  เป็นระดับ ๖ว
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๓๐  พ.ย.  ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท
(๙) นางสาวภิชญาดา  เพ็ชรดี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๔   สังกัด  ทม.สุไหงโก-ลก  ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่   .. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๐,๗๐๐ บาท
(๑๐) นางซาฟีนา  เจะเด็ง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน  ระดับ ๔   สังกัด  ทม.สุไหงโก-ลก  ขอเลื่อนจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๕
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่   .. ๒๕๕๔  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๓๑๐ บาท
หลักเกณฑ์
                                      ๑. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล) 
-  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   (ระดับ ๓ เป็นระดับ ๔)   จะต้องดำรงระดับ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า๗,๙๔๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า  ๗,๕๓๐ บาท
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕)   จะต้องดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า  ๙,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๑๐ บาท
                                      ๒. การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล)
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๔ เป็นระดับ ๕)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า  ๙,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๙,๒๑๐ บาท
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว) จะต้องดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี (๙ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท 
- สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   (ระดับ ๖ว  เป็นระดับ ๗ว)  จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐  ปี (๑๑ ปี สำหรับวุฒิปวท./วุฒิอนุปริญญาตรี) ได้รับเงินเดือน ในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท 
๓.  การเลื่อนนอกระดับควบขั้นต้น (เลื่อนไหล) 
                                                - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ว)   จะต้อง
ดำรงระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   (๔ ปี สำหรับวุฒิ  ป.โท , ๒ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๑,๙๒๐ บาท
๔.  การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง (เลื่อนไหล) 
                                                - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  (ระดับ ๖ว เป็นระดับ ๗ว)  จะต้อง
ดำรงระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี) ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี  (๕ ปี สำหรับวุฒิ  ป.โท , ๓ ปี สำหรับ ป.เอก) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า ๑๔,๖๖๐ บาท
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ    วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  

ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ให้ นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน ๑๐ ราย
๕.๕  ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล  จำนวน     ราย   
(๑) ทต.สุคิริน  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง  นายปริญญา  อเนกรัตน์   ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓  อัตราเงินเดือน  ๘,๓๔๐ บาท
(๒) ทต.สุคิริน ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง  นางสาวละมัย  ลอยจิ้ว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๒   อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐  บาท
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.นราธิวาส มีมติเห็นชอบ
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ    วันที่   พฤษภาคม ๒๕๔๕
ข้อ ๑๙ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางกำหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                                                                   ฯลฯ
                                      เทศบาลสามารถขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกัน
หรือระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าจากบัญชีการสอบแข่งขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้นั้นต้องเป็น
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และในขณะแต่งตั้งเทศบาลนั้นจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น โดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ  
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
ข้อ ๑๐๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะต้องเรียกบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา    ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน  ๒ ราย

๕.๖  ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล                             จำนวน   ตำแหน่ง  
ทม.สุไหงโก-ลก  จำนวน ๔ ตำแหน่ง
(๑) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือน  ๙,๔๔๐ บาท  เป็นตำแหน่ง         ครู  คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐  บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๗๒-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
 (๒) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือน  ๙,๔๔๐  บาท  เป็นตำแหน่ง  ครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐  บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๗๓-๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
(๓) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๖๒๐  บาท  เป็นตำแหน่ง ครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๖๒๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๘๙๒-๒ โรงเรียนเทศบาล ๔
 (๔) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือน  ๙,๗๐๐  บาท  เป็นตำแหน่ง                ครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๓๑๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๔๑-๒ โรงเรียนเทศบาล ๔
ทม.นราธิวาส  จำนวน ๒ ตำแหน่ง
(๑) ตำแหน่ง ครู  คศ.  อัตราเงินเดือน  ๒๙,๖๙๐  บาท  เป็นตำแหน่ง ครู  คศ.๓  อัตราเงินเดือน  ๓๐,๐๒๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๐๘๓-๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)
(๒) ตำแหน่ง ครู  คศ.  อัตราเงินเดือน  ๓๓,๕๔๐  บาท  เป็นตำแหน่ง ครู คศ.๓  อัตราเงินเดือน  ๓๖,๐๒๐ บาท เลขที่ตำแหน่ง ๐๔๒๐๐-๒ โรงเรียนเทศบาล ๕  (วัดประชาภิรมย์)
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ประกาศ    วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  

ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว          ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน ๖ ตำแหน่ง

๕.๗ ทม.นราธิวาส ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน   ราย  
(๑) นางอรุณี  สินฉิม   ตำแหน่ง ครู คศ.๒ โรงเรียนเทศบาล ๕   อัตราเงินเดือน ๒๙,๖๙๐ บาท ขอเลื่อนเป็นครู คศ.๓   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๒๐ บาท   ตั้งแต่วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔
(๒) นางลัคนา  เอกบุตร   ตำแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนเทศบาล ๕    อัตราเงินเดือน  ๓๓,๕๔๐ บาท ขอเลื่อนเป็นครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  อัตราเงินเดือน ๓๖,๐๒๐ บาท   ตั้งแต่วันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓                
ระเบียบ/กฎหมาย
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน     
  ด้าน  ดังนี้
๑. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
๑) การมีวินัย
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓) การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ                                        
 ๒. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
๑) สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
๒)  สมรรถนะประจำสายงาน
                                                      - การออกแบบการเรียนรู้
                                                     - การพัฒนาผู้เรียน
                                                      - การบริหารจัดการชั้นเรียน
๓. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนโดย
พิจารณาจาก                                                    
                                                ๑) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                                                ๒) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้ง
๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐
การแต่งตั้ง
ให้ ก.ท. หรือส่วนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย  ดำเนินการพัฒนาผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กำหนดผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้นำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน ๒ ราย

๕.๘ ทม.สุไหงโก-ลก ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง                ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง  ครู คศ.๑  จำนวน   ราย
 (๑) นางสุณีย์  อิสริยนรา  ครู ร.ร.ท.๓ ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑                  อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐  บาท ตั้งแต่วันที่  ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ 
 (๒) นางสาวเจ๊ะฮาลีเม๊าะ  สาและ  ครู ร.ร.ท.๓  ให้ดำรงตำแหน่งครู  คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐  บาท ตั้งแต่วันที่  ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔  
(๓) นางอัศรีญา  สาและ  ครู ร.ร.ท.๔  ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑  อัตราเงินเดือน ๑๑,๖๒๐  บาท ตั้งแต่วันที่  ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔  
(๔) นายฮัม  อีอาซา  ครู ร.ร.ท.๔  ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๑,๓๑๐  บาท ตั้งแต่วันที่  ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ 
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก.ท.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา    ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน  ๔ ราย

๕.๙ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน    เทศบาล 
                   ทต.บูเก๊ะตา  ๑ ตำแหน่ง
- ขอปรับปรุงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน ๒ เป็น เจ้าพนักงานทะเบียน ๒ราย นางสาวสุดใจ อินทรัศมี
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
ทต.รือเสาะ    ตำแหน่ง 
(๑) ขอปรับขยายระดับตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕  เป็น
๖ว  
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
                   (๒) ขอปรับขยายระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗ เป็นนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘)
มติที่ประชุม                         แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเกณฑ์ปริมาณงาน คุณภาพงาน และเกณฑ์รายได้
ของเทศบาล ประกอบด้วย
          (๑)  นายสมนึก  เนื้อน้อย  ผู้ทรงวุฒิฯ                          หัวหน้าคณะทำงาน
          (๒)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ                            คณะทำงาน
          (๓)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ                             คณะทำงาน
          (๔)  นายประพฤกษ์ นิลโมทย์  ปลัด ทต.ยี่งอ                   คณะทำงาน
          (๕)  ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส                         คณะทำงาน/เลขาฯ                 
          (๖)  นายอุสมาน  นาคส่งา นสถ.ชก.                ผช.เลขาคณะทำงาน              
         (๗)  นายวิสูตร  เปี่ยมสุวรรณ  นสถ.ชก.             ผช.เลขาคณะทำงาน
          (๘)  หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ          ผช.เลขาคณะทำงาน
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล   ประกาศ ณ  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๔ ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแล้ว          ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น โดยให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของเทศบาลต่อไป        
 ข้อ ๒๒. การยุบเลิกตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) การยุบเลิกตำแหน่ง หมายถึงการยุบเลิกตำแหน่งที่ว่างไม่มีความจำเป็น
(๒)    การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งจะต้องดำเนินการเฉพาะตำแหน่งว่างที่ไม่มีคนครองเท่านั้นเว้นแต่ในประกาศนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น  ได้แก่
(ก) ปรับปรุงตำแหน่ง หมายถึงการปรับปรุงสายงานของตำแหน่งแต่อยู่ใน            งานเดิม ส่วนราชการเดิม เช่นปรับปรุงตำแหน่ง จนท.ธุรการ เป็น จพง.ธุรการ
 (ข) ปรับขยายระดับตำแหน่ง หมายถึงปรับขยายระดับตำแหน่งในสายงานเดิม เช่น ปรับขยายระดับตำแหน่ง จนท.การเงินและบัญชี ๑-๓ เป็น ๔
(ค) ปรับลดตำแหน่ง หมายถึงการปรับลดตำแหน่งในสายงานเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ ๖ เป็น พยาบาลวิชาชีพ ๓-
(ง) ตัดโอนตำแหน่ง หมายถึงการโอนตำแหน่งในสายงานและระดับเดิมจากงานหนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่ง เช่น ตัดโอนตำแหน่ง ช่างโยธา ๑-๓ กองช่าง ไปไว้ในงานแผนที่ภาษี กองคลัง
(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งของตำแหน่งเดิมในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ๓-๕ จาก ๐๑--๐๐๒  เป็น ๐๑--๐๐๑
(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตำแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากงานหนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้) เช่น เกลี่ยตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  -๕ กองสาธารณสุขฯ ไปเป็นนักวิชาการคลัง  -
                        ฯลฯ
 (๙) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ 
     ๒ ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่และผู้ครองตำแหน่งดังกล่าวมี 
     คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้
     ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ก็ให้สามารถปรับปรุง
     ตำแหน่งนั้นได้
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล จัดทำแผนอัตรากำลัง
โดยให้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ฯลฯ
     (ช) การกำหนดตำแหน่งใหม่ ก.ท.จ. จะต้องทำการวิเคราะห์ตำแหน่งโดยเทศบาลจะต้องกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง (แบบ ๑-๕)
ประกาศ ก... นธ. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม)                  พ.ศ.๒๕๕๓  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓

 ข้อ ๕ การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขนาดกลาง                   ให้กำหนดดังนี้                       
ฯลฯ

การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ระดับ ๘ 
มีเงื่อนไขดังนี้ 
๑. เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๔๐ ล้านบาท ขึ้นไป (ไม่รวมเงินกู้)
๒. ปริมาณงานและคุณภาพงานของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ ๘  ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.                       เรื่องหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ ๘
         
๕.๑๐  ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
จำนวน ๓ เทศบาล 
(๑) ทม.ตากใบ ๒ ตำแหน่ง
   ๑.๑ ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา
มติที่ประชุม                         ให้เทศบาลดำเนินการสรรหาครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน ๒ อัตรา ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้เสียก่อน  และเมื่อมีตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ว่างลงแล้วให้ตรวจสอบว่าเทศบาลได้รับเด็กก่อนเกณฑ์ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในภาคเรียนปี ๒๕๕๕ จำนวนเท่าใดมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์หรือไม่  
                     ๑.๒ ขอกำหนดตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๑ อัตรา 
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
(๒) ทต.ปะลุรู ขอยุบเลิกตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา (เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน)
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
(๓) ทต.สุคิริน  ขอยุบเลิกตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา (เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน)
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                      ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗
ข้อ ๗ วรรคท้าย ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น เทศบาลอาจขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
.๑๑  ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูลาออกจากราชการ จำนวน ๑ ราย    
- นางสาวโรสกีมี  หะยีอารง   ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ท.๒ ทม.นราธิวาส อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐  บาท   ขอลาออกเพื่อไปบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕  ตั้งแต่วันที่  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์
ข้อ ๘๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือลาออก
ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน
ในกรณีนายกพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จะยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้านายกเทศมนตรีไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้การลาออกมีผล
ตั้งแต่วันขอลาออก
                             ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ

๕.๑๒ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ จำนวน   ราย
(๑) นางสาวกัญญาณัฐ  ทรฤทธิ์  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  สังกัดเทศบาลตำบลสุคิริน   ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง                ครูผู้ดูแลเด็กจากการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่   ธันวาคม  ๒๕๕๔
(๒) นางสาวอาสหม๊ะ  หะมะ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   สังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู   ขอลาออกเพื่อไปบรรจุตั้งแต่เป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ประกาศ                ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗

ข้อ ๕๕ ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้
ลาออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน
ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน                      
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์
ข้อ ๘๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือลาออก
ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน
ในกรณีนายกพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จะยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้านายกเทศมนตรีไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้การลาออกมีผล
ตั้งแต่วันขอลาออก
                             ฯลฯ
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ จำนวน  ๒ ราย
๕.๑๓  ทต.ศรีสาคร ขอความเห็นชอบจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล                          จำนวน    ราย  
 (๑) นายแวรูซี  แวอาแซ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน  สำนักปลัด  ทต.ศรีสาคร   อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๒๕๕๕ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 (๒) นายสะมะแอ  เจ๊ะคอ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    กองคลัง  ทต.ศรีสาคร  อัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท                   
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๒๕๕๕ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕
ระเบียบ/กฎหมาย
ประกาศ ก...นธ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๗
ข้อ ๙ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน จึงทำสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทำสัญญาจ้างไม่เกิน            คราวละ ๔ ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี  โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้      
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  จำนวน  ๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ
                                      ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นายอุสมาน   นาคสง่า)                                      (นายอิสระ  ละอองสกุล)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ                        ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส                                 เลขานุการ ก.ท.จ.นราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น